5.2.3. Crynodeb o rolau cymdeithasau tai

Gall cymdeithasau tai chwarae sawl rôl er mwyn cefnogi TCAG - o feddwl am y syniad yn y lle cyntaf i ddarparu gwasanaethau rheoli i’r tai.

See this page in: English

Trosolwg

Gall cymdeithasau tai chwarae sawl rôl er mwyn cefnogi TCAG. Mae angen i’r grŵp TCAG a’r gymdeithas drafod pa rolau fydd gan bwy, a sut i’w gwneud (hyd yn oed pan fydd y cynllun yn un ‘o’r brig i lawr yn cwrdd ag o’r gwaelod i fyny’.

Rolau posibl

Mae’r rolau posibl yn cynnwys:

  • meddwl am y cynllun yn y lle cyntaf, o bosibl mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol.
  • recriwtio aelodau sefydlu a hwyluso datblygiad grŵp cymunedol.
  • cynorthwyo’r grŵp cymunedol i bennu sut byddant yn arwain y cynllun TCAG.
  • dylunio’r cynllun a chael caniatâd cynllunio.
  • datblygu’r cartrefi.
  • trefnu benthyciadau ac unrhyw gyllid grant.
  • perchnogaeth y cynllun, gyda chytundebau cyfreithiol â’r grŵp TCAG.
  • darparu gwasanaethau rheoli tai.

Bydd cydbwysedd y rolau hyn o ran rolau’r gymdeithas a rolau’r grŵp TCAG yn amrywio yn ôl amcanion y TCAG a’r math o gynllun sy’n cael ei sefydlu, a sut y dechreuodd y cynllun.

Ffioedd a rheoli

Pan fydd cynllun yn cael ei sefydlu, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, fel bod modd i bobl ddweud eu dweud ynghylch beth sy’n cael ei adeiladu a phwy sy’n byw yn y tai, efallai bydd y cynllun yn parhau i fod ym mherchnogaeth y grŵp TCAG, a rhoddir prydles tymor hir i’r gymdeithas i’w galluogi i godi arian ac adeiladu’r cynllun. Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n debygol mai niferoedd bychain o gartrefi fydd yn cael eu hadeiladu mewn un ardal, ac felly gwneir unrhyw benderfyniadau rheoli yn y dyfodol gan y gymdeithas. Dylech fod yn glir o’r cychwyn cyntaf ynghylch pa ffioedd y mae’r gymdeithas yn eu codi ar gyfer datblygu a gwasanaethau eraill.