#GoodNewsCymru | Blog

Menter gymdeithasol yn y Barri sy’n cefnogi preswylwyr sydd â phrofiad o drais domestig, materion iechyd meddwl a dibyniaeth wedi cael hwb gyda chyllid Loteri

Mae Heroes Rights Ltd yn dathlu wedi i Gronfa'r Loteri ddyfarnu £500,000 dros gyfnod o dair blynedd i sefydlu a rhedeg CUBE – Cymuned Unedig i Bawb yn y Barri. Bydd CUBE yn darparu cymorth a gwasanaethau yn y Barri i unigolion a theuluoedd y mae cam-drin domestig, iechyd meddwl a dibyniaethau yn effeithio arnynt.

By Ben Bostock · 21 Mai 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae CUBE yn gasgliad o 28 o bobl, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn byw yn y Barri. Mae CUBE yn unigryw: mae gan ei holl wasanaethau, gweithgareddau, staff a gwirfoddolwyr brofiad o ddarparu gwasanaethau i gymuned y Barri a/neu brofiadau bywyd o gael mynediad at gymorth lleol.

Ychydig dros ddwy flynedd yn ôl, penderfynodd Tammi Owen, sy’n byw yn y Barri, bod angen gwneud rhywbeth. Sylweddolodd Tammi bod ei chymuned yn ei chael hi’n anodd darparu cymorth pwrpasol a chydweithredol i bobl a theuluoedd lleol a’u plant.

Roedd Tammi am sefydlu canolfan gymorth un stop – man diogel a chroesawgar lle y gallai teuluoedd ac unigolion gael mynediad i’r gwasanaethau cyfunol yr oedd eu hangen arnynt o dan un to. Dychmygai Tammi ganolfan y gallai pobl y Barri deimlo ei bod yn eiddo iddynt; yn fan ar gyfer cymorth a gwasanaethau, ond hefyd yn lle diogel i bawb gael hwyl.

O ganlyniad i hyn, daeth 28 o bobl leol ynghyd, gyda phob un ohonynt yn frwd dros effaith gadarnhaol cymuned gref. Ffurfiodd y 28 hyn fwrdd cyntaf CUBE a, dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi helpu i gynllunio, llywio a datblygu CUBE er mwyn troi’r syniad yn realiti. Bydd CUBE yn fenter gydweithredol lle y gall pob person sy’n mynd i’r ganolfan wneud cais i fod yn aelod, a gall pob aelod helpu i lywio’r hyn y mae CUBE yn ei wneud. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn gweithio gyda’r byrddau i sicrhau y bydd hyn yn hanfodol i CUBE.

"Y peth pwysicaf i ni yma yn CUBE yw'r ffaith y byddwn yn cyflawni hyn drwy weithio gyda'n gilydd – lle i'r gymuned sy’n cael ei redeg gan gymuned y Barri."

Tammi Owen, sylfaenydd CUBE

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i achosion da – dyma’r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU. Gyda diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r cyllid newydd hwn yn golygu y bydd trigolion y Barri yn gallu cael mynediad i wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned i’r gymuned.

Dywedodd llefarydd ar ran CUBE: “Nid oedd yr un ohonom yn disgwyl y byddem yn sefydlu CUBE tra’n wynebu effaith a chyfyngiadau COVID-19. Fodd bynnag, mae ein bwrdd cymunedol wedi bod yn wych ac wedi dangos gwydnwch go iawn. Rydym yn benderfynol o ddarparu ein gwasanaethau o safle newydd pan fydd y cyfyngiadau wedi’u codi”

Yn y cyfamser, mae CUBE wrthi yn ceisio canfod lle y mae anghenion mwyaf y gymuned nad ydynt wedi’u diwallu eto a beth ydynt, ac yn gweithio gyda gwasanaethau a sefydliadau lleol i ddod â phobl ynghyd.

Dywedodd Tammi Owen, sylfaenydd CUBE:
“Rydym wrth ein bodd bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cydnabod ein gwaith a’n gweledigaeth yn y ffordd hon. Bellach, gyda diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, byddwn yn gallu gweithio gyda phobl, grwpiau a sefydliadau lleol i ddod yn arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain.

“Mae CUBE yma i helpu pobl i ddatblygu adnoddau a thechnegau i wneud penderfyniadau am y ffordd y maent yn cael cymorth a pha gymorth yr hoffent ei gael. Y peth pwysicaf i ni yma yn CUBE yw’r ffaith y byddwn yn cyflawni hyn drwy weithio gyda’n gilydd – lle i’r gymuned sy’n cael ei redeg gan gymuned y Barri.”

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.