Blog

Galwad i Gynghorau Cymru weithredu – Paratoi ar gyfer Ail Rownd Cronfa Codi’r Gwastad

Gyda rownd ymgeisio gyntaf Cronfa Codi'r Gwastad bellach wedi cau, bydd nifer o gynghorau yn manteisio ar y cyfle i gael eu gwynt atynt a bydd eraill yn dechrau paratoi ar gyfer cyflwyno eu cais(ceisiadau) eu hunain ar gyfer yr ail rownd.

By Ben Bostock · 12 Gorffennaf 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Nid ydym yn gwybod union amseriad yr ail rownd eto – ond rydym yn gwybod ambell i beth.  Bydd pob Cyngor yng Nghymru sy’n bwriadu gwneud cais yn ystod yr ail rownd yn gallu manteisio ar £125,000 er mwyn eu cynorthwyo i wneud cais.  Gellir defnyddio’r swm hwn i fanteisio ar arbenigedd allanol i gynorthwyo datblygiad elfennau strategol a thechnegol y cais.  Rydym yn gwybod hefyd mai gwerth y Gronfa at ei gilydd yw £4.8bn, ac y bydd gofyn cael rowndiau ymgeisio lluosog er mwyn dosbarthu’r swm hwn – ond fel gyda phopeth, mae’n well rhoi cynnig amdano mor gynnar ag sy’n ymarferol i chi er mwyn peidio colli cyfle.

Mae Mutual Ventures wedi cynorthwyo amrediad o gynghorau i gyflwyno ceisiadau i Gronfa Codi’r Gwastad yn ystod y rownd gyntaf, a bydd yn symud ymlaen gyda’r hyn a ddysgodd trwy weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru er mwyn cynnig cymorth i gynghorau Cymru sy’n gwneud cais yn ystod yr ail rownd.

"Dechreuwch feddwl yn gynnar – Er nad ydym yn gwybod yn union pryd y bydd yr ail rownd yn agor ac yn cau, nid yw hi fyth yn rhy gynnar dechrau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a chreu rhestr hir o syniadau."

Andrew Laird, Mutual Ventures

Cronfa Codi'r Gwastad - gweminar rownd 2

Ymunwch â ni i gael gwybod mwy

Archebwch am ddim nawr

 

Cysylltwch os hoffech drafod sut y gallem helpu – ond yn y cyfamser, rydym wedi tynnu ynghyd rhai o’r gwersi a ddysgom yn ystod y rownd gyntaf.

  • Dechreuwch feddwl yn gynnar – Er nad ydym yn gwybod yn union pryd y bydd yr ail rownd yn agor ac yn cau, nid yw hi fyth yn rhy gynnar dechrau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a chreu rhestr hir o syniadau. Ar ôl i’r ffenestr ymgeisio agor, bydd pethau’n prysuro a bydd hi’n mynd yn anos ystyried yr holl syniadau posibl.
  • Ewch ati i greu tîm ymgeisio sy’n teimlo’n wirioneddol angerddol ac ymroddedig. Dylai hwn gynnwys rhywfaint o arweinyddiaeth a chapasiti mewnol (pobl sy’n wirioneddol ddeall y prosiectau dan sylw) a dylai fod modd ychwanegu sgiliau ymgysylltu, datblygu achos busnes a drafftio cais allanol ato (gan fanteisio ar y swm o £125,000 sydd ar gael er mwyn cynnig cymorth).
  • Ewch ati i ystyried “elfen y weledigaeth” yn gyntaf – Ceisiwch ddeall y broblem yr ydych yn ceisio’i datrys. Mae nodi methiannau yn y farchnad (pam nad yw’r syniad hwn eisoes wedi digwydd?) a deall yr effaith y mae’r rhain yn eu cael ar randdeiliaid lleol (cymunedau, busnesau, gwasanaethau cyhoeddus ac ati) yn rhan ganolog o lunio naratif cais grymus a nodi ymyriadau priodol.  Ni all fod yn rhestr obeithiol o brosiectau hoff yr ydych chi wastad wedi dymuno eu hariannu!  Rhaid i’r cais gynrychioli un gweledigaeth, gyda set gydlynol o ganlyniadau disgwyliedig.
  • Dylech ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn gynnar – Mae gofyn cael tystiolaeth o gefnogaeth rhanddeiliaid niferus ar gyfer ceisiadau cadarn. Dylech ymgysylltu gyda rhanddeiliaid allweddol (Cynghorwyr, Aelodau’r Senedd, Aelodau Seneddol Senedd y DU, cymunedau, busnesau, partneriaid lleol) yn gynnar yn ystod y broses er mwyn sicrhau eu bod yn helpu i siapio’r ymyriadau.  Dylid ystyried bod cais llwyddiannus am gyllid yn llwyddiant aruthrol i ardal leol – ond gallech beryglu’r holl beth os na fydd y rhanddeiliaid cywir yn teimlo unrhyw berchnogaeth ohono.
  • Dangoswch sut y bydd arian y Llywodraeth yn datgloi rhagor o gyllid – mae “ychwanegedd” yn air a glywsom gryn dipyn yn ystod y rownd gyntaf. Mae’n hanfodol nad yw’r arian gan Gronfa Codi’r Gwastad yn cynrychioli’r man lle y mae’ch prosiect yn cychwyn ac yn gorffen.  Bydd ceisiadau llwyddiannus yn dangos sut y bydd cyllid Cronfa Codi’r Gwastad yn datgloi ffynonellau cyllid eraill (buddsoddiad gan y sector preifat yn arbennig).  Po fwyaf o fuddsoddiad gan y sector preifat y gallwch chi gyfeirio ato, y gorau y bydd eich atebion i’r cwestiynau ynghylch “Gwerth am arian” ar y ffurflen gais.
  • Dylech sicrhau cydbwysedd rhwng uchelgais a realaeth – Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’n annhebygol y bydd un ymyriad neu nifer gyfyngedig o ymyriadau yn gweithredu fel y ‘datrysiad delfrydol’ a fydd yn rhoi sylw i’r holl sialensiau y mae man penodol yn eu hwynebu. Nodwch yr ymyriadau y maent fwyaf hanfodol wrth roi sylw i’r sialensiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn eich ardal.  Ar ôl eu gweithredu, dylai’r rhain gyflawni rôl catalyddion, gan greu’r amodau ar gyfer buddsoddiad pellach.
  • Meddyliwch am y ffordd o gynnal y gwaddol a gaiff ei greu. Cynlluniwyd cyllid Codi’r Gwastad i greu neu wella asedau sy’n cael effaith.  Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd gofyn cynnal y rhain.  Meddyliwch am y costau a fydd yn codi yn y dyfodol (nad ydynt o fewn cylch gwaith y Gronfa), gan sicrhau eich bod yn deall y rhain a bod modd ymdopi â nhw.
  • Yn olaf, dylech Ddeall proses gymeradwyo fewnol y cyngor – Mae hwn yn bwynt hollbwysig. Bydd gan eich rhanddeiliaid, yn enwedig swyddogion uwch ac aelodau etholedig, broses er mwyn cymeradwyo’r cais.  Bydd angen i’r Cyfarwyddwr Cyllid ei gymeradwyo.  Gall hyn gymryd amser.  Sicrhewch eich bod yn cynllunio ar gyfer hyn!

Mawr obeithiwn bod y pwyntiau hyn o ddefnydd ac y gallant gyflawni rôl catalydd er mwyn ysgogi eich ystyriaethau a’ch gwaith cynllunio ar gyfer ail rownd Cronfa Codi’r Gwastad.

Mae croeso i chi gysylltu os hoffech gael ychydig gymorth.  Byddem wrth ein bodd i gychwyn ar y gwaith trwy gael trafodaeth pro bono am eich syniadau a’ch cynlluniau.