8.1. Rheoli

Mae rheoli’r cynllun mewn ffordd effeithiol yn hanfodol i’w lwyddiant yn y tymor hir – ac mae treulio amser yn ystyried yr opsiynau cyn i’r cynllun ddod i ben yn bwysig iawn.

Gweler y dudalen hon yn: English

Trosolwg

Bydd sefydlu cynllun TCAG, pa opsiwn bynnag a ddewisir, hefyd yn golygu y bydd angen gwneud penderfyniadau ynghylch sut rheolir y cynllun tai. Mae’n debygol y bydd angen gwneud trefniadau wedi’u teilwra i fod yn addas ar gyfer y cynllun TCAG ac unrhyw sefydliadau partner.

Opsiynau rheoli

Mae tri opsiwn trosfwaol:

Mae sawl cynllun TCAG (rhai llai fel arfer) yn defnyddio rhywfaint o gyflenwi gwasanaethau gwirfoddol, lle mae aelodau’n cyflenwi gwasanaethau.

Mae manteision cyflenwi gwasanaethau gwirfoddol yn cynnwys: gall arwain at ddull ymarferol o gyflenwi gwasanaethau personol, lleol ac effeithiol y bydd yr aelodau eisiau eu gweld, ac a fydd yn costio llai i’w cyflwyno. Yr anfanteision yw bod angen ymrwymiad gwirfoddol tymor hir ar y dull hwn, a gall llywodraethiant a chyflenwi gwasanaethau wrthdaro.

Mae sawl cynllun TCAG (rhai mwy fel arfer) yn cyflogi staff yn uniongyrchol. Manteision cyflogi staff yw bod y cynllun TCAG yn mwynhau gwasanaethau proffesiynol aelodau staff ymroddedig. Yr anfanteision yw bod rheoli staff yn gallu bod yn gyfrifoldeb heriol i wirfoddolwyr, ac, yn hanesyddol, nid yw hyn yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus gan grwpiau cymunedol. Hefyd, efallai bydd materion yn codi ynghylch llenwi swyddi a gall heriau godi os nad oes gan y staff sydd wedi cael eu recriwtio sgiliau digonol. Hefyd, nid yw cyflogi staff yn bosibl yn ymarferol i lawer o gynlluniau TCAG.

Mae rhai cynlluniau TCAG yn prynu gwasanaethau gan ddarparwyr gwasanaethau neu gymdeithasau tai. Manteision cyflogi darparwyr gwasanaethau neu gymdeithas dai yw y darparwr gwasanaethau sy’n gyfrifol am y berthynas â staff, ac maent yn llenwi swyddi yn ôl yr angen, ac mae ganddynt fynediad at staff sydd â hyfforddiant mewn sawl disgyblaeth. Yr anfanteision yw os na ddylunnir y berthynas â darparwr gwasanaeth yn iawn, efallai bydd staff ac aelodau’r cynllun TCAG yn colli rhywfaint o natur gymunedol y cynllun. Hefyd, efallai bydd goblygiadau yn ymwneud â TAW.

Pwysigrwydd diffinio perthnasoedd

Mae cynlluniau llai a rhai sy’n cael eu dylunio gan bobl gyffredin yn debygol o gael eu rheoli yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Mae cynlluniau TCAG mwy a rhai ‘o’r brig i lawr yn cwrdd ag o’r gwaelod i fyny’ yn debygol o gael eu rheoli trwy gymysgedd o wirfoddolwyr a staff neu ddarparwyr gwasanaethau. Bydd diffinio’r perthnasoedd hyn mewn ffordd effeithiol yn bwysig wrth sicrhau bod y cynllun TCAG yn llwyddo.