#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Yn sgil taith feicio i Dwrci, aeth dau entrepreneur e-feic ar daith at ffordd o fyw sy’n fwy effeithiol a chynhwysol

Mae Bethan Ward o Drosi Bikes yn dweud wrthym ni sut dechreuon nhw drosi beiciau pedal diwerth a’r buddion amgylcheddol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol i’w cymunedau o ganlyniad i’r cynnydd yn y defnydd a wneir o feiciau yn ddiweddar.

By Ben Bostock · Mehefin 18, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Drosi Bikes – troi gwastraff yn ateb

Gan fod newid yn yr hinsawdd yn dod yn fwyfwy real, a bywyd o ddydd i ddydd yn y DU wedi cyflymu’n gynyddol yn 2019, penderfynodd fy mhartner a fi adael ein swyddi ac archwilio sut gallai ffordd o fyw symlach, sy’n cael llai o effaith fod. Penderfynon ni nad oedd offeryn gwell ar gyfer archwilio na beic!

Mae beiciau a beiciau trydan (e-feiciau) yn beiriannau anhygoel sy’n gallu trawsnewid y sawl sy’n eu reidio yn gorfforol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol, yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar y byd o’u cwmpas. Sylweddolon ni hyn yn uniongyrchol yn ystod ein taith i Istanbwl (ac yn ôl eto!), wrth i ni elwa ar awyr iach, ymarfer corff a’r mân ryngweithio â phobl leol nad yw mathau eraill o gludiant yn ei ganiatáu.

Bob blwyddyn, caiff tua 15 miliwn o feiciau ledled y byd eu taflu, ac mae cludiant ar y ffordd yn cyfrannu at ryw bumed rhan o’r allyriadau carbon yn y DU. Penderfynon ni ei bod yn hen bryd i ni ddechrau troi gwastraff yn ateb, gan roi dewis mwy fforddiadwy ac amgylcheddol gyfeillgar i unigolion ar gyfer cludiant.

"Diben y fenter gymdeithasol hon yn gyfan gwbl yw hyrwyddo beiciau a beiciau trydan fel opsiwn hwyliog, hygyrch ac effaith isel ar gyfer teithio, gan leihau nifer gyffredinol y teithiau a wneir mewn car, a chreu cymunedau sy’n fwy diogel, yn fwy cydlynol ac yn llawn unigolion iach a hapus."

Beth Ward, Drosi Bikes

Wedi i ni gael ein hysbrydoli gan brosiectau beiciau cymunedol eraill rydym ni wedi eu gweld (yn enwedig Prosiect Beiciau Bryste (Bristol Bike Project), penderfynon ni ddechrau ein prosiect ein hunain yng Ngogledd Cymru – Drosi Bikes.

Diben y fenter gymdeithasol hon yn gyfan gwbl yw hyrwyddo beiciau a beiciau trydan fel opsiwn hwyliog, hygyrch ac effaith isel ar gyfer teithio, gan leihau nifer gyffredinol y teithiau a wneir mewn car, a chreu cymunedau sy’n fwy diogel, yn fwy cydlynol ac yn llawn unigolion iach a hapus. Rydym ni’n gwneud hyn trwy drawsnewid beiciau yn e-feiciau, gan eu gwneud yn opsiwn cludiant mwy fforddiadwy ac apelgar, ac adnewyddu hen feiciau wedi eu taflu, gan leihau gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi. Yn ychwanegol, rydym ni’n cysylltu â grwpiau a rhwydweithiau lleol eraill i archwilio cyfleoedd i gydweithio, rydym ni’n codi ymwybyddiaeth am feicio, ac am Drosi Bikes ar-lein trwy ein gwefan (drosibikes.org) a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol. Rydym wedi ymuno â grŵp lleol hefyd i hyrwyddo a chefnogi teithio gweithredol yn Sir Ddinbych.

Mae pandemig COVID-19 wedi gorfodi pawb yn y DU i aros yn lleol. Yn sgil cyfyngiadau ar deithio mewn car, a mwy o amser rhydd, mae poblogrwydd beicio wedi cynyddu’n gyflym. Er bod hyn yn newyddion anhygoel i’r amgylchedd (ac i Drosi Bikes), mae’r pandemig wedi achosi heriau penodol i ni a phobl eraill yn y diwydiant. Mae ein dibyniaeth ar y gadwyn gyflenwi fyd-eang, ynghyd â phoblogrwydd newydd beiciau, wedi golygu bod cael hyd i rannau dibynadwy wedi bod yn her ddyddiol. Mae amseroedd cwblhau yn hwy, a gwasanaeth danfon yn llai dibynadwy, sydd wedi cyfyngu ar nifer y beiciau rydym ni’n gallu eu trawsnewid.

Dros y 12 mis nesaf, wrth i’r cyfyngiadau symud ddod i ben yn raddol, hoffem ganolbwyntio ein hegni ar y modd y gall Drosi Bikes wasanaethu ein cymuned leol yn y ffordd orau. Mae diwylliant beicio yn y DU yn gysylltiedig â dynion gwyn yn bennaf, sy’n gweld beicio fel hobi ac nid fel ffordd o fyw. Gellir gweld hyn yng Ngogledd Cymru hefyd. Rydym ni eisiau cymryd rhan mewn newid yr agwedd tuag at wneud beicio yn fwy cynhwysol a derbyniol, a bod ganddo ran bwysig mewn bywyd bob dydd. Trwy weithio gyda sefydliadau a gwasanaethau lleol, rydym ni’n bwriadu targedu grwpiau nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt, a chynnig gweithdy galw i mewn a gefnogir i rymuso pobl i gynnal eu beiciau eu hunain, a chynnal cyrsiau hyfforddi cynnal a chadw a beicio i helpu pobl i fagu hyder wrth feicio.

Wrth ddechrau fel menter gymdeithasol, y ffynhonnell gymorth fwyaf defnyddiol fu o rwydwaith o gymheiriaid o’r un anian, yn lleol ac yn genedlaethol, fel ei gilydd. Gall cydweithio neu rannu storïau, syniadau ac atebion fod yn ffordd hynod fuddiol o gadw cymhelliant a ffocws. Mae rhwydwaith cefnogaeth gan gymheiriaid Busnes Cymdeithasol Cymru i fusnesau newydd menter gymdeithasol fel ni allu cysylltu yn ffordd wych o gysylltu â phobl eraill ar deithiau tebyg. Byddwn i’n cynghori unrhyw un, ni waeth pa mor fawr, bach neu ddatblygedig yw eu syniad, i estyn allan a chreu rhwydwaith o’u cwmpas i gynnig arweiniad a chefnogaeth ar hyd y ffordd.

I gael gwybod mwy am Drosi Bikes, ewch i www.drosibikes.org
Facebook: @Drosibikes
Instagram: @Drosibikes

Mae Drosi Bikes wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.