Dechreuwch Rywbeth Da

Wedi'ch ysbrydoli i wneud gwahaniaeth i'n pobl neu ein planed? Siaradwch â'n tîm o arbenigwyr yn Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau Newydd).

Gweler y dudalen hon yn: English

Dechrau busnes cymdeithasol

Os ydych yn ystyried sefydlu busnes sy’n rhoi ei elw at achos da, gall ein cynghorwyr arbenigol eich helpu i ddechrau arni.

Er mwyn i’ch busnes newydd ffynnu, mae angen i chi adeiladu sylfeini cryf. Gall ein tîm gynnig cymorth busnes un i un i’ch helpu i gael popeth yn ei le. Cysylltwch â ni.

Amdanom ni

Rydym yn dîm o gynghorwyr busnes arbenigol sy’n canolbwyntio ar sefydlu mentrau cymdeithasol newydd. Rydym yn rhan o raglen Busnes Cymdeithasol Cymru sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, a’i darparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Rydym wedi bod yn cynghori mentrau cymdeithasol er 1982, ac yn yr amser hwnnw wedi helpu i sefydlu cannoedd o fusnesau newydd.

Mae ein cymorth wedi’i ariannu’n llawn, sy’n golygu eich bod yn cael arweiniad am ddim bob cam o’r ffordd.

Beth mae’n cleientiaid yn ei ddweud

“Dwi’n gallu dweud o waelod fy nghalon bod Joanne wedi bod yn wych gyda mi. Roeddwn i’n gwbl ddi-glem o ran dechrau busnes – doeddwn i ddim yn gwybod lle i ddechrau ac yn sicr ddim yn gwybod pa lwybr i’w ddilyn. Mae Jo wedi rhoi help i mi gyda chofrestru, fy nghynllun busnes, grantiau, rhoi pecynnau gyda’i gilydd, contractau Cwmni Buddiannau Cymunedol a does dim diwedd ar ei gwybodaeth. Bob tro roeddwn yn dechrau meddwl fy mod yn gwneud y peth anghywir, roedd Jo yno yn gwneud i mi sylweddoli pam fy mod wedi rhoi fy mryd ar wneud hyn a’r gwahaniaeth rydw i’n ei wneud. Ar hyn o bryd mae Joanne yn fy helpu i ddod o hyd i ffynonellau cymorth gyda dylunio gwefan etc. Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi fy nghadw i fynd ac wedi fy helpu o’r dechrau i’r diwedd.” Katy, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd, Mother Matters

“Diolch o galon am y cymorth amhrisiadwy a ddarparwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru wrth sefydlu ein Cwmni Buddiannau Cymunedol, AMATHAON – fel y gwyddoch, roeddwn i’n hitio fy mhen yn erbyn wal! Roeddech chi a’ch cydweithwyr yn ffynhonnell werthfawr i mi yn y dryswch sy’n gallu wynebu rhywun wrth ddechrau a gweinyddu busnes.” Cwmni Buddiannau Cymunedol Amathaon

“Mae ffordd bersonol a phroffesiynol Serena yn hollol berffaith yn fy marn i. Mae’n dalcen caled dechrau menter newydd, ond mae cael Serena o gwmpas i fy nhywys yn gwneud popeth i weld yn bosib ac o fewn cyrraedd. Diolch am eich cefnogaeth.” Cwmni Buddiannau Cymunedol Dol Fach

“Rydw i wedi bod yn falch iawn o’r cymorth hyd yma gan Busnes Cymdeithasol Cymru. O’n helpu i ddeall y gwahanol fathau o strwythur busnes y gallwn eu defnyddio, i gofrestru ein menter gymdeithasol gyda Thŷ’r Cwmnïau. Mae pethau’n anodd ar hyn o bryd i bawb, gyda’r pandemig Covid sydd wedi bod yn ergyd i ni i gyd, a heb y cymorth a gafwyd dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu sefydlu Any Penny mor gyflym ag y gwnes i.” Geraint Webley, Any Penny

The founders of Cardiff Skate Park

Swper Bocs

Sut y gallwn eich helpu?

Gall dechrau busnes fod yn heriol, ond gallwn eich tywys o ran sut i sicrhau'r dechrau gorau i'ch busnes cymdeithasol

 • Gweledigaeth a strwythur

  Gallwn weithio gyda'ch grŵp i sicrhau bod yna weledigaeth a rennir ar gyfer y busnes, a'ch helpu i ddewis y strwythur cyfreithiol iawn ar gyfer eich busnes newydd

 • Hyfforddi cyfarwyddwyr a strategaeth fuddsoddi

  Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth fuddsoddi, eich cynghori ar grantiau, benthyciadau, cyllid torfol a chyfranddaliadau cymunedol, a darparu hyfforddiant i'ch cyfarwyddwyr fel bod ganddynt hyder yn eu rolau a'u cyfrifoldebau

 • Corffori a pholisïau

  Gallwn helpu i ysgrifennu eich dogfen lywodraethu ac i gorffori eich busnes. Gallwn hefyd eich helpu i greu polisïau i sicrhau bod eich sefydliad yn cael ei redeg yn dda

 • Llywodraethu ac ymgysylltu â'r bwrdd

  Gallwn eich helpu i sefydlu system lywodraethu ac i ymgysylltu â darpar aelodau o'r bwrdd

 • Cydymffurfedd a risg

  Gallwn eich cefnogi i nodi unrhyw faterion o ran cydymffurfedd neu risgiau a allai fod gan y busnes a sut y gellid eu rheoli

 • Agor cyfrif banc

  Gallwn eich helpu i agor cyfrif banc ar gyfer eich menter newydd

Gadewch inni eich helpu i droi eich syniad yn fusnes cymdeithasol hyfyw.

Cysylltu â ni

Adnoddau eraill

Dyma ychydig o adnoddau i'ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth gymdeithasol ac i ddechrau eich busnes