Mae arolwg pwysig o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin cael ei gynnal

Helpwch ni i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed pan mae ei angen fwyaf!

Gweler y dudalen hon yn: English

Yn 2018, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeirlyfr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ac adroddiad ynghylch ‘Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru’. Amlygodd yr adroddiad y ffaith bod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £3.18 biliwn at yr economi ac yn cyflogi tua 55,000 o bobl, yn aml yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad yn economaidd.

Ers i ni wneud y gwaith ymchwil hwnnw, mae’r byd wedi’i weddnewid.

Mae’r epidemig coronafeirws wedi effeithio ar ein bywydau i gyd mewn sawl ffordd wahanol. Mae llawer o fusnesau cymdeithasol wedi bod ar flaen y gad yn yr ymateb, gan weithio yn ein cymunedau i gyflenwi PPE, i ddarparu bwyd a gwasanaethau pwysig ac i helpu ein cymunedau i gynnal eu cydlyniant a’u llesiant. Ond, mae llawer o fusnesau cymdeithasol hefyd wedi cael trafferth yn y ‘normal newydd’ mewn byd o ymbellhau cymdeithasol, rheoliadau newydd a sawl cyfnod clo. Felly, yn awr, yn fwy nag erioed, mae angen i fusnesau cymdeithasol leisio’u barn.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru (sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i weithredu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru) yn dechrau ar brosiect ymchwil pwysig i asesu cyflwr y sector ar hyn o bryd.

Bydd y gwaith ymchwil newydd hwn yn cael ei wneud gan Wavehill Ltd a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio datblygiad polisi a gweithgarwch cymorth yn y dyfodol gan y Ganolfan a sefydliadau allanol eraill.

Mae hwn yn gyfnod heriol yn ddi-os. Helpwch ni i greu darlun o sefyllfa’r sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, yr heriau sy’n eich wynebu a’r cymorth ymarferol sydd ei angen er mwyn sicrhau y gallwn eich helpu i ailadeiladu sector cryf ar gyfer y dyfodol.

Cynnwys wedi'i amlygu