Caffaeliad busnes newydd yn sicrhau bod elusen yn parhau i ffynnu

Fel sawl elusen, mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan yn dibynnu ar weithgareddau busnes cymdeithasol i gynhyrchu incwm. Yn 2017, penderfynodd yr ymddiriedolwyr sefydlu cangen fasnachu ac, yn 2019, gyda help gan Fusnes Cymdeithasol Cymru, roedd modd iddynt brynu busnes preifat presennol fydd yn rhoi incwm cynaliadwy iddynt dros y blynyddoedd nesaf.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam?

Mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan (PTAWA) yn darparu cymorth i deuluoedd sydd wedi profi cam-drin domestig, a’u galluogi i ailadeiladu eu bywydau. Er ei fod yn aelod o Gymorth i Fenywod Cymru, mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan yn elusen gofrestredig annibynnol ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant. Mae’n gyfrifol am gynnal ei holl incwm ei hun, p’un a yw hynny o gyrff statudol neu elusennol, rhoddion neu weithgarwch masnachu.

Yn 2017, sefydlodd PTAWA ei gangen fasnachol busnes cymdeithasol, sef Thrive Group Wales. Mae’r cwmni wedi mynd ar drywydd sawl cyfle masnachol, gan gynnwys gwasanaethau arlwyo ar safleoedd adeiladu a chontractau glanhau. Fodd bynnag, roedd natur tymor byr y contractau hyn yn golygu ei bod yn anodd rhagweld incwm a chynllunio ar gyfer twf. Penderfynodd y Bwrdd ystyried opsiynau amgen a allai gynhyrchu incwm cyson, cynaliadwy a darparu swyddi amser llawn ar gyfer y menywod sy’n cael eu cefnogi gan PTAWA a’r gymuned ehangach.

Amlygodd Thrive Group Wales gyfle busnes, sef prynu busnes canolfan chwarae dan do preifat, ond roedd angen help arno i asesu’r achos busnes a pharatoi ar gyfer cyfnod o dwf. Aeth y Rheolwr, sef Karen Todd, at Fusnes Cymdeithasol Cymru i gael cymorth ar gyfer y pryniant.

Sut?

Rhoddodd Busnes Cymdeithasol Cymru becyn amrywiol o gymorth i dîm Thrive. Yn gyntaf, derbynion nhw gyngor ar botensial ariannol y caffaeliad dan sylw, proffilio ariannol a chynllunio busnes i sicrhau bod y cyfle yn hyfyw. Hefyd, roedd angen cyngor adnoddau dynol ar y tîm yn ymwneud â throsglwyddo’r gweithwyr oedd eisoes yn cael eu cyflogi gan y ganolfan chwarae. Yna, rhoddodd arbenigwyr Busnes Cymdeithasol Cymru gyngor ariannol, yn enwedig ynghylch goblygiadau TAW, a chyfeiriodd y sefydliad at sawl darparwr cyllid. Yn olaf, sefydlodd Busnes Cymdeithasol Cymru berthynas mentora cymheiriaid gyda’r busnes cymdeithasol sefydledig, Fern Partnership.

Effaith

Sefydlodd y cymorth a ddarparwyd gan Fusnes Cymdeithasol Cymru achos busnes da, a helpodd y sefydliad i gyd-drafod telerau a sicrhau cyllid er mwyn bwrw ymlaen â’r prynu. Mae’r cyngor adnoddau dynol yn golygu y bydd y bobl leol oedd wedi’u cyflogi eisoes yn y ganolfan chwarae oedd ar delerau amrywiadwy a heb gontractau yn cael swyddi mwy diogel a chynaliadwy. Yn ogystal, gobeithir y bydd y berthynas a ffurfiwyd â Fern Partnership yn lleihau’r risg o broblemau’n codi yn y dyfodol.

Dywedodd Rheolwr Thrive Group Wales, sef Karen Todd:

“Mae dechrau ar fenter newydd a chyfnod twf newydd yn frawychus i unrhyw fusnes. Mae pobl yn anghofio’n aml fod gennym ni, fel busnes cymdeithasol, nifer o randdeiliaid, ac nid yw pethau mor syml â mynd i’r banc, fel byddai unig fasnachwyr neu fusnesau preifat yn ei wneud. Rydym yn atebol i’n cymuned ac aelodau ein bwrdd, ac ni allaf bwysleisio pa mor bwysig yw cael cyngor busnes cadarn a chywir yn ystod y cam hanfodol hwn.

“Yn aml, mae pobl yn tanbrisio pwysigrwydd cyngor busnes da a’i rôl wrth bennu a fydd busnes yn llwyddiannus ai peidio. Gyda’m llaw ar fy nghalon, gallaf ddweud na fyddai Thrive yn y sefyllfa y mae ynddi heddiw heb help a chymorth Busnes Cymdeithasol Cymru. Roedd yr help a’r cyngor a roddwyd yn rhagorol.

“Roedd y wybodaeth gan Fusnes Cymdeithasol Cymru wedi galluogi’r bwrdd i fesur beth oedd y risgiau wrth gymryd awenau’r busnes hwn; roedd yn amrywio o oblygiadau adnoddau dynol y Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau, i ddeall pwysau gweithrediadol yr elusen, o’r berthynas fentora, i’r goblygiadau TAW ac ariannol. Hefyd, roedd yr arweiniad penodol ynghylch llywodraethu gan ein Hymgynghorydd Busnes, Carl, yn rhagorol, a rhoddodd hyder i’r cyfarwyddwyr mai dyma oedd y penderfyniad cywir.

“Yn sicr, byddaf yn canu clodydd y gwaith y mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn ei wneud i helpu busnesau cymdeithasol fel ni. Gobeithiaf, rhyw ddydd, y bydd Carl yn galw arnom i fentora busnesau eraill, y gallwn rannu ein profiad â nhw.”

Mwy am fusnes cymdeithasol