ENG/CYM
t.9Arbenigedd

Am fwy na 30 mlynedd, rydym wedi helpu sefydliadau a chymunedau trwy ddarparu cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Mae ein gwaith yn cwmpasu dau faes eang

1

Cefnogwn dwf economaidd Cymru trwy ddarparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau i gydweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Rydym wedi bod yn gwneud hynny’n llwyddiannus ers mwy na 30 mlynedd. Ynghyd â chydnabod gwerth cydweithfaoedd fel model busnes, credwn hefyd y gellir defnyddio egwyddorion cydweithredu yn y sector busnes traddodiadol er budd yr economi ehangach. Gall cydweithrediad fod yn fantais busnes. Fel arbenigwyr mewn cydweithredu, mae gennym rôl mewn cefnogi busnesau traddodiadol i ennill mantais gydweithredol trwy roi ar waith gwerthoedd ac egwyddorion cydweithredu yn eu busnesau, er enghraifft trwy weithio mewn consortia.

2

Mae gan y Ganolfan gryn dipyn o brofiad o ddarparu rhaglenni arloesol sy’n cryfhau cymunedau a hyrwyddo cynhwysiant mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol. Helpom i sefydlu llawer o undebau credyd Cymru a pharhawn i weithio’n agos gyda’r mudiad undeb credyd i hyrwyddo cynhwysiant ariannol. Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r prif sefydliad sy’n cyflawni ymyriadau cynhwysiant digidol yng Nghymru a hi sy’n cyflawni Cymunedau Digidol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau amdanom ni, y gwaith rydym yn ei wneud neu sut gallwn helpu, mae croeso i chi gysylltu â ni.