Cefnogaeth ar gael

Gall ein tîm o gynghorwyr cyfeillgar gynnig help a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gwasanaethau ymgynghori

Cefnogaeth menter

Rydym yn helpu i newid y ffordd y mae’r economi yn gweithio, drwy arwain y gwaith o ddatblygu cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau ym mherchnogaeth y cyflogeion, yn ogystal â helpu busnesau bach yn yr economi sylfaenol i ffynnu

Cymunedau a chynhwysiant

Rydym yn galluogi pobl i wella eu sgiliau a’u bywoliaeth drwy eu helpu i fagu eu hyder digidol a gwneud eu cymunedau’n gryfach

 • Cymunedau Digidol Cymru

  Mae Cymunedau Digidol Cymru’n helpu sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl a fyddai’n elwa o ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol.

 • llun o dri menyw yn gwau

  Cysylltu Gofalwyr

  Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.

 • Two people co-operatively sharing a house

  Cymunedau’n Creu Cartrefi

  Mae ein prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi yn cynnig cefnogaeth a chyngor i sefydliadau newydd a phresennol sydd am ddatblygu cynlluniau tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

 • Llun o ddau henoed yn edrych gwylio ar dechnoleg ddigidol

  Prosiect Anhawster y Gaeaf

  Nod y Prosiect Caledi Gaeaf, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw cefnogi’r rhai sy’n gadael yr ysbyty ac sydd mewn perygl o gael eu hallgáu’n ddigidol....

Chwilio am fwy?