Asesu buddion posibl byw mewn tai cydweithredol a/neu dai dan arweiniad y gymuned (TCAG)

Adroddiad i fuddion CCLH, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ymchwil tai cydweithredol a chymunedol

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld y manteision ysgafnach y gellir eu sicrhau o fyw mewn TCAG, ond yn credu bod yr amser yn iawn i brofi hyn drwy gomisiynu ymchwil a oedd yn canolbwyntio fwy ar lais unigolion a’u profiadau, a llai ar sefydliadau sy’n gefnogi. Mae ein
galluogi i ddysgu o’r heriau yn ogystal â’r manteision sy’n gysylltiedig â datblygu a byw mewn TCAG yn hollbwysig i ddatblygu mudiad sy’n ffynnu yng Nghymru.

Darllenwch yr adroddiad crynodeb gweithredol nawr

 

Yn y gwaith ymchwil hwn, disgrifiodd pobl sy’n byw mewn tai cydweithredol a thai dan arweiniad y
gymuned (TCAG) amrywiaeth eang o fuddion maen nhw wedi’u cael yn sgil byw yn eu cynlluniau.

Roedd y rhain yn cynnwys:

 • Gwell sgiliau
 • Mwy o hyder
 • Gwell iechyd corfforol
 • Gwell lles meddyliol
 • Gwell sefyllfa ariannol
 • Llai o unigrwydd/arwahanrwydd
 • Mwy o ymdeimlad o gymuned
 • Mwy o allu i fyw mewn cytgord â’u gwerthoedd a’u hamgylchedd.

Roedd y darparwyr a gyfwelwyd ar gyfer y gwaith ymchwil hwn hefyd wedi amlygu amrywiaeth eang o
fuddion sy’n deillio o’u cynlluniau TCAG.

Roedd y rhain yn cynnwys:

 • Llai o drafferth gosod tai / llai o eiddo gwag
 • Llai o ôl-ddyledion rhent ymhlith tenantiaid
 • Llai o gwynion gan denantiaid
 • Llai o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Mwy o ymgysylltiad gan breswylwyr
 • Gwell cydlyniant cymunedol.

Dadlwythwch yr adroddiad llawn (3.2MB pdf)

Am ddarganfod mwy am gartrefi cydweithredol a chymunedol dan arweiniad cymunedol? Archwiliwch ein gwefan i gael mwy o wybodaeth, astudiaethau achos ac adnoddau.

“Mewn byd llawn cyfyngau cymdeithasol rydym ni’n anghofio o bryd i’w gilydd y gall pobl fod yn unig a chael eu hynysu er eu bod wedi’u ‘cysylltu’ ag eraill. Mae TCAG yn cynnig cyfleoedd naturiol i; ddatblygu cyfeillgarwch, rhyngweithio â chyd drigolion, dysgu
sgiliau newydd, a magu hyder a gwybodaeth mewn amgylchedd cefnogol. Gall y rhain gyfrannu’n bwysig at wella iechyd a lles meddwl unigolion, a mynd i’r afael ag unigedd ac ynysu.”

Lara Ramsay, Cyfarwyddwr Cymunedau Cynhwysol, Canolfan Cydweithredol Cymru

Comisiynwyd yr ymchwil hon gan ‘Communities Creating Homes’, a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth gan DTA Cymru ac a ariennir gan Sefydliad Nationwide a Llywodraeth Cymru.

Am gael cefnogaeth gyda chynllun tebyg? Cysylltwch.

co-op.housing@wales.coop

Cynnwys cysylltiedig