ENG/CYM

Tai Cydweithredol

Mae mentrau tai cydweithredol yn grwpiau o bobl sydd, ar y cyd, yn berchen ar eu llety ac yn ei reoli – o dai a rennir, i flociau o fflatiau, i ystadau tai cyfan. Gyda’i gilydd, maen nhw’n cymryd cyfrifoldeb dros drefnu atgyweiriadau, yn gwneud penderfyniadau ynghylch rhent, a phwy sy’n ymuno neu’n gadael y cwmni cydweithredol. Gall byw mewn cwmni cydweithredol tai fod yn ffordd dda i gael tai fforddiadwy ac mae’n rhoi mwy o reolaeth i bobl dros ble maen nhw’n byw.

Gall tai cydweithredol gynnig model arloesol, fforddiadwy ac amgen ar gyfer perchnogi cartrefi yng Nghymru. Mae’r dull yn cynnig tai fforddiadwy mewn hinsawdd lle mae’n anodd cael morgeisi ac mae prisiau tai llawer yn rhy uchel i lawer o brynwyr.

Sut Gallwn ni Helpu

Mae ein Prosiect Tai Cydweithredol yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau newydd a phresennol sydd eisiau datblygu cynlluniau tai cydweithredol yng Nghymru. Ein nod yw datblygu ac ysgogi’r galw am y dull Tai Cydweithredol ledled Cymru.

Ein Meysydd Cymorth Allweddol:

  • Darparu mynediad at arbenigedd a chyngor am dai cydweithredol
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a hyfforddiant i aelodau cynlluniau tai cydweithredol
  • Cyflenwi cyfleoedd rhwydweithio a rhannu arfer da
  • Creu ymchwil a all lywio datblygu cynlluniau tai cydweithredol
  • Llunio arweiniad ar gyfer cynlluniau tai cydweithredol yn y dyfodol

Gyda Phwy yr Ydym ni’n Gweithio

Mae gan y prosiect dri chynllun peilot o 89 o gartrefi, a fydd yn barod i’w meddiannu ym mis Ionawr 2016. Mae gan y prosiect bedwar cynllun arloesi datblygedig arall, sy’n cyfrif am dros 100 o gartrefi, a fydd yn cyrraedd y cam peilota ym mis Mawrth 2016. Yn gyffredinol, mae mwy na 20 o ddatblygiadau tai cydweithredol arloesol ar waith yng Nghymru o ganlyniad i’r prosiect hwn.

Mwy o Wybodaeth

Ymchwil i’r Galw Posibl am Dai Cydweithredol yng Nghymru (yn Saesneg)

Darperir cyllid gan Lywodraeth Cymru ac mae Sefydliad Nationwide yn darparu cyllid ar gyfer cymorth ymgynghori.

Downloads

Beth yw Tai Cydweithredol? (PDF) Beth yw Tai Cydweithredol? (2) (PDF)

a ariennir gan

Welsh Government LogoNationwide Foundation Trust Logo

Yn ôl i’r Hafan