Cymeithasol cyfeirlyfr busnes Cymru

Mae busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ffurfio sector deinamig sy’n tyfu. Mae’r ymchwil hwn yn amcangyfrif bod y sector yn werth £3.18 biliwn i economi Cymru, mae’n cynnal tua 55,000 o swyddi, ac yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i ryw 58,000 o bobl.

Gweler y dudalen hon yn: English

Comisiynodd Busnesau Cymdeithasol Wavehill Cyf i gynnal ymchwil a chasglu data am y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Mae busnes cymdeithasol yn derm ymbarél sy’n cynnwys mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a busnesau sy’n eiddo i weithwyr. Nid yw’r cyfeiriadur yn rhestru pob busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Nid yw Busnesau Cymdeithasol Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am gynnwys y cyfeirlyfr hwn, nac am ganlyniadau unrhyw gamau a gymerir ar sail y wybodaeth a ddarperir.

Dylid anfon unrhyw welliannau e-bost at marketingteam@wales.coop.

Ariennir Busnesau Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.