Cymunedau’n Creu Cartrefi

Mae ein prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi yn cynnig cefnogaeth a chyngor i sefydliadau newydd a phresennol sydd am ddatblygu cynlluniau tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Beth yw tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned?

Mae tai cydweithredol ac a arweinir gan y gymuned yn ymwneud â phobl leol yn cymryd rôl arweiniol a pharhaol wrth greu cartrefi diogel, fforddiadwy a chryfhau eu cymunedau.

Mae’n dod â phobl ynghyd i benderfynu pa fath o gartrefi a chymunedau maen nhw am fyw ynddynt. Gall pobl sydd â gweledigaeth a rennir ddod ynghyd a chael llais dylanwadol. Maent yn chwarae rhan hanfodol ochr yn ochr â chynghorau, datblygwyr a buddsoddwyr i greu cartrefi fforddiadwy sy’n diwallu anghenion y gymuned leol.

Mae tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned yn dod mewn sawl siâp a maint. Grwpiau bach o ffrindiau yn prynu tŷ i’w rannu, lesddeiliaid yn sefydlu pwyllgor rheoli tenantiaid, aelodau o’r gymuned yn prynu tir lleol i ddatblygu tai newydd arno, a phobl sydd eisiau datblygu cartrefi cynaliadwy ag ôl troed ecolegol bach – mae’r rhain i gyd yn enghreifftiau.

Mae gan bobl fwy o reolaeth ar ble maen nhw’n byw, ac maen nhw’n gweithio gydag eraill i gyflawni nod a rennir. Mae cymunedau’n creu cartrefi.

Adroddiad i brofiad byw cynlluniau Tai dan Arweiniad Cymunedol yn ystod y cyfnod cloi

Adroddiad i brofiad byw cynlluniau Tai dan Arweiniad Cymunedol yn ystod y cyfnod clo

Darllenwch nawr

 

Gwerthoedd Cydweithredol a Chryfder y Gymuned Trwy'r Pandemig.

Darllenwch sut mae cymunedau wedi dod at ei gilydd er gwaethaf pandemig a sut y gallwn ddefnyddio gwerthoedd cydweithredol ar ôl y Covid

Darllenwch nawr

 

Ymchwil newydd i fuddion Cymunedau'n Creu Cartrefi.

Adroddiad i fuddion Cymunedau'n Creu Cartrefi, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Darllenwch nawr

 

Mae tai fforddiadwy yn dai a ddarperir i ddiwallu anghenion y rhai na allant fforddio tai marchnad. Dylai fod darpariaethau clir ar waith i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn hygyrch am bris fforddiadwy ar gyfer cartrefi cymwys yn y dyfodol.

Cliciwch isod i weld sut y gall cymunedau arwain ar ddarparu tai fforddiadwy.

Nid oes unrhyw ddau gynllun yr un peth ond mae gan bob tŷ cydweithredol a chymunedol nodweddion cyffredin, gan gynnwys:

 • Mae’r gymuned yn chwarae rhan annatod wrth wneud penderfyniadau am y cartrefi
 • Mae’r gymuned yn chwarae rhan ffurfiol ym mherchnogaeth, stiwardiaeth a rheolaeth y cartrefi
 • Mae’r cynllun tai o fudd i’r gymuned leol neu grŵp diffiniedig o bobl.

Mae tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned ar gyfer pawb:

 • Ar gyfer pobl ar wahanol lefelau incwm
 • I bobl sydd eisiau rhentu neu brynu
 • I bobl sydd eisiau byw mewn cymuned ddiogel a chefnogol
 • Ar gyfer adeiladu cartrefi newydd neu ddychwelyd eiddo gwag yn ôl i’w defnyddio
 • Ar gyfer rheoli cartrefi presennol.

Mae tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned yn cynnwys pobl leol mewn penderfyniadau tai – felly mae’r canlyniadau’n aml yn fwy llwyddiannus.

 • Mae cael llais yn natblygiad a rheolaeth y cartrefi yn rhoi ymdeimlad o rymuso, balchder a pherchnogaeth i breswylwyr
 • Mae cymunedau’n dod yn fwy gwydn
 • Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei leihau
 • Mae’r preswylwyr yn teimlo’n hapusach ac yn fwy bodlon bod yn rhan o gymuned gefnogol.

Mae cartrefi yn cael eu hadeiladu mewn ardaloedd lle mae eu hangen – yn aml mae hyn mewn lleoedd na fyddai datblygwyr masnachol yn eu hystyried ar gyfer tai.

 • Mae hyn yn gwella’r cyflenwad tai a darparu tai fforddiadwy
 • Gellir adfywio ardaloedd sydd wedi dirywio a dychwelyd cartrefi gwag i’w defnyddio
 • Gellir defnyddio safleoedd bach, anodd yn dda
 • Gall mannau cymunedol a rennir leihau’r pwysau ar fannau gwyrdd
 • Opsiynau perchentyaeth mwy hygyrch.

Communities creating homes

  For information about our privacy policy, please visit https://wales.coop/privacy-policy/

Nid oes unrhyw ddau gynllun yr un peth ond mae gan bob tŷ cydweithredol a chymunedol nodweddion cyffredin, gan gynnwys:

 • Mae’r gymuned yn chwarae rhan annatod wrth wneud penderfyniadau am y cartrefi
 • Mae’r gymuned yn chwarae rhan ffurfiol ym mherchnogaeth, stiwardiaeth a rheolaeth y cartrefi
 • Mae’r cynllun tai o fudd i’r gymuned leol neu grŵp diffiniedig o bobl.

Mae tai cydweithredol a dan arweiniad y gymuned ar gyfer pawb:

 • Ar gyfer pobl ar wahanol lefelau incwm
 • I bobl sydd eisiau rhentu neu brynu
 • I bobl sydd eisiau byw mewn cymuned ddiogel a chefnogol
 • Ar gyfer adeiladu cartrefi newydd neu ddychwelyd eiddo gwag yn ôl i’w defnyddio
 • Ar gyfer rheoli cartrefi presennol.

Ariennir y prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi gan Sefydliad Nationwide a Llywodraeth Cymru a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. ByddCymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymruyn cyflwyno cam Archwilio’r rhaglen.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi llofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru sy’n amlinellu chwe egwyddor creu lleoedd sy’n cwmpasu’r ystod o ystyriaethau sy’n cyfrannu at sefydlu a chynnal lleoedd da.