ENG/CYM
t.16Telerau a Pholisïau

Telerau

Mae gwefan wales.coop yn cael ei rheoli gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, y cyfeirir ati wedi hyn fel ‘Ni’. Wrth ddefnyddio ein gwefan, mae’r defnyddiwr (‘Chi’), yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae gwefan Canolfan Cydweithredol Cymru a’i safleoedd cysylltiedig yn cael eu cynnal ar gyfer eich defnydd personol chi. Wrth fynd ar y wefan hon, a’i defnyddio, rydych chi’n derbyn y Telerau ac Amodau hyn, sy’n dod yn weithredol o’r dyddiad cyntaf y byddwch yn ei defnyddio.

Eiddo Deallusol

Nodau perchnogol Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r enwau, y delweddau a’r logos sy’n dynodi Canolfan Cydweithredol Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu unrhyw logos eraill sy’n eiddo i drydydd parti a welir ar y wefan hon heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw.

Dylid cysylltu â Thîm Marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru i ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo. Y manylion cyswllt yw info@cymru.coop neu 0300 111 5050.

Ffôn: 0300 1115050
Ffacs: 029 2055 6170

Hawlfraint y Goron

Diogelir y deunydd ar y wefan hon gan hawlfraint y Goron, oni nodir yn wahanol.

Cewch ailddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon am ddim mewn unrhyw fformat, ond mae’n ofynnol:

eich bod yn ailddefnyddio’r wybodaeth yn gywir
eich bod yn cydnabod ffynhonnell yr wybodaeth
nad ydych yn ailddefnyddio’r wybodaeth mewn ffordd sy’n camarwain yn fwriadol
nad ydych yn ailddefnyddio’r wybodaeth at ddibenion hyrwyddo na hysbysebu
nad ydych yn awgrymu bod Canolfan Cydweithredol Cymru, Cymunedau Digidol Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru na Money Made Clear Wales yn cefnogi’r deunydd
nad ydych yn dynwared arddull nac ymddangosiad yr wybodaeth wreiddiol, er enghraifft, drwy ddefnyddio’r un arddull â gwefan Canolfan Cydweithredol Cymru.

Delweddau a ffotograffiaeth

Diogelir y delweddau a’r ffotograffau ar y safle hwn gan hawlfraint y Goron, oni nodir yn wahanol.

Cyswllt gwe

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i greu dolen uniongyrchol at y tudalennau sydd ar y safle hwn. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi greu dolen uniongyrchol at yr wybodaeth sydd ar ein safle. Serch hynny, nid ydym yn fodlon i chi lwytho ein tudalennau i fframiau ar eich safle. Dylai tudalennau gwe Canolfan Cydweithredol Cymru lwytho i ffenestr lawn y defnyddiwr.

Os yw perchennog porth gwe yn dymuno cynnwys tudalennau gwe Canolfan Cydweithredol Cymru mewn safle porth, dylid anfon e-bost at info@walescooperative.org. Cofiwch nodi eich manylion cyswllt, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch e-bost yn ogystal â disgrifiad o’ch safle porth.

Tudalennau y ceir dolenni atynt ar y wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau y ceir dolenni atynt. Nid yw’r ffaith eu bod wedi’u rhestru yma yn unrhyw fath o gymeradwyaeth. Ni allwn warantu y bydd y tudalennau y ceir dolenni atynt yn gweithio bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros sicrhau bod y tudalennau ar gael.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud ein gorau glas i wirio a phrofi deunyddiau ym mhob cam o’r broses greu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd sy’n cael ei lwytho oddi ar y Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddata sy’n mynd ar goll, am unrhyw darfu ar ddata neu unrhyw ddifrod iddo, nac am unrhyw ddifrod i system eich cyfrifiadur wrth ddefnyddio deunydd oddi ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru.

Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth gyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Polisi Preifatrwydd

Cwcis

Llinynnau alffaniwmerig syml sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur yw cwcis (gwefan allanol). Ni fyddwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth sy’n dangos pwy ydych chi, ac eithrio gwybodaeth sylfaenol y byddwch yn ei rhoi os byddwch yn creu cyfrif ar ein gwefan.

Byddwn yn defnyddio cwcis er mwyn casglu ystadegau ynghylch defnydd o’r wefan. Bydd Google Analytics yn rhoi cwci ar eich cyfrifiadur i storio gwybodaeth sylfaenol am eich ymweliad diweddaraf â’r wefan. Darllenwch am y cwcis sy’n cael eu defnyddio gan Google Analytics (gwefan allanol).

Fodd bynnag, os ydych chi am atal neu gyfyngu ar y cwcis yr ydym ni, neu unrhyw wefannau eraill, yn eu defnyddio, gallwch wneud hyn drwy newid gosodiadau eich porwr. Dylai’r adnodd Help yn eich porwr ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Gallwch osod eich porwr i dderbyn neu wrthod cwcis, naill ai pob un neu ambell un ohonynt. Gallwch hefyd osod eich porwr i roi gwybod i chi bob tro y bydd cwci yn cael ei gynnig. I gael manylion ynghylch sut i wneud hyn ar y porwr rydych chi’n ei ddefnyddio, ewch i AboutCookies.org (gwefan allanol).

I weld beth yw fersiwn y porwr rydych chi’n ei ddefnyddio, cliciwch ar ‘Help’ ac yna ‘Ynghylch’ (enw’r porwr).

Adrodd ar Weithgarwch ar y We

Rydym yn defnyddio ‘Google Analytics’ i fonitro defnydd o’r wefan. Mae’r rhaglen hon yn cofnodi’ch cyfeiriad IP, y math o borwr, a dyddiad ac amser y gweithgarwch. Nid oes unrhyw gyswllt rhwng yr wybodaeth hon a data sy’n dangos pwy ydych chi (fel cyfeiriad e-bost). Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddadansoddi ymweliadau cyffredinol â’n tudalennau a’r rheiny sy’n cael eu cyfeirio at y wefan, er mwyn cael syniad o’r patrymau traffig ac effeithiolrwydd lleoliadau. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella’r wefan yn barhaus er eich budd chi, y defnyddiwr.

Cysylltu â Ni

Byddwn bob amser yn falch o glywed gennych. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu â thrydydd parti arall er mwyn cael gafael ar yr wybodaeth honno.

Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymdrin â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Pan fyddwn wedi anfon ateb atoch, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Cylchlythyrau

Ni fyddwn yn anfon cylchlythyrau atoch chi dros e-bost oni bai eich bod wedi dweud eich bod yn dymuno eu cael.

Deddf Diogelu Data

Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, mae’n ddyletswydd arnom yn ôl y gyfraith i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych chi. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg a’r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn glynu wrth safonau diogelwch llym i rwystro defnydd ohono heb awdurdod.

Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd.

Gweld yr wybodaeth amdanoch a chysylltu â ni

Os ydych chi’n dymuno gweld y cofnodion sydd gennym o unrhyw ohebiaeth rydych chi wedi’i hanfon atom, neu os oes gennych ymholiad neu gŵyn ynglŷn â’r polisi preifatrwydd hwn neu am y safle, gallwch gysylltu â’n rheolwr gwybodaeth drwy anfon e-bost at info@walescooperative.org.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy daro golwg ar y dudalen hon yn rheolaidd, byddwch bob amser yn gwybod pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut byddwn yn ei defnyddio, ac ym mha amgylchiadau (os o gwbl), y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.