Y wasg a barn | Blog | Economi sylfaenol | Menter gymdeithasol

“I ailgodi’n gryfach, rhaid i Fentrau Cymdeithasol fod wrth galon yr Economi ôl-COVID-19”

Datgelu gweledigaeth a chynllun gweithredu 10 mlynedd beiddgar ar gyfer sector mentrau cymdeithasol Cymru

By Mike Erskine · 15 Gorffennaf 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

“Mae’r gwydnwch a’r ymateb gan y sector mentrau cymdeithasol yn ystod COVID-19 wedi bod yn wych. Mae wedi dangos bod yr amser yn iawn i ni ddechrau parchu mentrau cymdeithasol ac ymddiried ynddyn nhw i sicrhau newid cadarnhaol go iawn yn ein cymunedau a mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu ein gwlad ar hyn i bryd."

Meddai Menna Jones, Prif Swyddog Gweithredol y fenter gymdeithasol Antur Waunfawr a Llefarydd grŵp rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru

Mae gweledigaeth a chynllun gweithredu newydd a beiddgar ar gyfer mentrau cymdeithasol wedi’i gyhoeddi heddiw er mwyn ailgodi, tyfu a chryfhau’r sector mentrau cymdeithasol a’i alluogi i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru.

Wedi’i lunio ar y cyd gan fentrau cymdeithasol ac asiantaethau cymorth mentrau cymdeithasol gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae *‘Trawsnewid Cymru drwy fentrau cymdeithasol’ yn amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol a fydd yn gweld mentrau cymdeithasol yn dod yn fodel busnes o ddewis yng Nghymru erbyn 2030 ar gyfer pobl a chymunedau gan ddarparu atebion i heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Mae’r weledigaeth 10 mlynedd yn cael ei chefnogi gan gynllun gweithredu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, gan gynnwys:

  • Mwy o bobl yn dewis ymwneud â mentrau cymdeithasol – fel cwsmeriaid, gweithwyr, gwirfoddolwyr neu arweinwyr
  • Bydd gan fentrau cymdeithasol fwy o rôl wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd a diogelu’r amgylchedd
  • Bydd mentrau cymdeithasol yn gallu manteisio’n well ar dechnoleg ddigidol er budd cymdeithasol
  • Bydd cymorth busnes arbenigol o ansawdd da, wedi’i deilwra ar gyfer anghenion y sector, ar gael i bawb sydd ei angen
  • Bydd mentrau cymdeithasol wedi’u cysylltu’n well â’i gilydd ac yn siarad gyda llais mwy unedig
  • Bydd mentrau cymdeithasol yn mabwysiadu arferion Gweithio’n Deg, yn talu’r Cyflog Byw ac yn cynyddu amrywiaeth ymysg eu gweithwyr a gwirfoddolwyr.

Trawsnewid Cymru drwy fentrau cymdeithasol

Gweld a lawrlwytho (5.3MB pdf)

Wedi’i lunio ar y cyd gan fentrau cymdeithasol ac asiantaethau cymorth mentrau cymdeithasol gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Meddai Menna Jones, Prif Swyddog Gweithredol y fenter gymdeithasol Antur Waunfawr a Llefarydd grŵp rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru:

“Mae’r gwydnwch a’r ymateb gan y sector mentrau cymdeithasol yn ystod COVID-19 wedi bod yn wych. Mae wedi dangos bod yr amser yn iawn i ni ddechrau parchu mentrau cymdeithasol ac ymddiried ynddyn nhw i sicrhau newid cadarnhaol go iawn yn ein cymunedau a mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu ein gwlad ar hyn i bryd. Ond i wynebu heriau a manteisio ar gyfleoedd y ddegawd nesaf, mae’r sector angen cyfeiriad ac amodau a fydd yn helpu mentrau cymdeithasol i ailgodi a ffynnu.

“Sut gallwn ni greu mwy o gyfleoedd i entrepreneuriaid yng Nghymru greu a llunio atebion i broblemau cymdeithasol? Sut gallwn ni annog mwy o awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i gynnwys mentrau cymdeithasol yn eu cadwyn cyflenwi?

“Credwn y gall y weledigaeth hon a’r cynllun gweithredu fod yn batrwm ar gyfer sut byddwn yn gweddnewid Cymru drwy fentrau cymdeithasol dros y 10 mlynedd nesaf, gan helpu pobl i ailgodi yn dilyn effeithiau’r pandemig COVID-19, ynghyd â mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd byd-eang.”

Meddai Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

“Mae Coronafirws yn cael effaith ddifrifol ar ein heconomi ac mae gan y sector menter gymdeithasol rôl allweddol wrth sicrhau ein bod nid yn unig yn gwella, ond yn adeiladu’n ôl yn well.

“Mae’r fframwaith a grëwyd gan y sector yn gwobrwyo ymddygiadau sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd ac yn cyfrannu at les cyffredin ehangach – bydd hyn yn bwysig ar gyfer yr adferiad teg a chynaliadwy yr ydym i gyd eisiau ei weld. Yn ogystal â thyfu’r sector, mae hefyd yn golygu plannu gwerthoedd cymdeithasol ac egwyddorion cydweithredol yn DNA yr economi ehangach.

“Os gellir gwneud hyn, yna mae potensial enfawr i fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol fod y model busnes o ddewis i bobl a chymunedau dros y blynyddoedd i ddod.”

Buy social outside The National Assembly for Wales

 

Mae’r weledigaeth a’r cynllun gweithredu yn deillio o ymarfer cyfranogiad cynhwysfawr yn ystod y 18 mis diwethaf a oedd yn cynnwys arolygon, sesiynau ymgynghori ledled Cymru a gweithdai yn y gynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru genedlaethol.

Mae’r sector mentrau cymdeithasol yn cydnabod mai dim ond drwy ymdrech ar y cyd y bydd modd cyflawni’r uchelgeisiau yn y cynllun a bydd gofyn i bob rhan o’r sector mentrau cymdeithasol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, entrepreneuriaid cymdeithasol a chyrff cymorth, ddod at ei gilydd a chymryd rhan weithgar yn y gwaith cynllunio, darparu a gwerthuso.

*Mae’r ddogfen hon wedi’i llunio a’i chyhoeddi gan y grŵp rhanddeiliaid mentrau cymdeithasol sy’n cynnwys y sefydliadau canlynol:

Yn darparu gofal, cymorth, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith ystyrlon i ddiwallu anghenion oedolion gydag anableddau dysgu a phobl ddifreintiedig yn lleol.

Yn ymroddedig i gefnogi hen drefi a phentrefi glo ledled Cymru a’r DU.

Y sefydliad aelodaeth cenedlaethol dan arweiniad ymarferwyr, sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r rhwydwaith deinamig o ymddiriedolaethau datblygu sy’n eiddo i gymunedau a mentrau cymunedol yng Nghymru.

Wedi ymrwymo i greu gwaith ar gyfer pobl ddifreintiedig drwy ddatblygu a chefnogi Cwmnïau Cymdeithasol hyfyw (un math o fenter gymdeithasol) ledled Cymru.

Yn canfod, cyllido a chefnogi entrepreneuriaid ledled y DU – pobl fentrus gydag atebion sy’n newid ein cymdeithas er gwell.

Fel y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru, mae CGGC yn bodoli i alluogi sefydliadau gwirfoddol i wneud gwahaniaeth mwy gyda’n gilydd. Mae CGGC yn un o brif gyllidwyr y sector hefyd, drwy ei grantiau a benthyciadau Buddsoddi Cymdeithasol Cymru.

Menter cydweithredol annibynnol sy’n cryfhau a grymuso cymunedau yng Nghymru drwy gefnogi twf mentrau cydweithredol a chymdeithasol a chyflawni prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau:

info@wales.coop