Mae’r gymuned cyd-gartrefu yn caniatáu preswylwyr gael ymdeimlad cyffredin o berchnogaeth a darparu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Mae prosiect cyd-drigfan yn Abertawe yn dwyn ynghyd grwpiau amrywiol o bobl, gyda'r nod o greu cartrefi fforddiadwy, diogel mewn cymuned gref, gynhyrchiol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Un o blith nifer o gynlluniau tai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru, sy’n rhan o fudiad mawr, yw Cyd-drigfan Abertawe, yn ardal Mount Pleasant yn Abertawe, ac mae’r cynlluniau hyn yn cael eu hyrwyddo gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gyda’i phrosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi.

Cafodd y prosiect tai cymunedol ei gydsefydlu gan Leonie Ramondt er mwyn dwyn ynghyd bobl o bob oed, a cheisio gwneud gwahaniaeth i genedlaethau’r dyfodol. Dywed Leonie fod byw mewn cymuned cyd-drigfan yn caniatáu i breswylwyr rannu ymdeimlad o berchnogaeth, ac ychwanegodd fod cyd-drigo mewn cartrefi diogel, deniadol a fforddiadwy yn golygu bod pobl yn fwy tebygol o fod yn gynhyrchiol a chymryd rhan yn eu cymuned ehangach.

Dywedodd:

“Mae gennyf hoffter naturiol o gymunedau sy’n pontio’r cenedlaethau, ac rwyf hefyd yn meddu ar ymdeimlad o frys o ran tswnami’r boblogaeth sy’n heneiddio, trafferthion y cenedlaethau iau i fynd ar yr ysgol eiddo, effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, y posibilrwydd o ansicrwydd bwyd ar ôl Brexit, ein heconomi o gyni, landlordiaid sy’n camfanteisio ar denantiaid, adnoddau diffygiol, a dinasoedd sydd wedi dieithrio.

"Rwyf hefyd am adael etifeddiaeth gadarnhaol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rwyf wastad wedi teimlo'n angerddol ynghylch datblygu doniau lleol a meithrin ymdeimlad cryf o gymuned, ac mae gennyf gred ddofn fod tegwch a chyfleoedd yn ennyn y gorau mewn pobl. Hefyd, gall cyd-drigfan sy'n cynnwys sawl cenhedlaeth helpu teuluoedd ifanc i fynd ar yr ysgol eiddo, a gall y gwaith o adfywio ein hadeiladau lleol feithrin sgiliau ymarferol, mawr eu hangen ymhlith ein pobl ifanc lleol."

Leonie Ramondt

Mae mwyafrif aelodau Cyd-drigfan Abertawe yn byw ym Mount Pleasant, sydd wedi’i lleoli ar fryn serth yn agos at ganol y ddinas a Bae Abertawe, a lle mae’n hawdd cyrraedd at fannau hanesyddol a byd natur. Mae pobl yn gyfeillgar yno. Dywedodd Leonie ei bod wedi cael mwy o baneidiau o de gyda chymdogion yn ystod ei chwe mis cyntaf o fyw yn Mount Pleasant na chafodd hi mewn 14 mlynedd yn ei chartref blaenorol yn Chelmsford.

Dywedodd:

“Mae Mount Pleasant yn gymdogaeth go ddewr, gyda chymuned gyfoethog o amrywiol a hen dai anhygoel sydd â photensial mawr i fod yn gyd-drigfannau. Rydym yn grŵp amrywiol gyda sgiliau sy’n ategu ei gilydd a gweledigaeth ar y cyd ar gyfer cymuned. Rydym yn rhannu prydau bwyd mewn cyfarfodydd, ac yn meithrin gwir ymdeimlad o gysylltiad ac ymddiriedaeth.

“Rydym i gyd yn rhannu cariad at ein cymdogaeth, ein dinas a’n cymuned, yn ogystal ag at natur, cynhwysiant, cynaliadwyedd ac adeiladau hanesyddol. Rydym hefyd yn rhannu angerdd ynghylch adfywio ac adeiladu’r economi leol trwy ddatblygu sgiliau lleol, yn ogystal ag ynghylch cydlyniant cymdeithasol ac ansawdd bywyd.”

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn cefnogi ac yn hyrwyddo twf tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned oddi ar 2012 ac, ym mis Ebrill eleni, lansiodd ei raglen Cymunedau’n Creu Cartrefi, sy’n anelu at ysgogi’r galw am dai dan arweiniad y gymuned ledled Cymru.

Mae dros 30 o gynlluniau eisoes ar waith ar hyd a lled Cymru, a gall cymunedau gael eu creu i ddibenion a gweledigaethau ar y cyd gwahanol. Mae rhai cynlluniau wedi cael eu creu i ddarparu tai mwy fforddiadwy ar gyfer preswylwyr, tra bo eraill wedi cael eu datblygu ar gyfer pobl a oedd am gael gwell ffordd ecogyfeillgar o fyw.

Mae gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, wedi dangos bod y bobl hynny a oedd yn byw yn y cymunedau hyn yn teimlo’n llai ynysig oherwydd bod yna rwydwaith cefnogol o’u cwmpas. Maent hefyd yn meddu ar well iechyd meddwl a llesiant, ac maent yn fwy hyderus a mwy abl i ddatblygu eu sgiliau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://swanseacohousing.org.uk

Eisiau sefydlu cynllun tai tebyg? Cysylltwch â ni.

co-op.housing@wales.coop

Cynnwys cysylltiedig