Cynhwysiant digidol | Gofal cymdeithasol

Amser ailddyfeisio

Mae Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Newydd, yn esbonio pam y mae cymdeithasau tai bellach yn eu hailddyfeisio eu hunain yn ddigidol.

By Mike Erskine · Ebrill 24, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Hyd yn ddiweddar, mae cymdeithasau tai wedi cael moethusrwydd amser o ran cynhwysiant digidol, heb gael eu gorfodi i addasu na meddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn ymgysylltu â thenantiaid. Bu yna ddull traddodiadol o gyfathrebu ar gael erioed wrth ddarparu gwasanaethau, hyfforddiant a chymorth. Fodd bynnag, mae lledaeniad COVID-19 wedi golygu bod sefydliadau wedi cael eu gorfodi i ymaddasu a’u hailddyfeisio eu hunain yn gyflym iawn er mwyn parhau i gynnig gwasanaethau yn yr hyn sydd bellach yn Fyd gwahanol.

A minnau yn rôl Swyddog Adfywio Cymunedol Newydd, ac yn arwain ar Gynhwysiant Digidol, rwyf wedi cael y pleser o groesawu llawer o denantiaid a’r gymuned ehangach i’m sesiynau cymorth digidol, fy sesiynau galw heibio digidol a’m cyrsiau hyfforddi fel eu bod yn cael mynediad at gyfarpar digidol ac yn dysgu sgiliau digidol newydd a datblygu hen rai.

Er fy mod yn siŵr y bydd fy sesiynau cymorth digidol, fy sesiynau galw heibio digidol, a’m cyrsiau yn parhau i gael eu cynnal ar ryw ffurf wedi i’r pandemig ddod i ben, bu’n rhaid i mi addasu fy nghynnig digidol er mwyn helpu’r rhai sy’n ei chael yn anodd amgyffred y Byd digidol ar y funud hon.

Roeddwn yn arfer darparu sesiynau un i un yng nghartref y tenant; bellach, rwy’n cefnogi tenantiaid dros y ffôn, trwy negeseuon testun neu drwy gymwysiadau fideoalwad megis WhatsApp, Facebook, Messenger a FaceTime. Rwyf wedi darganfod bod defnyddio cymwysiadau y mae’r tenant eisoes yn hyderus yn eu defnyddio yn creu gwell amgylchedd dysgu, ac felly’n sicrhau gwers fwy llwyddiannus.

Yn fwyaf diweddar, rydym wedi mynd ati’n gyflym i ehangu ein prosiect ‘TG ar Fenthyciad’ er mwyn cynnig hyd yn oed rhagor o dabledi, gliniaduron a data Rhyngrwyd i denantiaid a nodwyd gan ein Swyddogion Tai a Chynhwysiant Ariannol. Mae’r dyfeisiau hyn wedi cael eu llwytho ymlaen llaw â gwefannau defnyddiol, sydd wedi cael eu cadw ar y sgrin hafan. Yn dibynnu ar anghenion y tenant, mae ffolder o adnoddau printiedig yn cael ei chynnwys hefyd er mwyn galluogi’r tenant i ddysgu sgiliau hanfodol iddo’i hun.

Yn yr un modd, rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS), sydd wedi bod yn barod i ddarparu digonedd o gyfrifiaduron, a roddwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhodd i’n tenantiaid. Mae’r adborth gan y tenantiaid hynny sydd wedi cyrchu ein ‘prosiect TG ar Fenthyciad’, ac sydd wedi cael cyfarpar yn rhodd trwy ein ‘prosiect Rhodd TG,’ wedi bod yn hynod o gadarnhaol. Os ydych yn sefydliad sy’n bwriadu sefydlu rhywbeth tebyg, rwy’n fwy na pharod i rannu’r gwaith papur yr wyf wedi’i greu â chi, er mwyn rhoi cymorth i chi a’ch sefydliad.

Wrth symud ymlaen, gobeithio mai dim ond crafu’r wyneb yw’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn Newydd o ran yr hyn y gallwn ei gynnig, a’r modd y gallwn gefnogi ein tenantiaid orau trwy gydol yr amser anodd hwn. Rwy’n amharod i aros, a chadw’r cymorth digidol yr ydym wedi’i gael. Yn hytrach, rwy’n ceisio cydweithio â sefydliadau i ddarparu gwasanaeth cymorth digidol newydd, gwell, beth bynnag y bo hynny.

Oes gennych chi stori ar gyfer #NewyddionDaCymru?

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned neu eisiau rhannu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan eich busnes cydweithredol neu gymdeithasol?

Cysylltwch â ni a gallwn ddweud eich stori.

#GoodNewsCymru Welsh

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.