Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru

Potensial cynhwysiant digidol i wella iechyd a llesiant pobl hŷn a phobl â salwch, anabledd neu wendid cyfyngol hirsefydlog yng Nghymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru

Nod y gwaith ymchwil yw darparu sail dystiolaeth gadarn i randdeiliaid allweddol am botensial cynhwysiant digidol i wella iechyd a llesiant pobl hŷn a phobl â chyflwr, anabledd neu wendid cyfyngol hirdymor yng Nghymru. Bydd yr astudiaeth yn cefnogi camau gweithredu blaengar gan GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid ehangach.

Lawrlwythwch yr adroddiad cryno nawr

 

Adroddiad llawn

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn (1.5MB pdf)

Bwriedir iddi wneud y canlynol:

  • Gosod cynhwysiant digidol o fewn cyd-destun penodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Rhoi trosolwg o weithgareddau perthnasol sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd ledled Cymru, gan nodi enghreifftiau o arfer da.
  • Nodi unrhyw enghreifftiau o arfer ardderchog mewn awdurdodaethau eraill y gellir dysgu ohonynt.
  • Nodi meysydd o angen y dylid canolbwyntio ymdrech a gweithgareddau yn y dyfodol arnynt, gydag argymhellion o ran sut I fwrw ati.
  • Nodi arbedion cost posibl a gwell gwerth er mwyn annog darparwyr gwasanaethau i ymgymryd a gweithgareddau cynhwysiant digidol.
  • Dechrau helpu Byrddau Iechyd Lleol a rhanddeiliaid eraill I gydweithredu a dysgu gan ei gilydd yn y maes pwysig hwn.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran gwaith cynhwysiant digidol yng Nghymru ers 2006, pan roddodd rhaglen cynhwysiant digidol gyntaf Llywodraeth Cymru ar waith. Ers hynny, mae’r Ganolfan wedi cynnig cymorth, hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori i sefydliadau ledled Cymru er mwyn eu galluogi i sicrhau cynhwysiant digidol wrth ddarparu eu gwasanaethau.

I ddarganfod mwy am y prosiect sy’n cyflawni ein gwaith cynhwysiant digidol, ewch i’r wefan benodol.

Mae Bob Gann yn ymgynghorydd annibynnol ym maes cynhwysiant digidol ac iechyd, ac yn Gyfarwyddwr Junction Digital Consulting. Cyn dod yn ymgynghorydd annibynnol, ef oedd cyfarwyddwr rhaglen Widening Digital Participation, sef rhaglen cynhwysiant digidol genedlaethol y GIG yn Lloegr. Yn gynharach yn ei yrfa, bu Bob yn Gyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu ar gyfer gwefan NHS Choices, ac yn Gyfarwyddwr Cyfryngau Newydd ar gyfer NHS Direct. Mae’n Gynghorydd Arbenigol ym maes Iechyd Digidol ar gyfer y Comisiwn Ansawdd Gofal, yn Athro Gwadd mewn Gwybodeg (Iechyd) ym Mhrifysgol Plymouth, ac yn aelod o Grŵp Cynghori Technegol e-Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd.

Comisiynwyd yr adroddiad annibynnol hwn gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gyda chymorth Ymddiriedolaeth Carnegie UK

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Carnegie UK er mwyn datblygu’r agenda bwysig hon yng Nghymru, gyda chyfranogiad grŵ ehangach o randdeiliaid – yn benodol o Lywodraeth Cymru a GIG Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething :“Fel y dengys yr adroddiad hwn, gall cynyddu cynhwysiant digidol wella iechyd a lles. Dangoswyd bod rhoi’r sgiliau i bobl i gael gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau cywir yn eu galluogi i reoli amodau’n well a lleihau’r baich ar wasanaethau’r GIG. Dyna pam rwy’n cyhoeddi £3miliwn ychwanegol dros dair blynedd i wella cynhwysiant digidol ymysg gweithwyr iechyd a gofal a’r cyhoedd.”

Unrhyw geginau? Cysylltwch â ni.

marketingteam@wales.coop