ENG/CYM

Busnes Cymdeithasol Cymru

Trosolwg

Rydych chi’n fentrus, yn llawn mynd, yn uchelgeisiol. Mae tân yn eich calon a’r byd yn agor o’ch blaen.

Ond mae gennych chi nod uwch na hynny. Mae eich elw chi’n mynd yn ôl at achos cymdeithasol neu amgylcheddol. Croeso i chi felly i fyd lle mae cydwybod wrth wraidd pob cyngor.

Fel busnes cymdeithasol yn awyddus i dyfu, mae gennych hawl i gael cymorth busnes arbenigol gan Business Cymdeithasol Cymru. Busnes Cymdeithasol Cymru yw ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Caiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru fel rhan o’r gwasanaeth Busnes Cymru.

Busnesau Cymdeithasol Cymru yw’r diweddara’ o blith ein prosiectau ni, a’r rheiny wedi creu mwy na 300 o fusnesau newydd a bron 400 o swyddi yn ystod y pum mlynedd diwetha’. Rydyn ni hefyd yn torri tir newydd gyda pherchnogaeth gweithwyr a gweithio cydweithredol mewn busnesau prif ffrwd.

Eisiau mwy o drosiant? Rhagor o staff? Gwell sgiliau TG? Eisiau mynd am farchnadoedd newydd? Does gan yr un asiantaeth arall yr un dyfnder ac ehangder profiad ym maes busnesau cymdeithasol.

Y Cymorth yr Ydym yn ei Ddarparu

Beth bynnag yw eich nod, mae gan Busnesau Cymdeithasol Cymru arbenigwyr sy’n gallu helpu. Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar draws Cymru ar gyfer busnesau cymdeithasol a mentrau cydweithredol.

Mae ein gwasanaethau’n ymestyn o gyngor am Dreth ar Werth i greu gweledigaeth, o gynllunio busnes i ddatblygu bwrdd cyfarwyddwyr, o strategaeth werthu i helpu eich rhanddeiliaid i gymryd rhan yn eich gwaith. A phopeth rhwng y rheiny.

Gall ein harbenigwyr ddod atoch chi. Gallwch chi ddod i’n gweld ninnau. Chi piau’r dewis. A thu cefn i’r cyfan, mae yna becyn o gefnogaeth ar-lein, gyda’r holl adnoddau sydd eu hangen i fynd amdani a gwneud i’ch busnes dyfu.

Mae yna reswm da iawn pam y dylech ein galw ni.

Mae ein tîm o ymgynghorwyr yn arbenigwyr mewn:

 • Darlunio a chynllunio twf
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid
 • Cyngor ar strwythur cyfreithiol ac ymgorffori
 • Datblygu Bwrdd
 • Cynlluniau busnes
 • Cynlluniau ariannol
 • Datblygu’r gweithlu
 • Strategaethau gwerthu a chynlluniau marchnata
 • Cyngor ar drethi a TAW
 • Recriwtio ac adnoddau dynol
 • Cynigion ar y cyd
 • Cymorth TGCh
 • Cyngor Technegol sy’n Benodol i’r Sector
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth
 • Strwythurau perchnogaeth gweithwyr
 • Prisiadau busnes annibynnol

Darperir cyngor ychwanegol ar feysydd fel eiddo deallusol a chymorth masnachu rhyngwladol trwy Busnes Cymru.

Sut i Ymgeisio

I fanteisio ar ein gwasanaeth, llenwch ffurflen ymholiad.

Mwy o Wybodaeth

Busnes fel chi ydyn ninnau. Mae ein gwaith gyda busnesau cymdeithasol yn cael ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Ac rydyn ni’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Felly, i chi, mae ein gwasanaethau am ddim. Ac yn werth chweil hefyd.

Mae archwiliadau wedi dweud ein bod yn enghraifft ddisglair o gefnogaeth i fusnesau cymdeithasol. Ac mai ni yw un o’r asiantaethau mwya’ blaengar ac effeithiol yn Ewrop.

Ers mis Ionawr 2012, mae 94% o’n cleientiaid wedi dweud y bydden nhw’n ein hargymell ni. A gawn ni argymell eich bod yn rhoi galwad i ni?

Cymorth Arall

Efallai nad ydych yn ystyried twf busnes, ond rydych yn bwriadu dechrau busnes cymdeithasol neu angen ychydig o wybodaeth ynghylch rhedeg busnes sy’n bodoli eisoes? Ewch i Busnes Cymdeithasol Cymru i gael arweiniad, offer a chyngor ar-lein (datblygwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Llywodraeth Cymru).

a ariennir gan

Welsh Government LogoERDF Logo

Yn ôl i’r Hafan