ENG/CYM

Ffeithiau Amdanom Ni

Ffurfiwyd yn

‘82
Gan y TUC, a oedd o’r farn y gallai mentrau cydweithredol a chwmnïau cydfuddiannol chwarae rôl hanfodol mewn twf a sefydlogrwydd economaidd.

Nifer y Gweithwyr

68
Maent yn gweithio ar brosiectau cyfoethog ac amrywiol, o helpu busnesau cymdeithasol i dyfu, i fynd i’r afael ag allgáu digidol ac ariannol.

Gwerthoedd Craidd

6

Bod yn Gydweithredol – Rydym ni’n Gweithio’n Gydweithrediadol er Lles Pawb

 • Rydym ni’n gweithio’n gydweithrediadol – gyda’n timau gwaith uniongyrchol, ar draws y busnes ehangach a chyda rhanddeiliaid eraill
 • Rydym ni’n rhannu offer, adnoddau, sgiliau, gwybodaeth a syniadau
 • Rydym ni’n meithrin ymddiriedaeth a pherthnasoedd parhaol, buddiol
 • Rydym ni’n gweithio gyda’r sector ac ar ei ran

Bod yn Gefnogol – Rydym ni’n Rhoi ein Hamser, ein Harbenigedd a’n Hanogaeth

 • Rydym ni’n barod i helpu ein cleientiaid a’n cydweithwyr
 • Rydym ni’n credu mewn sgiliau pobl eraill
 • Rydym ni’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl eraill
 • Rydym ni’n gofalu am les ein gilydd
 • Rydym ni’n effro i effaith ein gweithredoedd ar bobl eraill
 • Rydym ni’n dosturiol

Bod yn Deg – Rydym ni’n Gwerthfawrogi Amrywiaeth a Democratiaeth

 • Rydym ni’n gweithredu’n deg ac yn dryloyw
 • Rydym ni’n ymdrechu i sicrhau tegwch mewn busnes ac mewn cymunedau
 • Rydym ni’n trin pobl eraill â pharch
 • Rydym ni’n gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol

Uniondeb – Rydym ni’n Ymdrechu i fod yn Agored ac yn Onest ym Mhopeth a Wnawn

 • Rydym ni’n ymddwyn yn foesegol
 • Rydym ni’n gwneud y peth iawn
 • Rydym ni’n cynnal gwerthoedd
 • Rydym ni’n broffesiynol
 • Rydym ni’n atebol
 • Rydym ni’n gyfrifol yn amgylcheddol

Bod yn Gadarnhaol – Rydym ni’n Buddsoddi ein Hegni Mewn Cyflawni Canlyniadau

 • Rydym ni’n canolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Rydym ni’n mynd gam ymhellach
 • Rydym ni’n cyflawni i safon uchel
 • Rydym ni’n frwdfrydig ynglŷn â’n gwaith
 • Rydym ni’n dysgu o’n camgymeriadau

Bod yn Ysbrydoledig – Rydym ni’n Ysgogi Busnesau, Cymunedau a Phobl i Gymryd rheolaeth a chyrraedd eu potensial

 • Rydym ni’n cynnig cyfleoedd
 • Rydym ni’n meithrin ysbrydoliaeth
 • Rydym ni’n datblygu sgiliau a hyder
 • Rydym ni’n sbarduno newid
 • Rydym ni’n arwain trwy esiampl
 • Rydym ni’n tyfu ein hunain wrth i ni helpu pobl eraill i dyfu

Nifer y Swyddfeydd

4
Rydym yn gwasanaethu Cymru gyfan o’n swyddfeydd yng Nghaerffili, Abertawe, Caerfyrddin a Bangor.

Aelodau’r Bwrdd

12
Cânt eu hethol yn ddemocrataidd bob blwyddyn, ac mae ein bwrdd yn gyfrifol am bennu cyfeiriad strategol y Ganolfan.

Nodau

1
Ein nod yw gwneud Cymru yn arweinydd byd mewn meddwl a gweithredu cydweithredol.

Achrediadau

3
Buddsoddwyr mewn Pobl – Efydd
Y Ddraig Werdd – Lefel 2
Marc Ansawdd Pqasso – Lefel 2

Eisiau gwybod mwy?

Ewch i’n tudalen amdanom ni lle cewch lawer o wybodaeth amdanom ni, ein gwerthoedd a beth rydym yn ei wneud. Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ein sgiliau a’n profiad, bwrwch olwg ar ein tudalen arbenigedd.

Dal eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau amdanom ni, y gwaith rydym yn ei wneud neu sut gallwn helpu, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn ôl i’r Hafan