#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Holi ac Ateb: Creu Menter yn dal i greu dyfodol yn ystod cyfyngiadau symud

Trafododd Sioned Williams o Creating Enterprise sut maent wedi addasu eu dull gyda hyfforddiant ar-lein, cefnogi tenantiaid bregus, gan sicrhau eu bod yn parhau i gyrraedd y rhai sydd mewn angen a helpu i feithrin cyfleoedd cyflogaeth gydag Academi Creating Futures er gwaetha’r argyfwng presennol.

By Mike Erskine · Ebrill 30, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Sioned, allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn y mae Creating Enterprise wedi ei gyflawni yn ystod y cyfyngiadau symud?

  • Cymorth a sesiynau hyfforddiant ar-lein am ddim: sgiliau cyflogaeth, cyllidebu, cymorth chwilio am swyddi 1-1 (llunio CV, ffurflenni cais)
  • Cadw mewn cysylltiad â gwirfoddolwyr: eu cefnogi i gael mynediad at e-ddysgu, lleihau ynysu drwy eu hannog i gadw mewn cysylltiad
  • Lansio sianel YouTube ar gyfer teuluoedd sy’n gweithio: rhannu diweddariadau prosiect, cyngor i deuluoedd (coginio, crefftau)
  • Rhannu gair i gall ar y cyfryngau cymdeithasol – cyflogadwyedd
  • Cefnogi tîm llesiant Cartrefi Conwy drwy gysylltu’n bennaf â’u tenantiaid bregus a gwneud galwadau ffôn llesiant (pobl dros 70 oed, tai â chymorth, Cynlluniau Byw’n Annibynnol), i anghenion tai cyffredinol a chasglu presgripsiynau a siopa ar gyfer tenantiaid bregus neu’r rhai sy’n hunanynysu.
  • Gweithgareddau masnachol: Gwasanaethu boiler ac atgyweiriadau brys

A oes unrhyw brosiectau penodol neu weithgarwch rydych chi wedi bod yn arbennig o falch ohonynt?

“Y ffordd rydym ni wedi gallu addasu ein hyfforddiant i’w wneud yn gyfredol ac yn llai, sesiynau syth i’r pwynt ond effeithiol y gellir eu darparu ar-lein 1 i 1 neu i grwpiau. Cyrraedd unigolion nad ydynt wedi’u cyrraedd o’r blaen (na fyddai wedi ymgysylltu â ni/defnyddio ein cymorth). Cadw mewn cysylltiad â phawb yn ein llwythi achos, o’r tenantiaid a gyflogir drwy ein Academi Cyflogaeth i wirfoddolwyr, a hyd yn oed cyfranogwyr a oedd yn gobeithio dechrau ein hyfforddiant Pasbort i Adeiladu ym mis Mawrth.”

 

A oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/heriau mawr?

“Sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol er y diffyg cyfleoedd swyddi ar hyn o bryd, gan roi sicrwydd i’r bobl rydym yn eu cefnogi ein bod yma o hyd. Sicrhau bod y gwaith rydym yn ei wneud yn cael ei hyrwyddo ac yn cyrraedd y bobl rydym am eu cyrraedd, er nad ydym yn gallu mynd allan/ cynnal digwyddiadau ymgysylltu. Rydym wedi cael gafael ar gyllid grant ychwanegol i ehangu’r gwasanaethau a ddarperir i gefnogi pobl yn ein cymunedau sydd wedi colli eu swyddi yn sgil y sefyllfa bresennol.”

  • Bydd grant atodol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein galluogi i gyflogi 2 aelod o staff llawn amser ychwanegol am 6 mis a fydd yn darparu cymorth o’r fath yn y gymuned drwy gysylltu cyflogwyr a fydd yn recriwtio yn uniongyrchol gyda’r rhai sy’n ceisio dod o hyd i waith, gan ddarparu cymorth llesiant a mentor.
  • Bydd y grant Gwirfoddoli yng Nghymru yn galluogi cydlynydd gwirfoddolwyr i recriwtio, cefnogi a hwyluso gwirfoddolwyr ar brosiect ‘Llesiant’ newydd sbon. Mae galw cynyddol am gefnogaeth i denantiaid gyda galwadau llesiant a chasglu siopa a phresgripsiynau, ac ni fydd yn bosibl cadw lefelau presennol i fynd pan fydd aelodau staff sydd wedi’u symud yn dychwelyd i’w swyddi bob dydd. Bydd hyn yn galluogi i’r cymorth barhau ac aildrefnu’r gwasanaethau a ddarperir i’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

 

Hoffech chi grybwyll unrhyw aelodau staff/ y gymuned yn benodol?

“Yr holl dîm sy’n gweithio yn hyblyg.”

Mae’n hollbwysig y gallwn barhau i addasu’r gwasanaethau a gynigir i fodloni’r gofynion sy’n newid yn gyson yn ein cymuned leol

Sioned Williams, Uwch Bartner yr Academi Gyflogaeth, Creu Menter

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

#GoodNewsCymru Welsh

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.