I Fferm Ymddiriedolaeth Amelia, mae cyngor ar Dreth Ar Werth yn hanfodol i dyfiant

Mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia ym Mro Morgannwg y rhoi cymorth rhagorol i bobl ifanc sy'n agored i niwed, yn ysgrifennu Mike Jones. Roedd ganddi gynlluniau cyffrous i dyfu trwy fanteisio ar ffynonellau incwm nad oeddent wedi eu defnyddio'n flaenorol. Ond, cyn mynd amdani, roedd ar ei Hymddiriedolwyr angen sicrhau eu bod yn deall y goblygiadau o ran treth yn llwyr.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam ei fod yn bwysig

Ymddiriedolaeth elusennol sy’n rhedeg y fferm, fel lloches yng nghefn gwlad i bobl ifanc sy’n teimlo dan fygythiad, yn agored i niwed, yn bryderus neu dan anfantais. Yn ystod y tymor ysgol, mae’r Ymddiriedolaeth yn rhedeg rhaglen wych i bobl ifanc sy’n cael addysg brif ffrwd yn anodd, efallai am eu bod wedi cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, neu mae arnynt ddatganiad oherwydd anhwylderau niwroddatblygiadol fel Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd neu Awtistiaeth. Trwy raglenni sy’n newid bywydau, maent yn gallu ennill cymwysterau yn ogystal â meithrin hyder a sgiliau bywyd.

Roedd y fferm yn cael mwyafrif ei hincwm gan ysgolion ac awdurdodau lleol. Ond, sylweddolodd Ymddiriedolwyr y gallai aelodau o’r cyhoedd a oedd yn ymweld â’r anifeiliaid, y llwybrau coetir, y man chwarae a’r caffi, ddarparu ffrwd incwm ychwanegol. Roedd gan yr Ymddiriedolwyr gynlluniau i ddechrau codi tâl mynediad ac agor siop fferm, ond roeddent yn awyddus i wybod sut y byddai hyn yn effeithio ar eu statws Rhodd Cymorth a beth fyddai’r goblygiadau o ran treth.

Sut wnaethon ni helpu

Galwodd yr Ymddiriedolwyr ar Busnes Cymdeithasol Cymru. Gwnaeth ei dîm cymwys o arbenigwyr ar dreth, adolygiad TAW ar gyfer gweithrediadau’r fferm, a rhoddodd adroddiad wedi ei deilwra i’r Ymddiriedolwyr yn amlinellu’r sefyllfa o ran TAW. Roedd yn cynnwys cyngor hefyd ar y ffordd orau o roi’r gweithgareddau newydd ar waith. Bu’r adroddiad hefyd yn edrych ar y modd y byddai’r gweithrediadau newydd yn effeithio ar Rodd Cymorth.

Manteisiodd yr Ymddiriedolaeth hefyd ar y cyfle i weithio gyda Busnes Cymdeithasol Cymru i ddiweddaru ei bolisïau cyfleoedd cyfartal a chynaliadwyedd er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â gofynion Llywodraeth Cymru.

Effaith ein cefnogaeth

Diolch i’r adroddiad manwl, teimlai’r Ymddiriedolwyr yn hyderus i fwrw ymlaen â’u cynlluniau. Diolch i’r incwm ychwanegol, roeddent yn gallu cyflogi pump parcmon tymhorol ar gyfer y fferm, yn ogystal â gweithiwr gofal rhan-amser parhaol ar gyfer yr anifeiliaid.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mike Jones yw cynghorydd busnes Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Bro Morgannwg, Casnewydd, Torfaen a South Powys

Mwy am fusnes cymdeithasol