Menter gymdeithasol | #GoodNewsCymru | #NewyddionDaCymru

Menter gymdeithasol yng Ngogledd Cymru yn newid i ddarparu gwasanaethau mentora arloesol ar-lein

Mae'r fenter Empower – Be the Change wedi addasu i wasanaethu ei chymuned yng Ngogledd Cymru yn ystod cyfyngiadau symud Covid-19 trwy fynd ati i ddarparu ei gwasanaethau mentora ar-lein, gan ganolbwyntio ar gynnal llesiant yn ystod y pandemig.

By Ben Bostock · Mai 14, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble y tarddodd y busnes a’r syniad?

Mae Empower – Be The Change yn fenter gymdeithasol arobryn sy’n darparu cyrsiau datblygiad personol a phroffesiynol, a hynny gyda chymwysterau a mentora achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Rydym yn grymuso pobl a thimau i feithrin cadernid meddyliol cadarnhaol, i wireddu eu hunan-werth yn llawn, ac i gyflawni eu potensial!
Sefydlwyd Empower – Be The Change ym mis Mai 2016 gan y sylfaenydd Jo Clay, a hynny wedi iddo dreulio dwy flynedd a hanner yn India yn gwirfoddoli ac yn gweithio ar amrywiol brosiectau cymunedol. Trwy’r gwaith hwn, nododd Jo yr angen i gefnogi pobl yn eu datblygiad personol er mwyn iddynt gael eu grymuso i gymryd camau cadarnhaol i drawsnewid eu bywydau.
Oddi ar 2016, mae Empower – Be The Change wedi cynyddu ei weithlu i dri aelod o staff llawn-amser, wedi cyflwyno dros 45 o gyrsiau, ac wedi grymuso dros 450 o bobl.

Sut y mae cyfyngiadau symud Covid-19 wedi effeithio ar eich model cyflawni?

Cyflwynir holl gyrsiau Empower – Be The Change mewn ystafelloedd dosbarth, a hynny mewn adeiladau cymunedol ledled Gogledd Cymru. Daw cyfranogwyr at ei gilydd o amrywiaeth o gefndiroedd, ac fe’u hanogir, mewn amgylchedd diogel, i ddarganfod eu sgiliau a’u cryfderau, a’r modd y gallant ddefnyddio’r rhain i gymryd camau cadarnhaol i drawsnewid eu bywydau. Bu i’r cyfyngiadau symud ddod â’r ffordd hon o gyflwyno cyrsiau i ben ar unwaith.

O fewn dyddiau i roi mesurau’r cyfyngiadau symud ar waith, creodd tîm Empower – Be The Change wasanaeth mentora ar-lein newydd, a allai fynd rhywfaint o’r ffordd i gefnogi pobl trwy’r pandemig hwn.

Mewn partneriaeth â Sported, Busnes Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW), nodwyd bod y cyfyngiadau symud newydd yn cael effaith andwyol ar orbryder ac iechyd meddwl pobl. Daeth yn amlwg yn fuan fod pobl yn ei chael yn anodd addasu i’r ‘byd newydd’ hwn, ac yn brwydro o ran gwybod sut i addasu.

Ar 20 Ebrill, cafodd Empower – Be The Change gadarnhad gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fod y fenter wedi llwyddo i sicrhau £30,000 i gyflwyno’r gwasanaeth hwn i arweinwyr grwpiau cymunedol.

Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn addasiad o’r rhaglen 1-1 yr oedd yr elusen yn ei chynnal cyn y cyfyngiadau symud. Fe’i darperir i bob cyfranogwr, a’i nod yw helpu pobl i lywio eu ffordd trwy’r pandemig hwn, gan nodi’r sgiliau, y cryfderau a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

A yw Covid-19 wedi arwain at unrhyw newidiadau parhaol er gwell?

Mae Covid-19 wedi ysgogi’r fenter i ddyblygu ei chyrsiau ystafell ddosbarth hynod o lwyddiannus ar-lein. Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn parhau i gael ei gynnig, ar ôl i’r cyfyngiadau symud ddod i ben, trwy Empower – Be The Change, a bydd hyn yn galluogi’r fenter i gynnig y gwasanaeth hwn ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

"Mae 'nawr yn gyfle gwych i gymryd cam yn ôl a myfyrio ar yr hyn sy'n bwysig, ac i sefydliadau fod yn greadigol o ran y modd y gallant ddefnyddio eu sgiliau a'u harbenigedd presennol i gefnogi eu cymunedau orau."

Jo Clay, Empower - Be The Change

A allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni?

Dechreuodd y gwasanaeth newydd ar 4 Mai, ac wythnos yn ddiweddarach roedd bron 20 o bobl wedi cofrestru. Yr uchelgais yw y bydd dros 120 o bobl yn elwa ar dair sesiwn mentora personol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. Bydd y rhaglen hefyd yn defnyddio prawf seicometrig i fonitro cynnydd, a bydd yn mesur yr enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad trwy holiaduron a dadansoddi data.

A oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/heriau mawr?

Mae’r gwasanaeth newydd wedi bod yn hawdd iawn ei sefydlu gan ei fod yn defnyddio arbenigedd presennol y tîm a thechnoleg sydd ar gael yn rhwydd.

A oes yna aelodau o staff/yn y gymuned yr hoffech sôn yn amdanynt yn arbennig?

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i aelodau fy nhîm, Rhiannon a Dawn. Maent wedi bod yn hynod o hyblyg a chreadigol yn ystod yr amser digynsail hwn, ac wedi gweithio’n galed i sefydlu’r gwasanaeth newydd hwn yn arbennig o gyflym.
Ar ran y tîm a’r bwrdd, hoffem hefyd ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cymorth parhaus ac am fuddsoddi yn y gwasanaeth newydd hwn.

Pe byddai gennych un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth a fyddai’r neges honno?

Mae cymaint o sefydliadau yn gwneud gwaith gwych, ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar y cymunedau y maent yn eu cefnogi.

Mae ‘nawr yn gyfle gwych i gymryd cam yn ôl a myfyrio ar yr hyn sy’n bwysig, ac i sefydliadau fod yn greadigol o ran y modd y gallant ddefnyddio eu sgiliau a’u harbenigedd presennol i gefnogi eu cymunedau orau.

Mae Empower – Be The Change wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.