ENG/CYM

Cynhwysiant Ariannol

Gellir diffinio cynhwysiant ariannol fel pobl yn cael mynediad at ystod briodol o gynhyrchion a gwasanaethau ariannol, sy’n caniatáu iddynt reoli eu harian yn effeithiol, ni waeth beth fo lefel eu hincwm neu eu statws cymdeithasol.

Yn syml, mae’n ymwneud ag arian a ph’un a oes gennym y cynhyrchion, y gwasanaethau a’r wybodaeth i allu ei reoli’n effeithiol.

Nod ein gwaith yw ffurfio a llywio strategaeth a pholisi lleol (Cymru) a chenedlaethol (y Deyrnas Unedig). Trwy hwyluso, datblygu a chyflwyno prosiectau peilot gyda phartneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, rydym yn gallu cynyddu ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n wynebu pobl pan fyddant wedi’u hallgáu’n ariannol. Yna, rydym yn rhannu’r gwersi a ddysgwyd ac arfer da trwy sesiynau hyfforddi, cyflwyniadau a gweithdai, gan helpu partneriaid i ymsefydlu cynhwysiant ariannol yn eu gwaith pob dydd.

Eich Arian, Eich Cartref

Mae “Eich Arian, Eich Cartref”, a ariennir gan Comic Relief ac a gyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, yn rhoi cyngor ac arweiniad i denantiaid yn y Sector Rhentu Preifat yng Nghymru, ac yn paratoi pobl ar gyfer cyflwyno Credyd Cynhwysol. Mae’n ychwanegu at waith Prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol y Ganolfan, a ddaeth i ben yn 2014.

Gwybodaeth

Mae Eich Arian, Eich Cartref yn canolbwyntio i ddechrau ar siroedd Ynys Môn, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd. Fodd bynnag, pan fydd amser ac adnoddau’n caniatáu, bydd cymorth i awdurdodau lleol eraill ar gael. Mae’n helpu tenantiaid y sector rhentu preifat sydd mewn perygl o ddigartrefedd yn sgil problemau ariannol, i:

  • Gymryd rheolaeth dros eu harian i gadw eu cartref neu sicrhau llety mwy addas
  • Cyrchu gwasanaethau ariannol priodol i’w galluogi nhw i reoli eu harian a’u bywydau’n well
  • Deall bod undebau credyd yn offeryn allweddol i reoli eu harian yn well a gallu cofrestru ar gyfer eu hundeb credyd lleol
  • Cyrchu Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru i gael cymorth

Rydym yn gwybod yn sgil tystiolaeth gyhoeddedig, ynghyd â’n gwaith ein hunain, bod tenantiaid y sector rhentu preifat yn fwy tebygol o gael eu hallgáu’n ariannol ac yn llai tebygol o ddefnyddio cymorth sydd ar gael. Mae rhent rhai tenantiaid y sector rhentu preifat yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’w landlord o dan Bolisi Diogelu yr awdurdod lleol. Ond mae llawer o’r rheiny sy’n derbyn eu rhent yn ei chael hi’n anodd rheoli eu taliadau misol. Gall hyn arwain at ôl-ddyledion a risg gynyddol o gael eu troi allan a digartrefedd.

O dan Gredyd Cynhwysol, bydd angen i denantiaid reoli eu cyllid eu hunain ar sail fisol yn hytrach na phob pythefnos. Ond mae ein hymchwil yn dangos nad yw tenantiaid y sector rhentu preifat yn gyfan gwbl ymwybodol o’r newidiadau sydd ar fin digwydd i fudd-daliadau. Mae landlordiaid hefyd yn symud i ffwrdd o osod i hawlwyr budd-daliadau, gan ofni eu bod yn fwy tebygol o fynd i ddyled. Gallai hyn arwain at ganlyniadau difrifol i’r farchnad tai yng Nghymru ar adeg lle mae’r sector rhentu preifat yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae ein prosiect yn gweithio gyda’r holl rhanddeiliaid hyn i godi ymwybyddiaeth, gwella gallu ariannol ‘tenantiaid’ a chynyddu hyder landlordiaid.

Y Cymorth yr Ydym yn ei Ddarparu

  • Cynnal ymweliadau cartref, sesiynau galw heibio ac apwyntiadau dros y ffôn ar gyfer tenantiaid y sector rhentu preifat sydd mewn perygl o ddigartrefedd o ganlyniad i drafferthion ariannol
  • Datblygu offer ar-lein i gynorthwyo tenantiaid a landlordiaid
  • Cyfeirio tenantiaid wedi’u hallgáu’n ddigidol at hyfforddiant lleol, rhad ac am ddim
  • Cyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth ariannol i landlordiaid, a staff awdurdodau lleol a’r trydydd sector
  • Rhannu canfyddiadau’r prosiect gyda rhanddeiliaid ledled Cymru a’r DU

Mwy o Wybodaeth

Ewch i’n gwefan Money Made Clear Wales sy’n rhoi llawer o wybodaeth i helpu pobl i reoli eu harian yn well; gallwch hefyd ddilyn ein cynnydd drwy gofrestru ar gyfer e-gylchlythyr, neu ar Twitter, drwy gadw llygad am yr hashnod #YMYH.

Hyrwyddwyr Cynhwysiant Ariannol

Trwy ein prosiect Hyrwyddwyr Cynhwysiant Ariannol, rydym yn gweithio’n strategol gydag awdurdodau lleol a phartneriaid yn y trydydd sector i ymsefydlu cynhwysiant ariannol yn eu gwaith pob dydd. Mae hyn yn bwysicach nag erioed erbyn hyn, wrth i ni ddechrau gweld effaith toriadau digynsail mewn gwariant cyhoeddus ac wrth i bawb geisio darparu mwy am lai. Mae diwygiadau lles yn golygu bod mwy o bobl yn gweld gostyngiad o ran incwm eu haelwyd, a chyda mwy o doriadau i ddod, mae nifer gynyddol o bobl yn wynebu anawsterau ariannol. Yn ogystal â hyn, rydym yn gweithio ar y cyd â phartneriaid i amlygu cyfleoedd lle y gellir cynnwys elfennau o gynhwysiant ariannol mewn ffrydiau cyllid sydd ar gael, a chynnig hyfforddiant rhad ac am ddim i weithwyr rheng flaen er mwyn gwella eu hymwybyddiaeth ariannol.

a ariennir gan

Welsh Government LogoComic Relief Logo

Yn ôl i’r Hafan