#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n helpu ei chymuned i ddeall pwysigrwydd cynaliadwyedd

Mae Zoe Hooker yn esbonio sut datblygodd hi a’i phartner busnes, Rebecca, eu syniad i addysgu plant, pobl ifanc ac oedolion am bwysigrwydd anghenion amgylcheddol a chynaliadwyedd yn y gymuned.

By Ben Bostock · 21 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

 O ble y tarddodd y syniad ar gyfer Y Jyngl?

Dechreuodd tua 18 mis yn ôl – roeddwn i’n rhannu rhandir gyda fy mhartner busnes Rebecca. Roedd yn lle prysur iawn – ni’n dau a’r pedwar plentyn a oedd gennym rhyngom. Roedd y plant wrth eu boddau yno, ond yn anffodus doedd pob aelod o’r rhandiroedd ddim mor frwd felly fe wnaethom ni adael. Roeddwn i’n hyfforddi ar y pryd ac rydw i nawr yn athro Addysg Bellach cymwysedig a Becky yn gogydd hyfforddedig. Teimlem fod gennym y gymysgedd iawn ar gyfer syniad gwych diolch i’r tair agwedd hyn – coginio, natur a dysgu – a dyna sut y dechreuodd e.

Crynodeb o’r hyn rydym wedi’i gyflawni?

Hyd yn hyn rydym wedi casglu ynghyd rhai ffrindiau a phobl o’r un anian i’n helpu i ffurfio ein bwrdd ymddiriedolwyr. Rydym wedi bod mewn cysylltiad â busnesau lleol, gan gynnwys darparwr gofal plant ar ôl ysgol sy’n awyddus iawn i ddefnyddio ein gwasanaethau ac i’n helpu i gael ein cydnabod yn y gymuned leol. Rydym yn cynnal trafodaethau gyda’r cyngor lleol ynghylch trosglwyddo tir o bosibl ar hyn o bryd, sy’n gyffrous dros ben. Rydym hefyd wedi dechrau casglu’r offer a’r hadau fydd eu hangen arnom ni – mae llawer ohonyn nhw’n dod o’r rhandir oedd gennym ni o’r blaen.

Beth fu eich prif rwystrau a heriau?

Cael pobl i ddod yn aelodau o’r bwrdd cyfarwyddwyr – tasg rwystredig iawn gan nad oeddwn i’n gwybod ble i edrych amdanyn nhw. Yr her arall rydym ni’n ei hwynebu ar hyn o bryd yw dod o hyd i fanc moesegol sy’n barod i agor cyfrif o bell. Yn ffodus, dydy’r cyfnod clo ddim wedi bod yn broblem i ni mewn gwirionedd. Os rhywbeth, mae wedi rhoi amser inni ganolbwyntio a symud ymlaen gyda phopeth. Y gic yn y pen-ôl sydd wedi bod ei angen arnom ni!

Beth sydd nesaf i chi?

Croesi bysedd y byddwn yn cwblhau’r trosglwyddiad asedau cyn bo hir ac yna gallwn wneud cais am rai grantiau i’n helpu i glirio rhannau o’r tir a bwrw iddi gyda’r datblygiad.

Pam ei bod hi’n bwysig bod busnesau’n cydweithio’n gymdeithasol?

Mae ‘Cychwyn gyda Phaned’ wedi bod yn gyfle anhygoel i ni a busnesau cymdeithasol eraill gydweithio a chefnogi ein gilydd. Mae rhai pobl ar y blaen i eraill o ran lle maen nhw arni gyda’u trefniadau sefydlu, mae gan rai fwy o brofiad nag eraill ac mae gan eraill syniadau da. Mae’n ffordd wych o siarad â phobl am faterion a syniadau a gyda phobl sydd wedi mynd drwy’r un pethau â chi neu wrthi’n mynd trwyddyn nhw.

Beth fyddai fy neges?

Cysylltwch â’ch gilydd gorau gallwch chi. Gall cysylltu olygu cysylltu â phawb – o fusnes newydd arall i fusnesau mwy sefydledig. Helpwch eich gilydd i wneud y sector yn well fel bod pawb ar eu hennill.


Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyflogi aelodau bwrdd newydd, gall Canolfan Cydweithredol Cymru helpu. Gan ddechrau gyda phrosiect peilot yn y Cymoedd, rydym yn edrych am unigolion brwdfrydig a phrofiadol i weithredu fel Cyfarwyddwyr gwirfoddol ar gyfer busnesau cymdeithasol sy’n bodoli’n barod, gan gyflwyno syniadau a gwybodaeth ffres. Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy trwy e-bostio ben.bostock@wales.coop.

Mae Zoe yn un o’r entrepreneuriaid cymdeithasol sydd wedi mynychu’r sesiynau cymorth ar y cyd i gyfoedion – ‘Dechrau busnes â phaned’ – lle y gall pobl o fentrau cymdeithasol newydd yng Nghymru gyfarfod a thrafod syniadau, arferion gorau, a chyfleoedd i gydweithio gyda’i gilydd yn y dyfodol.

Mae RareQoL wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.