Covid-19: Taflenni ffeithiau ar gyfer busnesau cymdeithasol

Mae'r tîm Busnes Cymdeithasol Cymru wedi casglu nifer o daflenni ffeithiau a chanllawiau i helpu busnesau cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19.

Gweler y dudalen hon yn: English

Roedd y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth yn ddigynsail i bawb ohonom ar lefel bersonol a phroffesiynol. O fusnesau ac arweinwyr busnes yn gorfod addasu ac ymateb dros nos i sut y gallent ymdopi mewn sefyllfa anghyfarwydd, roedd cyfyngiadau symud yn arwain at benderfyniadau a heriau mawr.

Canllawiau Ymdopi â chyfnodau clo yn y dyfodol

Cyngor ar opsiynau ariannu ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ystod y Cyfnod Atal Byr a ddechreuodd ar 23 Hydref 2020.

Taflen ffeithiau

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi datblygu’r canllawiau hyn i’ch helpu i lywio eich llwybr unigol tuag at ailagor. Bydd yn eich helpu fel busnes cymdeithasol i ystyried y goblygiadau allweddol i ailddechrau eich busnes a’ch cyfeirio at adnoddau a ffynonellau gwybodaeth allweddol. Bydd yn eich galluogi i gynllunio a pharatoi ar gyfer y siwrnai sydd o’ch blaen a bod mewn sefyllfa i ailagor eich busnes cymdeithasol cyn gynted ag y bydd cyfyngiadau’r llywodraeth yn caniatáu hynny.

Y Siwrnai i Ailagor Eich Busnes Cymdeithasol – rhan 1

Y Siwrnai i Ailagor Eich Busnes Cymdeithasol – rhan 2

Mae’r heriau y mae ein sector yn eu hwynebu yn fawr ac er mwyn sicrhau ein bod yn parhau’n wydn fel busnesau, mae angen i ni baratoi ar gyfer yr amseroedd ariannol anodd hynny sydd o’n blaenau dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Lleihau Eich Llif Arian

Dyma ein prif gynghorion ar gyfer busnesau cymdeithasol sy’n chwilio am gyllid Covid-19 arbenigol.

Awgrymiadau ar gyfer Busnesau Cymdeithasol sy’n Chwilio am Gymorth Ariannol

Y Siwrnai i Ailagor eich Busnes Cymdeithasol – rhan 1

Y Siwrnai i Ailagor eich Busnes Cymdeithasol – rhan 2

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi comisiynu HCHR Limited i gynhyrchu adroddiad ar gyflwyno a gweithredu’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws – rhan 1

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws – rhan 2

Taflen ffeithiau cyllid

Mae ein sector yn wynebu heriau mawr ac, i sicrhau ein bod yn aros yn gydnerth fel busnesau, mae angen i ni baratoi ar gyfer y cyfnod ariannol anodd sydd i ddod yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Lleihau Eich Llif Arian

Dyma ein hawgrymiadau ar gyfer busnesau cymdeithasol sydd am fanteisio ar gyllid arbenigol mewn perthynas â Covid-19.

Awgrymiadau ar gyfer Busnesau Cymdeithasol sy’n chwilio am Gymorth Ariannol

Bwriedir i’r nodyn briffio hwn fod yn ffordd o’ch cyfeirio at wybodaeth ac adnoddau defnyddiol sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol a phryderon staffio yn ystod y pandemig.

Taflen ffeithiau Adnoddau Dynol

Rhestr Wirio AD					

Mae’r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru yn rhoi manylion y cymorth sydd ar gael i fusnesau (gan gynnwys busnesau cymdeithasol).

Coronafeirws – Cymorth i Fusnesau 23 Mawrth 2020

Mae technolegau digidol yn cynnig achubiaeth i gadw eich sefydliad ar agor. Dyma ystyriaeth digidol allweddol i’ch helpu i addasu i’r sefyllfa Covid-19.

Taflen ffeithiau technoleg

Mae rheolau newydd wedi dod i rym yng Nghymru ynghylch ymbellhau cymdeithasol a’r gweithle. Mae’r rheolau’n gorfodi busnesau sy’n dal i weithredu i sicrhau eu bod yn cymryd camau rhesymol i gadw pellter o 2 fetr rhwng pobl ar y safle. Mae’n ofynnol i fusnesau gymryd camau cymesur y gellir eu cyfiawnhau.

Taflen ffeithiau ymbellhau diogel

Os ydych chi'n poeni am eich busnes cymdeithasol, ffoniwch ein tîm ar

0300 111 5050

Mwy o adnoddau Covid-19

Mae gan Busnes Cymdeithasol Cymru amrywiaeth o adnoddau eraill i'ch helpu yn ystod pandemig Covid-19.