Blog

Bydd uwchgynhadledd economaidd yn canolbwyntio ar ddatgarboneiddio, digideiddio a ffyniant ar y cyd yng Nghymru

Bydd y digwyddiad rhithiol yn cynnig cyfleoedd i drafod materion allweddol sy'n wynebu economi Cymru a llwyfan i wneuthurwyr newid ymuno â’i gilydd yn eu hymagwedd at ddod o hyd i benderfyniadau cynaliadwy.

By Ben Bostock · 29 Tachwedd 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Fel prif siaradwr yn nigwyddiad y Sefydliad Materion Cymreig, bydd Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, yn rhannu ei fyfyrdodau ar economi Cymru wrth i ni ddod allan o bandemig Covid-19, gan gynnwys trafodaeth ar ddatgarboneiddio, digideiddio a ‘Lefelu i Fyny.

Bydd Neil O’Brien AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol, hefyd yn ymuno â ni i fyfyrio ar ddyfodol economi Cymru yng nghyd-destun y DU.

Dywedodd Maria Drave, Rheolwr Marchnata, Digidol a Digwyddiadau yn y Sefydliad Materion Cymreig:

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnal ein Huwchgynhadledd yr Economi agoriadol, gyda chefnogaeth garedig Canolfan Cydweithredol Cymru a Watts Gregory, a chroesawu nifer o westeion uchel eu parch, gan gynnwys Vaughan Gething AS a Neil O'Brien, Aelod Seneddol."

"Ar yr adeg pwynt allweddol hon i economi Cymru, bydd y digwyddiad hwn yn mynd i'r afael ag effeithiau economaidd allweddol Covid-19, yr argyfwng hinsawdd ac ailwladoli pwerau cysylltiedig, ac yn rhoi llwyfan iddynt."

"Mae'n rhaid i ni fod mewn sefyllfa dda i addasu os ydym eisiau i Gymru ffynnu, a bydd yr Uwchgynhadledd yn canolbwyntio'n benodol ar y ffordd orau y gall y genedl gyfan symud ymlaen mewn ffordd gynaliadwy a theg o ran ffyniant."

Maria Drave, Sefydliad Materion Cymreig

‘Lefelu i Fyny’ yng Nghymru

Bydd nifer o banelwyr arbenigol yn ymuno â ni i drafod datblygu economaidd yng Nghymru, gyda phynciau’n cynnwys: myfyrdodau ar ‘Lefelu i Fyny’ a’r ddaearyddiaeth datblygu economaidd newidiol, polisi economaidd ar lefel leol a chynwysoldeb mewn datblygu economaidd.

Dywedodd y panelydd Derek Walker, sy’n Brif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru:

"Mae polisi a rhaglenni datblygu economaidd rhanbarthol yn y pair yn dilyn Brexit. Mae perygl y bydd Cymru ar ei cholled o ran adnoddau y mae mawr eu hangen i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau economaidd.

"Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle pwysig i ddysgu am yr hyn a gynlluniwyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ac i ddylanwadu ar yr agenda esblygol hon."

Brif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru

Photo of Derek Walker

Datgarboneiddio

Bydd datgarboneiddio yn ffocws allweddol ychwanegol, yn edrych ar newidiadau cyflawnadwy ar draws pob sector economaidd, gan gynnwys meysydd sylfaenol fel gofal, cyfleustodau ac adeiladu. Gan adeiladu ar adroddiad Ail-egnïo Cymru 2 y Sefydliad Materion Cymreig, bydd cyfle hefyd i fyfyrio ar ganlyniadau COP26 a’r effaith ddilynol yng Nghymru.

O fewn hyn, bydd ffocws ar gamau y gall gwneuthurwyr polisi eu cymryd drwy gyllid, ymchwil a datblygu sgiliau i annog lleihau allyriadau heb amharu ar ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Hefyd, yn dilyn lansio dau adroddiad Economi Sylfaenol y Sefydliad Materion Cymreig, gan edrych ar gymorth busnes ac effaith rheoleiddio, bydd y digwyddiad yn gyfle i adolygu canfyddiadau’r trydydd papur yn y gyfres, yn canolbwyntio ar arloesi a sgiliau.

Sefydliad Materion Cymreig

Ymunwch â ni rhwng 30 Tachwedd a 1 Rhagfyr

Archebwch eich tocynnau nawr