7.4. Perchnogaeth lesddaliadol

Rhoddir prydles i Gwmni Cydweithredol Perchnogaeth Llesddaliadol gan gymdeithas dai neu sefydliad partner arall sy’n berchen ar rydd-ddeiliadaeth y cartrefi.

See this page in: English

Trosolwg

Mae prydles o dros saith blynedd yn trosglwyddo’r asedau i fantolen y cwmni cydweithredol, na fyddai’n briodol ar gyfer benthycwyr y sefydliad partner os trefnodd y partner i ddarparu arian i’r cynllun. Mae prydles o gyfnod llai na saith blynedd yn golygu bod yr asedau’n parhau i fod ar fantolen y sefydliad partner, ac mae’r cyfrifoldeb rheoliadol yn aros gyda’r sefydliad partner.

Telerau’r brydles

Byddai angen i delerau’r brydles orfodi’r cwmni cydweithredol i gyflawni cyfrifoldebau cyfreithiol a rheoleiddio’r partner. Gall prydles saith blynedd ailadrodd, a gall fod yn bosibl i gwmni cydweithredol adeiladu ei sgiliau a’i ymarferoldeb llywodraethu yn ystod y saith blynedd gyntaf, fel bod modd iddo godi ei arian ei hun, prynu’r rhydd-ddeiliadaeth, ac, os bydd angen, cofrestru â’r rheoleiddiwr llywodraethol. Gall cwmni cydweithredol llesddaliadol brynu rhai gwasanaethau gan y landlord sy’n bartner yn y cwmni.

Dan brydles, gall y cwmni cydweithredol ddosrannu tenantiaeth yn ôl ei hawl ei hun. Byddai hyn yn ddefnyddiol petai’r berchnogaeth rhydd-ddeiliadaeth yn cael ei throsglwyddo i’r cwmni yn ddiweddarach. Gall y Gymdeithas Tai Cymunedol ddarparu model o brydles ar gyfer y trefniadau hyn.