Mapio’r sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru Mehefin 2018/19

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau Cyfrifiad 2018 y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru fel y cofnod diffiniol o weithgarwch busnesau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n dilyn ymarferion tebyg a gynhaliwyd yn 2016 a 2014 gyda’r nod o ddarparu amlinelliad cyfredol o gyflwr y sector; gan gynnwys ei faint, ei gyfansoddiad a’i gyfraniad at economi Cymru a sut mae wedi newid dros y ddwy flynedd diwethaf.

Gweler y dudalen hon yn: English

Crynodeb Gweithredol

Lawrlwytho a darllen (4.3MB pdf)

16 tudalen. Dwyieithog. Crynodeb Gweithredol. Gwnaed y gwaith ymchwil a lluniwyd yr adroddiad gan Wavehill Ltd. Comisiynwyd a chyhoeddwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru.

Astudiaethau achos busnes cymdeithasol cymru

Lawrlwytho a darllen (1.5MB pdf)

Astudiaethau achos busnes cymdeithasol cymru (Dwyieithog) Yn cynnwys: Down to Earth, Creating Enterprise, ELITE Paper Solutions, Aber Instruments.

Gwnaed y gwaith ymchwil a lluniwyd yr adroddiad gan Wavehill Ltd. Comisiynwyd a chyhoeddwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru.

Lawrlwytho a darllen (7.3MB pdf)

Adroddiad llawn (Cyfanswm o 93 tudalen) Gwnaed y gwaith ymchwil a lluniwyd yr adroddiad gan Wavehill Ltd. Comisiynwyd a chyhoeddwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru.

Cyfeiriadur busnes cymdeithasol

Lawrlwytho a darllen (1.0MB pdf)

Rhestr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys disgrifiadau byr a manylion cyswllt.

Cafodd yr adroddiad ei lansio'n swyddogol heddiw yn Creating Enterprise, sy'n fusnes adeiladu a chynnal a chadw cymdeithasol sydd wedi ennill gwobrau. Yn is-gwmni sy'n eiddo'n llwyr i Gymdeithas Dai Cartrefi Conwy, mae ei holl elw masnachol yn cael ei ailfuddsoddi mewn mentrau cyflogaeth trwy ei Academi Gyflogaeth, sy'n creu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol. Gyda chymorth a chyngor busnes arbenigol gan Busnes Cymdeithasol Cymru, mae Creating Enterprise wedi tyfu'n gyflym ers cael ei sefydlu'n gwmni buddiannau cymunedol yn 2015. Mae'r cyfrifon diweddaraf yn dangos trosiant blynyddol o £9.7 miliwn, 3,800 o adeiladau'r flwyddyn yn cael eu cynnal a chadw, ac 1,200 o unigolion yn defnyddio'r cyfleusterau galw heibio ym Mochdre.

Adroddiad Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru, Mehefin 2019: Gwnaed y gwaith ymchwil a lluniwyd yr adroddiad gan Wavehill Ltd. Comisiynwyd a chyhoeddwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru. 

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru fel rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Logo Canolfan Cydweithredol Cymru

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

“Mae’r ymchwil hon yn dangos sector hyderus sy’n cyflogi tua 55,000 o bobl ac sy’n cyfrannu dros £3biliwn at ein heconomi. Mae’r rhain yn ffigurau anhygoel ar gyfer y penawdau newyddion ond nid ydynt yn dweud y stori gyfan…”

Y Dirprwy Weinidog yn ymweld ag ELITE Paper Solutions, Mai 2019