ENG/CYM

Trosolwg

Mae Cydweithredu i Ofalu ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth – ac sy’n asedau ynddynt eu hunain.

Gall Cydweithredu i Ofalu eich cynorthwyo i rannu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch syniadau er mwyn gwella sut mae gwasanaethau’n cael eu diffinio, eu cynllunio a’u darparu yn uniongyrchol – ac rydym ni’n gwneud hyn trwy weithio’n gydweithredol.

Rydym ni’n cynnig cyngor ac arweiniad wedi ei deilwra am ddim i fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol cymdeithasol a chonsortia.


Pam Cydweithredu i Ofalu?

Un rheswm mawr am ein bodolaeth yw cyfraith newydd yng Nghymru o’r enw Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i weld mwy o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol cymdeithasol yn darparu gwasanaethau cymorth a gofal personol. Y rheswm am hyn yw bod y sefydliadau hyn yn cynnwys pobl wrth wneud penderfyniadau a sut caiff y rhain eu rhedeg, a’r gwasanaethau y maen nhw’n eu cynnig. Dyma’n union y mae’r Ddeddf hon yn awyddus i weld. Mae’n adeg gyffrous i newid gwasanaethau cymdeithasol Cymru.Yr Hyn Rydym Ni’n ei Wneud a’r Hyn y Gall Cydweithredu i Ofalu ei Wneud i Chi

 • Amlygu sut rydych chi eisoes yn gweithio’n gydweithredol a’ch cynorthwyo i ddatblygu eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau
 • Cynorthwyo i sefydlu partneriaethau a chonsortia sydd eisiau darparu gwasanaethau cydweithredol
 • Eich cynorthwyo gydag arweiniad ar gynllunio busnes a chorffori eich sefydliad cydweithredol

Cydweithredu i Ofalu ar Gyfer Pobl – ar Gyfer Dinasyddion

 • Helpu pobl i ddod at ei gilydd a’ch cynorthwyo i feddwl, gweithredu a gweithio’n gydweithredol
 • Cynllunio a datblygu cydweithredol, gan gynnwys gweithdai a hyfforddiant
 • Cymorth ymarferol er mwyn i chi nodi’n ysgrifenedig sut y byddwch yn rheoli eich grŵp neu’ch sefydliad. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn cael dylanwad uniongyrchol ar yr hyn y mae ei angen i sicrhau eu lles
 • Sefydlu a chorffori eich sefydliad cydweithredol newydd

Cydweithredu i Ofalu ar Gyfer Grwpiau – ar Gyfer Sefydliadau

 • Gwybodaeth arbenigol ar gyfer sefydliadau sydd eisiau ail-lunio eu cyfansoddiad fel y gallant fod yn fwy cydweithredol
 • Cynllunio a datblygu busnes cydweithredol, gan gynnwys gweithdai a hyfforddiant wedi’u teilwra
 • Cymorth i gorffori fel grŵp neu sefydliad cydweithredol a datblygu strwythur rheoli cydweithredol fel bod gan bob aelod lais i ddylanwadu ar wasanaethau a phenderfynu arnynt

Astudiaethau Achos

Rydym wedi datblygu dwy astudiaeth achos gyda Chonsortiwm Bywydau Cymunedol ac Every Link Counts er mwyn dangos sut maen nhw’n rhoi rôl bwysig i bobl wrth drefnu a chael mynediad i’w gwasanaethau cymorth.

Community Lives Consortium Case Study (.docx) Every Link Counts Case Study (.docx)


Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu cydweithredol gofal. Cymerwch olwg ar sut y gallwn ni eich cefnogi isod.

1. Y cam ‘bwlb golau’ – pan mae’r syniad yn dod!

 • Eich cynorthwyo i yrru eich syniadau ymlaen a sut i wireddu eich gweledigaeth trwy osod camau.

2. Y cam cynllunio – camau cydweithredol i ddatblygu eich syniad i fod yn rhan o wasanaethau cymorth, gofal ac ataliol

 • Eich helpu i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli pobl gyda phŵer cydweithredu
 • Eich cynorthwyo i ffurfio grŵp craidd a fydd yn troi’r syniad cychwynnol yn gynllun gweithredu
 • Rhoi arweiniad ar sut i ymchwilio i’r cyfleoedd i’ch cwmni cydweithredol ddarparu gwasanaethau – ac i bwy

3. Y cam datblygu – cynllunio mwy manwl er mwyn eich paratoi ar gyfer y diwrnod lansio

 • Rhoi arweiniad ar sut i redeg cwmni cydweithredol ac i weithio’n gydweithredol gyda’ch aelodau, cydweithwyr a rhanddeiliaid eraill
 • Gwybodaeth ar yr opsiynau cyllid ac ariannu gwahanol sydd ar gael i’ch cwmni cydweithredol, ynghyd â rheoli a chynllunio ariannol
 • Eich helpu i ddewis strwythur cyfreithiol sy’n gweddu i’ch syniad cydweithredol a’r gwasanaethau cymorth, gofal ac ataliol
 • I gonsortia – rhoi cymorth ynghylch creu consortiwm, gan arwain ar arwyddo ‘Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth’
 • Cymorth gyda TAW, treth, safonau gofal cymdeithasol, cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol neu’r Comisiwn Elusennau

4. Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol

 • Mynediad i gymorth unigryw’r bobl sydd eisoes yn gweithio ac yn cydweithredu yn y sector gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru
 • Rhwydweithio, mentora a rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad

5. Pecyn cynhwysfawr sy’n cynnwys yr holl adnoddau sydd eu hangen er mwyn cydweithredu

 • Pecyn cymorth ar y we i’w lansio yn ystod Gwanwyn 2017 a fydd ar gael trwy dudalennau gwe Cydweithredu i Ofalu

Awydd gweld sut allwn ni helpu?

Gallwch gysylltu â ni trwy ein ffurflen gysylltu ar-lein.

Yn ôl i’r Hafan