Cyd-drigo ym Mhowys: cartrefi iachus a chymunedau cryf

Diben ein prosiect Cyd-drigo yw helpu ac annog preswylwyr Powys i ddatblygu eu cynlluniau cyd-drigo eu hunain.

Gweler y dudalen hon yn: English

Clwstwr o gartrefi preifat neu ar rent wedi’u crynhoi o amgylch man cymunedol a rennir yw cyd-drigo. Mae gan bob cartref ei gyfleusterau ei hun, gan gynnwys ei gegin a’i ystafell ymolchi ei hun. Ond mae’r bobl sy’n byw yn y cartrefi hyn yn rhannu adeilad cymunedol a allai gynnwys cegin ac ardal fwyta fawr, golchdy, a mannau hamdden. Mae’r preswylwyr yn dod at ei gilydd i ddefnyddio’r amwynderau cymunedol.

Yn wahanol i ddatblygiadau tai traddodiadol, mae pobl yn dewis byw mewn cynllun cyd-drigo oherwydd eu bod nhw eisiau ffurfio perthynas â’u cymdogion a bod yn rhan o gymuned gref.

Y buddion:

 • Mae cyd-drigo’n helpu pobl i ddechrau’n dda, byw’n dda a heneiddio’n dda.
 • Mae cyd-drigo yn helpu pobl i fyw mewn ffordd fwy cymdeithasol, gofalgar a chydweithredol.
 • Mae hyn yn lleihau arwahanrwydd, yn cryfhau cymunedau ac yn gwella lles meddyliol a chorfforol.
 • Mae preswylwyr yn mwynhau preifatrwydd eu cartref eu hunain ynghyd â natur gymdeithasol mannau, adnoddau a diben a rennir.
 • Mae cyd-drigo yn darparu mannau mwy diogel a fforddiadwy i blant, teuluoedd a phobl hŷn.

Diben prosiect Cyd-drigo Powys yw helpu preswylwyr Powys i ddatblygu eu cynlluniau cyd-drigo eu hunain. Mae’n cael ei ariannu gan Gyngor Sir Powys a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Cefnogaeth ar gael:

 • Mynediad at rwydwaith o bobl sydd eisiau creu prosiectau cyd-drigo cynaliadwy, llwyddiannus ym Mhowys.
 • Diweddariadau e-bost rheolaidd sy’n cynnwys manylion am sgyrsiau, digwyddiadau a phrosiectau sy’n digwydd ym Mhowys.
 • Pecyn adnoddau dwyieithog Llwybrau tuag at Gyd-drigo.
 • Cyflwyniadau grŵp ar gyfer eich cymuned neu sefydliad.
 • Gweminarau ynglŷn â chyd-drigo.
 • Gweithdai hanner diwrnod Llwybr tuag at Gyd-drigo.
 • Cyngor un i un gan ein Swyddog Cyd-drigo arbenigol.

Gallwn gynorthwyo grwpiau sy’n barod i symud ymlaen â phrosiect ac mae’n bosibl y gallwn ddarparu cyllid ar gyfer astudiaethau dichonoldeb, cyngor cyfreithiol neu gymorth proffesiynol arall. Efallai y gallwn helpu i amlygu safleoedd posibl neu eich cyflwyno i grwpiau eraill sydd eisiau ffurfio partneriaeth â phrosiect cyd-drigo. Efallai y gallwch hefyd wneud cais am grant bach o hyd at £2500 os ydych yn ymwneud â cham Archwilio y rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’i phartner, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.

Allan i ofalu am gyd-drigo ym Mhowys

Mae Allan Shepherd, ein Swyddog Cyd-drigo Powys, yn siarad am ei rôl a'r gwahaniaeth y mae'n gobeithio ei wneud

Darllenwch y blog

 

Ffurflen Cyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau. Os ydych chi'n gofyn am gymorth busnes, ceisiwch roi rhywfaint o fanylion i ni am eich sefyllfa fel y gallwn eich cyfeirio at y gefnogaeth fwyaf priodol.
Allan Shepherd, Cohousing Project Officer for Powys
Allan Shepherd

Dyma Allan Shepherd, ein Swyddog Cyd-drigo Powys Allan yw ein harbenigwr ar gyd-drigo. Yn wir, ef yw’r unig swyddog cyd-drigo penodol yng Nghymru. Mae’n frwd ynglŷn â helpu pobl ym Mhowys i ddatblygu cymunedau bwriadol a ffurfio perthynas â’u cymdogion.

allan.shepherd@wales.coop