6.2.3. Opsiynau eraill ar gyfer cyllid

O ecwiti aelodau i gymorth gan y Llywodraeth, mae sawl ffordd arall o ariannu datblygiad TCAG.

See this page in: English

Ecwiti personol aelodau

Mae rhai cynlluniau TCAG yn galluogi i’w haelodau a phreswylwyr y cynllun fuddsoddi ecwiti ac adnoddau personol yn y cynllun.

Gall hynny fod trwy fuddsoddi o’r dechrau (hynny yw, nail ai trwy gynilion personol neu forgais neu gymysgedd o’r ddau), neu trwy brynu ecwiti yn raddol wrth i’w hamgylchiadau personol eu galluogi i wneud hynny. Caiff cynlluniau sy’n galluogi perchnogaeth lawn neu a rennir eu trafod isod, ond os defnyddir y dull hwn, byddai’r incwm yn cael ei ystyried wrth fodelu cyllid y cynllun TCAG.

Cyllid benthyca a grantiau cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu Fframwaith Cyllid Tai ac Adfywio gyda chyfraddau gosodedig ar gyfer cartrefi rhentu fforddiadwy ac ar gyfer perchnogaeth tai costau isel. Caiff y rhaglen hon ei gweinyddu yn ganolog ond caiff ei dosbarthu trwy awdurdodau lleol. Mae ar gael i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i faes tai cydweithredol, a bydd yn ystyried ceisiadau i ariannu cynlluniau TCAG sy’n bodloni’r gofynion angenrheidiol.

Pwy all dderbyn y cyllid hwn

Gall cyllid llywodraeth sy’n cynorthwyo costau adeiladu cartrefi gael ei ddefnyddio trwy sefydliadau sy’n gofrestredig â rheoleiddwyr Llywodraeth perthnasol yn unig – Darparwyr Cofrestredig yn Lloegr a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru. Mae’r sefydliadau cofrestredig hyn yn cynnwys cymdeithasau tai, ac yn Lloegr, awdurdodau lleol sy’n berchen ar stoc tai, y rhan fwyaf o gwmnïau tai cydweithredol a sefydliadau eraill. Gall fod yn bosibl cofrestru sefydliadau TCAG newydd gyda’r rheoleiddwyr perthnasol.

Mae bod yn gofrestredig yn golygu bod gorfodaeth ar unrhyw sefydliad TCAG sy’n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth (naill ai yn uniongyrchol neu trwy sefydliad partner) gydymffurfio â naill ai Safonau Rheoliadau a ddiffinnir gan yr Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau yng Nghymru a Lloegr, neu Safonau Rheoliadol a ddiffinnir gan Lywodraeth Cymru yng Nghymru, fel sut caiff sefydliadau eu llywodraethu, pwy all fyw yn y cartrefi a adeiladir, pa lefelau rhent y gellir eu codi, a pha safonau gwasanaeth sydd i’w disgwyl.

Mae cofrestru â rheoleiddiwr Llywodraeth yn dod â’r egwyddor bwysig y dylai cartrefi sy’n derbyn cymhorthdal cyhoeddus fod ar gael i’r bobl sydd eu hangen nhw fwyaf. Oherwydd y galw eithafol am dai yng Nghymru a Lloegr, dyma egwyddor bwysig i unrhyw awdurdod lleol neu bartneriaid cymdeithasau tai posibl, a dylai fod yn egwyddor bwysig i unrhyw gynllun TCAG sy’n datblygu â chyllid cyhoeddus