Busnes Cymdeithasol Cymru yn helpu i warchod a chadw casgliad ffermio unigryw

Mae Fferm Cae Hen yn gartref i gasgliad unigryw o arteffactau gwledig o Gymru, ysgrifenna Ymgynghorydd Busnes Cymdeithasol Cymru, Mike Williams. Roedd yr unigolion brwdfrydig sy'n gofalu am y casgliad yn awyddus i'w arddangos a'i rannu, ac aethant ati i gysylltu â Busnes Cymdeithasol Cymru i gael help i sefydlu canolfan dreftadaeth.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae Cae Hen, ger Abergele, yn gartref i’r casgliad mwyaf yng Nghymru o gerbydau a dynnir gan geffylau, offer ffermio ac arteffactau gwledig eraill. Mae’n cynnig mewnwelediad gwych i oes a fu, ac roedd y gwirfoddolwyr sydd wedi adfer pob eitem i’w hen ogoniant am sicrhau y byddai’r casgliad yn cael ei warchod a’i gadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Roedd gan y grŵp uchelgeisiau i greu amgueddfa i rannu’r darn gwerthfawr hwn o hanes cymdeithasol, gan ddarparu cyfleoedd i blant ysgol a’r cyhoedd ddysgu am ddiwylliant ffermio lleol. Aethant ati i gysylltu â Busnes Cymdeithasol Cymru i gael cymorth yn ystod y camau cynnar iawn er mwyn sicrhau dechrau cryf iddynt.

Y cymorth a gawsant gennym

Er y gall ymddangos yn ddiflas, gall y strwythur cyfreithiol a ddewisir gan fenter gymdeithasol newydd arwain at ganlyniadau hirsefydlog cyfreithiol ac o ran treth, felly mae’n bwysig cael hyn yn iawn. Yn ffodus, roedd tîm Busnes Cymdeithasol Cymru yn gallu rhoi cyngor iddynt i’w helpu i ddewis y strwythur mwyaf priodol a’u cefnogi â’r broses gorffori.

Yn ystod y trafodaethau â Busnes Cymdeithasol Cymru, roedd aelodau’r grŵp hefyd yn gallu trafod eu cynlluniau a chael gweledigaeth gliriach ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â’r camau yr oedd angen eu cymryd i wireddu eu huchelgeisiau.

Effaith ein cymorth

Mae’r broses gorffori gyfreithiol bellach yn mynd yn ei blaen, gan greu sylfaen gadarn i’r endid newydd. Gall y grŵp ei hun gymryd y camau nesaf ar ei daith mewn modd eglur a phendant, a chyda phwrpas a rennir.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mike Williams yw cynghorydd busnes Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn

Mwy am fusnes cymdeithasol