Blog | Cydweithredol | Tai

Aelodaeth Ystyrlon

Ffurfiwyd sefydliad tai cymunedol cydfuddiannol cyntaf Cymru dros ddegawd yn ôl yng Nghymoedd De Cymru, ac mae ein Rheolwr Prosiect Tai Cydweithredol, Dave Palmer, yn myfyrio â Phrif Weithredwr Trivallis, Ian Thomas, ar yr hyn sydd bwysicaf i sefydliad cymunedol cydfuddiannol yn 2020.

By Ceri-Anne Fidler Jones · February 19, 2020

See this page in: English

Fel aelod o fwrdd Trivallis, mae Dave Palmer yn gweld bod cael y dull cywir o gynnwys tenantiaid yn rhan annatod o fyw gwerthoedd sefydliad cydfuddiannol: 

Mae bod yn sefydliad cymunedol cydfuddiannol yn galluogi rôl gryfach i denantiaid mewn gwneud penderfyniadau, trwy ei gyfansoddiad a’i set o reolau, yn ogystal â’r diwylliant y dylid ei feithrin a’i ddatblygu dros gyfnod o amser. Fel model sy’n seiliedig ar aelodaeth, mae gan denantiaid yr opsiwn, os byddant yn dymuno, i fod yn aelod-gyfranddaliwr, sy’n rhoi hawliau iddynt gael mwy o lais ar y pethau sy’n bwysig iddyn nhw – h.y. rheolaeth eu cartrefi a’r gwasanaethau ehangach sydd ar gael.

Fel aelod o fwrdd sefydliad cymunedol cydfuddiannol, rydych eisiau gweld bod tenantiaid, fel aelodau, ar flaen meddyliau pawb, a’u bod yn ymwneud yn agos â’r penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau. Rydych eisiau i hyn ddod yn arferol ac yn rhan o’r diwylliant o fewn y sefydliad cydfuddiannol. Ond nid yw hyn yn digwydd dros nos ac mae angen meddwl a gweledigaeth er mwyn sicrhau bod y cynnig i aelodau yn parhau i fod yn berthnasol ac yn parhau i ddatblygu. Rwy’n falch o ddweud fy mod wedi gweld y gwaith caled yn dwyn ffrwyth ers i Trivallis gyflwyno strategaeth newydd ar gyfer cymryd rhan, gyda chefnogaeth tîm ymroddedig o swyddogion cyswllt. Mae lle i wella bob amser, ac rwyf wedi fy nghyffroi gan eu cynlluniau i adfywio eu cynnig aelodaeth, ochr yn ochr â’u dull o brif ffrydio ymgysylltiad, ac mae Ian yn esbonio rhagor ychydig yn nes ymlaen.

Wrth gwrs, rhaid i bob cymdeithas dai a reoleiddir gan Lywodraeth Cymru, ac nid sefydliadau cymunedol cydfuddiannol yn unig, “ddangos sut mae tenantiaid yn cael eu cynnwys yn effeithiol mewn prosesau gwneud penderfyniadau strategol a’r gwaith o gynllunio gwasanaethau mewn ffordd sy’n briodol i denantiaid a’r sefydliad”. Trwy ymgorffori a chofleidio egwyddorion cydfuddiannaeth, gall hyn yn y pen draw ddatblygu ymdeimlad gwirioneddol o berthyn, cyfranogiad a pherchenogaeth o fewn cymunedau, sy’n dod â llawer o fuddion i’r sefydliad cydfuddiannol a’i aelodau.

Dyma’r pethau pwysicaf, o bersbectif Ian:

Rwyf wedi bod gyda Trivallis ers ychydig dros ddwy flynedd bellach fel Prif Weithredwr, a hyd yn oed yn ystod y broses recriwtio, gallwn weld bod llais cryf gan denantiaid. Roedd y cwestiynau a ofynnwyd i mi’n dangos bod buddiannau gorau eu teuluoedd, eu cymdogion a’u chymunedau yn hanfodol iddynt.

Maen nhw’n aelodau o baneli recriwtio, yn craffu ar ein perfformiad, yn rhan o’n gweithgorau sy’n edrych ar faterion pwysig fel datgarboneiddio, Gwerth am Arian a boddhad tenantiaid – dyma rai o’r ffyrdd rydym yn sicrhau bod gan denantiaid rôl bwysig i’w chwarae. Ac fel y dywed Dave yn briodol, rydym bob amser yn edrych i wneud rhagor a dod o hyd i ffyrdd newydd o sicrhau ein bod yn clywed y lleisiau hynny sy’n cynrychioli ein tenantiaid. Yn benodol, gwnaethom gydnabod bod angen ailfywiogi ein cynnig i’n haelodau a’i alinio â’n dull gweithredu a’r cyfleoedd i gymryd rhan.

Dechreuwyd y gwaith gan Banel Craffu Trivallis yn gynharach y llynedd trwy adolygu’r ffordd rydym wedi gwneud pethau yn y gorffennol a pha wersi y gallwn eu dysgu o hynny, yn ogystal â dysgu wrth eraill fel Cartrefi Cymoedd Merthyr, sydd wedi bod o gymorth mawr wrth rannu rhai o’u profiadau eu hunain â’n panel.

Fel sefydliad cydfuddiannol, mae gennym dros 1,000 o aelodau sy’n gwneud i’w pleidlais gyfrif yn ein cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, sy’n bwysig iawn i ni. Hefyd, mae gennym nifer o denantiaid sy’n cymryd rhan yn fwy rheolaidd ac sy’n rhoi o’u hamser i wirfoddoli a’n helpu i wella.

Mae ein panel craffu, sy’n cynnwys tenantiaid a thrigolion, wedi adolygu ein dull o wneud ein cynnig aelodaeth yn fwy ystyrlon. Ar sail eu hargymhellion, mae gweithgor sy’n cynnwys staff a chwsmeriaid cysylltiedig, bellach yn bwrw ymlaen â phethau. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn ail-lansio’r cynnig hwn i’n haelodau, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau mai dyma’r hyn y maen nhw ei eisiau ac sy’n gweithio iddyn nhw.

Am ddarganfod mwy am gartrefi cydweithredol a chymunedol dan arweiniad cymunedol? Archwiliwch ein gwefan i gael mwy o wybodaeth, astudiaethau achos ac adnoddau.