Gwirfoddolwyr yn sefydlu Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol i adeiladu llety fforddiadwy mewn lleoliad parc lles

Os ydych am fyw mewn cymuned gyda phobl o'r un anian, a hynny mewn cartref fforddiadwy a chynaliadwy, yna mae'r tîm sydd y tu ôl i Barc Llesiant Bronllys yn annog rhagor o bobl i ymuno â'u fudiad.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r grŵp wedi cael ei sefydlu fel Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol i ddatblygu cymuned ar dir Ysbyty Bronllys yn Aberhonddu. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn eiddo i’r gymuned ac yn darparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol sy’n dymuno aros yn yr ardal. Bydd hefyd yn darparu cysylltiadau cludiant am brisiau rhesymol, yn ogystal â chyfleoedd cymdeithasol a chyfleoedd hamdden.

Mae’r gwirfoddolwyr ym Mharc Llesiant Bronllys yn awyddus i ragor o bobl ymuno fel y gallant greu lle i bobl ffynnu ynddo a chefnogi ei gilydd. Credant fod hwn yn lle perffaith i ddod iddo os ydych yn cael trafferth prynu tŷ ond am aros yn yr ardal.

Dywedodd Jacqueline Wilding, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Parc Llesiant Bronllys:

“Mae yna gymaint o fanteision i fyw mewn cymuned debyg i’r Parc Llesiant. Os ydych yn cael trafferth prynu cartref ond am aros yn yr ardal ragorol hon, yna pa ddewis sydd gennych? Symud i ffwrdd, rhentu, lesio neu rannu llety.

Rydym yn cynnig rhywbeth gwahanol iawn yma; bydd ein tai yn cael eu rhentu neu eu lesio, ond bydd y prisiau yn parhau’n fforddiadwy bob amser. Rydym yn cynnig cartref i bobl, y cyfle i fyw mewn man a fydd yn wirioneddol gynaliadwy ac, yn ei dro, yn cefnogi a chynnal ein cymuned.”

Rydym yn bwriadu creu cymuned lle bydd pobl yn cefnogi ei gilydd o'r crud i'r bedd, ac yn trosglwyddo'r tai fforddiadwy yn etifeddiaeth i'r genhedlaeth nesaf.

Jacqueline Wilding, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Parc Llesiant Bronllys

Un yn unig o blith nifer o gynlluniau tai cydweithredol yng Nghymru, sydd dan arweiniad y gymuned ac yn rhan o fudiad mawr, yw Parc Llesiant Bronllys, ac mae’r cynlluniau hyn yn cael eu hyrwyddo gan Ganolfan Cydweithredol Cymru trwy ei raglen Cymunedau’n Creu Cartrefi. Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu gan Sefydliad y Nationwide a Llywodraeth Cymru.

Roedd gwaith ymchwil diweddar gan y rhaglen, a gomisiynwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, wedi darganfod bod y bobl hynny a oedd yn byw mewn tai dan arweiniad y gymuned yn teimlo’n llai ynysig oherwydd bod yna rwydwaith cefnogol o’u cwmpas. Roeddent hefyd yn meddu ar well iechyd meddwl, llesiant a lefelau hyder, ac roeddent wedi datblygu eu set sgiliau ymhellach.

Mae Parc Llesiant Bronllys yn esiampl nodedig o'r hyn y gall pobl o'r un anian ei gyflawni i helpu'r gymuned y maent yn byw ynddi. Nid yw wedi bod yn hawdd, ond maent wedi brwydro'n galed i gyrraedd mor bell â hyn gyda'r cynllun rhyfeddol hwn, ac wedi denu bron 450 o aelodau newydd.

Jocelle Lovell, rheolwr y rhaglen Cymunedau'n Creu Cartrefi ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru

Dywedodd Jocelle Lovell, rheolwr y rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Mae Cymru’n wynebu argyfwng tai, ac nid yw llawer o bobl yn gallu fforddio prynu na rhentu cartref. Nid yw’r broblem yn mynd i ddiflannu, felly mae arnom angen ffyrdd newydd a chreadigol o fynd o’i chwmpas hi – mae cynlluniau tai dan arweiniad y gymuned yn ddatblygiad cyffrous sy’n datrys y broblem fforddiadwyedd, ac yn helpu i greu cymunedau cadarn, sydd o’r un anian.

Ychwanegodd Jocelle: “Dylai unrhyw un sy’n teimlo’n ynysig, yn unig neu sy’n cael trafferth yn eu llety presennol roi ystyriaeth i rywle tebyg i Barc Llesiant Bronllys. Mae’n fan lle bydd pobl yn gallu byw mewn heddwch, ond gyda chymorth a help wrth law pe byddent eu hangen. Mae’n ateb perffaith i gymdeithas bellennig heddiw.”

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn cefnogi ac yn hyrwyddo twf tai dan arweiniad y gymuned oddi ar 2012 ac, ym mis Ebrill eleni, lansiodd ei raglen Cymunedau’n Creu Cartrefi, sy’n anelu at ysgogi’r galw am dai dan arweiniad y gymuned ledled Cymru.

Mae dros 30 o gynlluniau eisoes ar waith ar hyd a lled Cymru, a gall cymunedau gael eu creu i ddibenion a gweledigaethau ar y cyd gwahanol. Mae rhai cynlluniau wedi cael eu creu i ddarparu tai mwy fforddiadwy ar gyfer preswylwyr, tra bo eraill wedi cael eu datblygu ar gyfer pobl a oedd am gael gwell ffordd ecogyfeillgar o fyw.

Want to set up a similar housing scheme? Get in touch.

co-op.housing@wales.coop

Related content