ENG/CYM

Amdanom ni

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer gweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Defnyddiwn ein gwerthoedd cydweithredol i gryfhau cymunedau a gwasanaethau ynghyd â chefnogi’r busnesau hyn.

Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglenni o bwys ar ran yr UE (trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) a Llywodraeth Cymru. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Comic Relief a’r Nationwide Foundation. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i ystod eang o gleientiaid.

Cyflogwn oddeutu 60 aelod o staff mewn swyddfeydd ledled Cymru (Caerffili, Abertawe, Caerfyrddin a Bangor). Mae’r sefydliad ei hun yn gydweithfa, gyda chymuned weithredol o aelodau sy’n llunio cyfeiriad strategol y Ganolfan ac sy’n ethol Bwrdd Rheoli yn ddemocrataidd bob blwyddyn.

Gwerthoedd ar Waith

Yn debyg i nifer o fusnesau eraill rydym yn cyfeirio at ein hunain yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan werthoedd, ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd? Nid yw’n golygu cael rhestr o werthoedd teilwng iawn sy’n cael ei datblygu gan yr uwch dîm rheoli, yn ymddangos ar ddeunydd corfforaethol ond prin yn cael unrhyw effaith ar y modd y mae’r sefydliad yn gweithredu.

Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn sector sy’n cael ei arwain gan werthoedd ac egwyddorion felly mae’n hanfodol nad ydym yn sôn am y gwerthoedd yn unig ond eu bod yn cael effaith go iawn ar y modd yr ydym yn ymddwyn ac yn darparu ein gwasanaethau. O ganlyniad, datblygwyd gwerthoedd ac ymddygiad cysylltiol y Ganolfan gan groestoriad o staff a gafodd eu hysbrydoli gan y gwerthoedd cydweithredol rhyngwladol. Y rhain yw:

Bod yn Gydweithredol – Rydym ni’n Gweithio’n Gydweithrediadol er Lles Pawb

 • Rydym ni’n gweithio’n gydweithrediadol – gyda’n timau gwaith uniongyrchol, ar draws y busnes ehangach a chyda rhanddeiliaid eraill
 • Rydym ni’n rhannu offer, adnoddau, sgiliau, gwybodaeth a syniadau
 • Rydym ni’n meithrin ymddiriedaeth a pherthnasoedd parhaol, buddiol
 • Rydym ni’n gweithio gyda’r sector ac ar ei ran

Bod yn Gefnogol – Rydym ni’n Rhoi ein Hamser, ein Harbenigedd a’n Hanogaeth

 • Rydym ni’n barod i helpu ein cleientiaid a’n cydweithwyr
 • Rydym ni’n credu mewn sgiliau pobl eraill
 • Rydym ni’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl eraill
 • Rydym ni’n gofalu am les ein gilydd
 • Rydym ni’n effro i effaith ein gweithredoedd ar bobl eraill
 • Rydym ni’n dosturiol

Bod yn Deg – Rydym ni’n Gwerthfawrogi Amrywiaeth a Democratiaeth

 • Rydym ni’n gweithredu’n deg ac yn dryloyw
 • Rydym ni’n ymdrechu i sicrhau tegwch mewn busnes ac mewn cymunedau
 • Rydym ni’n trin pobl eraill â pharch
 • Rydym ni’n gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol

Uniondeb – Rydym ni’n Ymdrechu i fod yn Agored ac yn Onest ym Mhopeth a Wnawn

 • Rydym ni’n ymddwyn yn foesegol
 • Rydym ni’n gwneud y peth iawn
 • Rydym ni’n cynnal gwerthoedd
 • Rydym ni’n broffesiynol
 • Rydym ni’n atebol
 • Rydym ni’n gyfrifol yn amgylcheddol

Bod yn Gadarnhaol – Rydym ni’n Buddsoddi ein Hegni Mewn Cyflawni Canlyniadau

 • Rydym ni’n canolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Rydym ni’n mynd gam ymhellach
 • Rydym ni’n cyflawni i safon uchel
 • Rydym ni’n frwdfrydig ynglŷn â’n gwaith
 • Rydym ni’n dysgu o’n camgymeriadau

Bod yn Ysbrydoledig – Rydym ni’n Ysgogi Busnesau, Cymunedau a Phobl i Gymryd rheolaeth a chyrraedd eu potensial

 • Rydym ni’n cynnig cyfleoedd
 • Rydym ni’n meithrin ysbrydoliaeth
 • Rydym ni’n datblygu sgiliau a hyder
 • Rydym ni’n sbarduno newid
 • Rydym ni’n arwain trwy esiampl
 • Rydym ni’n tyfu ein hunain wrth i ni helpu pobl eraill i dyfu

Yn ôl i’r Hafan