Blog

Menter gymdeithasol o Ynys Môn i helpu i lywio ymdrechion i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yng Nghymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Ar ôl cyflwyno Deiseb Amgylcheddol i'r Senedd yn gynharach eleni, mae papurau amgylcheddol ac addysg One.Earth Oneworld bellach wedi cael cefnogaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. A bydd y cynigion nawr yn mynd ymlaen i'r Pwyllgorau Amgylcheddol ac Addysg i ystyried newidiadau a chynlluniau newydd ar gyfer y cwricwlwm newydd yn 2021/22.

By Ben Bostock · Rhagfyr 21, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae eu hymdrechion i ddylanwadu ar newid polisi yng Nghymru wedi cael eu harwain gan y sylfaenydd, y gweithiwr cyfreithiol proffesiynol a’r ymgyrchydd amgylcheddol hirhoedlog, Noemi Diaz-Rhys.

“Ar ôl rheoli rhywfaint o brosiectau amgylcheddol ledled Cymru, fy mhrofiad cyntaf i o bolisi amgylcheddol oedd helpu i hyrwyddo gwaith y trydydd sector ar bynciau amgylcheddol. Symud ymlaen ychydig flynyddoedd ac yn ddiweddar rydw i wedi cyflwyno papur i’r Senedd er mwyn i ymwybyddiaeth ac addysg amgylcheddol fod yn fodiwl fel bod pobl ifanc yn deall eu hamgylchedd a’r heriau sydd ganddynt yn gynnar er mwyn bod yn y sefyllfa orau i fynd i’r afael â’r rhain mewn ffordd glyfar gynaliadwy.”

“Rydw i mor ddiolchgar am gefnogaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n arloesi yn y byd ac mae honno’n agenda anodd. Rydyn ni’n falch iawn bod Cymru ar flaen y gad o ran gweithio ar Lesiant y genedl ac ar gyfer dyfodol Plant a Phobl Ifanc hefyd.”

Gyda chymorth busnes gan Fusnes Cymdeithasol Cymru, mae Noemi a’i thîm hefyd yn gweithio gydag ysgolion ac asiantaethau i hyrwyddo llesiant, treftadaeth Cymru a byw’n iach yng Nghymru. Mae’r ethos yn seiliedig ar les fel integreiddiad holistig o lesiant corfforol a meddyliol dan ddylanwad themâu allweddol fel: cydlyniant cymdeithasol, arian, yr amgylchedd o’n cwmpas a’n diddordebau a’n nodau personol, gyda’r gobaith o hyrwyddo prosiectau newydd sy’n canolbwyntio ar gydlyniant a chydweithrediad a fydd i ddod ym mis Chwefror 2021.

Mae’n Noemi’n mynd ymlaen, gan ddweud: “Mae One.Earth Oneworld yn gweithredu ar seiliau sy’n canolbwyntio’n sylfaenol ar gydweithredu a chydlyniant. Mae gweithio gyda’n gilydd mor bwysig ar gyfer trawsnewid ac er mwyn sicrhau datblygiadau arloesol ac atebion addas mewn ffordd effeithiol ac effeithlon.”

"Rydyn ni’n sylweddoli mai cydweithredu yw allwedd llwyddiant. Does dim ffordd arall. Fel arall, yn fy marn i, mae fel adeiladu tŷ gyda dim ond un darn o gyfarpar."

Noemi Diaz-Rhys

Mae One.Earth, ar wahân i’w gwaith lobïo, wedi cymryd rhan mewn nifer o fentrau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion amgylcheddol ymhlith pobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys; cystadleuaeth Gelf ‘Nature and Me’ 2020, a roddodd gyfle i blant 6-17 oed fynegi drwy gelf sut maen nhw’n rhyngweithio â natur a’r ymgyrch ‘Race to Zero’.

“Roedden ni wrth ein boddau bod ‘Race to Zero’ yn cydnabod ein hymdrechion er ein bod yn fenter gymdeithasol ifanc iawn sy’n cyfrannu at gyflawni menter sero net.

“O’r cychwyn cyntaf roedden ni am i One.Earth Oneworld fod yn fusnes cynaliadwy sy’n gweithio’n glyfar ar draws pob maes busnes. Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio gyda busnesau bach sy’n cynnig cyngor ar effaith cynaliadwyedd o ran defnyddio dŵr, gwastraff, plastigau ac allyriadau Co2 o’u gweithrediadau. Mae hwn yn wasanaeth rydyn ni’n ei gynnig ar draws pob sector o 1 Ionawr 2020. Enw’r prosiect newydd hwn yw Ffotosynthesis 2030 – i gynorthwyo busnesau i gyrraedd eu targedau carbon a dangos eu gwaith yn symud tuag at economi gylchol.”

Wrth drafod y camau nesaf ar gyfer One.Earth Oneworld, dywed Noemi fod y sector busnes cymdeithasol yn hynod o bwysig o ran estyn allan at gymunedau ac ymgysylltu â phobl o bob oed yn y tymor hir, helpu i ymgorffori’r meddylfryd amgylcheddol-ymwybodol o fewn eu llywodraethiant a’u gweithrediadau hwy eu hunain a’r sector a’r ethos o fusnes cyfrifol cynaliadwy a helpu gyda’r trawsnewid fel galluogwr newid.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at i egwyddorion a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fod yn berthnasol i bob sector, nid yn unig y sector cyhoeddus.”

Felly, mae’r dyfodol yn edrych yn gadarnhaol ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol yng Nghymru diolch i waith One.Earth Oneworld a mentrau cymdeithasol eraill sy’n gweithio tuag at ein nodau amgylcheddol cyffredin.

 


 

Mae One.Earth Oneworld wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Ariennir rhaglen Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.