Y camau nesaf ar gyfer eich busnes

Nawr eich bod wedi cofrestru, dyma’r camau nesaf y mae angen i chi eu cymryd i wneud yn siŵr bod eich busnes yn cael y cychwyn gorau...

Gweler y dudalen hon yn: English

Cam 1

Mae angen i chi sefydlu dogfennau ffurfio eich cwmni. Gelwir hyn yn Gofrestr eich Cwmni. Bydd angen i chi lenwi’r ffurflenni syml hyn a’u cadw mewn man diogel. Hefyd, mae’n werth cadw copi wrth gefn yn rhywle ar y ffeil.

Mae Cofrestr Cwmni yn cynnwys y ffurflenni canlynol:

Mae angen i enw a chyfeiriad pawb sy’n aelod o’r busnes cymdeithasol a’r dyddiad y gwnaethant ymuno a gadael fod ar y gofrestr. Gwnewch nodyn o’u rhif Tystysgrif Cyfranddaliadau os yw’n berthnasol.

Enw a chyfeiriad eich Aelodau Bwrdd (h.y. Cyfarwyddwyr Cwmni ac Ymddiriedolwyr Elusen) a’r dyddiad y gwnaethant ymuno a gadael. Bydd angen iddynt lofnodi’r gofrestr yn eich cyfarfod cyntaf.

Enw a chyfeiriad eich ysgrifennydd a’r dyddiad y gwnaeth ymuno/gadael. Bydd angen iddo/iddi lofnodi ei fod/bod yn derbyn y swydd yn y golofn olaf. Gwnewch hyn yn eich cyfarfod cyntaf.

Mae hyn yn cofnodi unrhyw fuddiannau sydd gan Aelodau’r Bwrdd mewn busnesau a sefydliadau eraill. Mae’n bwysig cofnodi a diweddaru’r gofrestr oherwydd gall buddiannau newid ac weithiau gall gwrthdaro buddiannau ddigwydd.

Rhestr yw hon o unrhyw un sydd ag arwystl cyfreithiol yn erbyn y cwmni neu eiddo. Gall fod yn forgais neu’n ddyfarniad hyd yn oed. Mae angen diweddaru’r gofrestr hon gan eu bod yn dod i ben dros gyfnod.

Rhestr o bobl â dros 25% o’r cyfranddaliadau neu hawliau pleidleisio. Nodwch yma hefyd unrhyw un sydd â’r awdurdod i benodi neu ddiswyddo’r mwyafrif o’r Bwrdd.

Cam 2

Cofrestrwch gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). Os nad ydych chi wedi gwneud hyn yn barod, gwnewch hynny nawr, oherwydd gallech gael eich dirwyo os gadewch i 3 mis fynd heibio heb wneud.

Cam 3

Sefydlwch gyfrif banc busnes.

Cam 4

Mae pethau’n newid, ond peidiwch â phoeni. Os oes angen i chi wneud unrhyw newidiadau, dyma’r ffurflenni mwyaf cyffredin y gall fod eu hangen arnoch chi:

Os ydych wedi ymuno â gwasanaeth ar-lein Tŷ’r Cwmnïau, byddwch yn gallu diweddaru gwybodaeth allweddol am gwmnïau ar-lein trwy wefan Tŷ’r Cwmnïau.

Cam 5

Cadwch mewn cysylltiad â’ch Cynghorydd Busnes gan ei fod/bod ar gael i’ch helpu ac i ateb unrhyw ymholiadau.

 

Angen atebion? cysylltwch â ni heddiw

 

Cynnwys Cysylltiedig