#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Gwneuthurwyr baneri yn Abertawe yn newid ffocws i gyflenwi dillad meddygol ar gyfer staff rheng flaen

Mae Red Dragon Flagmakers wedi gwneud ymdrech arbennig i arall-gyfeirio er mwyn cyflenwi ar gyfer GIG y DU yn ogystal â staff rheng flaen mewn cartrefi gofal, fferyllfeydd, gofalwyr asiantaeth unigol a meddygfeydd gyda menter 'Scrubs for All'.

By Ben Bostock · 14 Mai 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Sut y dechreuodd y busnes a’r syniad?

Dechreuodd busnes gwreiddiol Red Dragon Flagmakers yn 1969 o dan yr enw Mott a Jones, pan ofynnwyd i’m tad wneud y baneri a’r fflagiau ar gyfer seremoni arwisgo’r Tywysog Charles yng Nghastell Caernarfon – rhywbeth y gwnaethom ail-greu yn ddiweddar (hanner canrif yn ddiweddarach) ar gyfer y gyfres teledu The Crown. Ar ôl iddo ymddeol, daeth y busnes i ben, a gwnaethom ei ailddechrau gyda’n gilydd fel busnes â chenhadaeth gymdeithasol, gan ei lansio’n ffurfiol yn 2014. Ers hynny, rydym wedi canolbwyntio ar gynhyrchu arfbeisiau, baneri, fflagiau a rhubanau pwrpasol, unigryw, a wnïwyd yn draddodiadol ac a argraffwyd y raenus, ar gyfer cleientiaid preifat a chorfforaethol, yn ogystal â chleientiaid y sector cyhoeddus. Mae cleientiaid o bedwar ban byd gennym. Rydym yn gwneud fflagiau ar gyfer yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Comisiwn Pysgodfeydd Gogledd y Môr Tawel yn Japan, ffilmiau a rhaglenni teledu (Vanity Fair, The Crown, Endeavour, Les Mis, Anthropoid a Sex Education i enwi ond rhai), cestyll, cynghorau, Sgwadron y Cwch Hwylio Brenhinol a chlybiau hwylio eraill, eglwysi, eglwysi cadeiriol, Palas Westminster a llawer o unigolion sydd am gael baner unigryw i’w chwifio yn eu gardd, neu i ddal sylw’r cyhoedd y tu allan i’w safle busnes. Fel busnes â chenhadaeth gymdeithasol, rydym yn gwario ein helw ar gefnogi pobl a gaiff eu cyflwyno i ni gan elusennau ac asiantaethau partner strategol sy’n cefnogi unigolion â phroblemau iechyd meddwl, neu rhai â phroblemau ymddygiad neu addysg. Rydym yn sicrhau eu bod yn barod am waith ac yn cyflogi nifer bach ohonynt.

Dywedwch wrthym sut rydych wedi addasu i gyfrannu at gefnogi staff rheng flaen y GIG?

Busnes gwnïo ydym ni, ac mae nifer o beiriannau diwydiannol pwyth clo a phwyth ymylu gyda ni, yn ogystal â byrddau torri mawr a thîm bodlon. Rydym yn parhau i wneud baneri am ei bod yn bwysig i ni gynnal ffrwd refeniw ein busnes craidd er mwyn goroesi yn yr hirdymor, ond yn sgil y pandemig, diflannodd yr archebion i gyflenwi ar gyfer gwyliau a digwyddiadau, felly gwnaethom gysylltu â chadwyn cyflenwi Llywodraeth Cymru. Erbyn hyn rydym yn gwneud sgrybs glas tywyll ar gyfer Alexandra, sydd â’r contract i wneud sgrybs ar gyfer y GIG ledled y DU. Yn ogystal â hyn, rydym yn rhedeg ymgyrch GOFUNDME, sef SCRUBS FOR ALL, i godi arian. Defnyddir yr arian a godir drwy hyn i wneud setiau o sgrybs coch i’w rhoi i weithwyr rheng flaen mewn cartrefi gofal, fferyllfeydd, gofalwyr asiantaeth unigol a meddygfeydd. Mae wedi bod yn gromlin dysg serth, ond mae’r sgiliau rydym wedi eu datblygu dros nifer o flynyddoedd wedi profi’n hyblyg ac yn drosglwyddadwy.

Sut mae cyfyngiadau symud COVID-19 wedi effeithio ar eich model darparu?

Heblaw am bedwar aelod o staff sydd ar ffyrlo, rydym wedi cadw’r busnes ar agor ac yn brysur. Rydym wedi sicrhau diogelwch y staff drwy gasglu rhai ohonynt o’u cartrefi a’u cludo nhw adref gyda thrafnidiaeth breifat bob dydd, ac mae pawb wedi ymrwymo i barchu’r cyfyngiadau symud cenedlaethol drwy beidio â rhoi eu hunain mewn unrhyw berygl, gan dreulio eu hamser gartref neu yn y gwaith yn unig. Nid ar chwarae bach y gwneir hyn ar gyfer rhai aelodau o’n tîm, sy’n gweithio heb fwyta a heb gael llawer o gwsg drwy Ramadan!

"Mae'r sector busnesau cymdeithasol yn cael ei ystyried fwyfwy fel y model busnes safonol a ffefrir, a dylem oll fod yn falch iawn o'r hyn rydym wedi ei gyflawni. Ymlaen yw'r nod!"

Jo Ashburner, Red Dragon Flagmakers

Sut mae’r ffaith eich bod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi bresennol wedi eich helpu i ddarparu y tu allan iddi?

Nid oedd yn hawdd dod yn rhan o gadwyn gyflenwi Llywodraeth Cymru, ond rydym wedi gwneud hynny drwy ddyfalbarhau. Unwaith roedd gennym y patrymau Gerber sydd eu hangen ar gyfer y ffabrig swyddogol a steil y patrymau, gwnaethom ddefnyddio’r wybodaeth hon i ddod o hyd i’r defnyddiau ar gyfer yr ymgyrch codi arian. Yn wreiddiol, roeddem yn bwriadu gwneud masgiau fel ein cyfraniad, ond heb y defnyddiau ardystiedig, nid oeddwn yn teimlo ein bod yn gallu, mewn gwirionedd, wneud cynhyrchion sy’n addas at y diben, ac felly fe benderfynom wneud sgrybs.

A yw COVID-19 wedi arwain at unrhyw newidiadau parhaol er gwell?

Mae’n dal yn gynnar, ac ni all neb ragweld yr hyn a ddaw yn y dyfodol, ond bydd y sawl sy’n fy adnabod yn cytuno fy mod bob amser wedi bod yn barod i godi fy llais ynghylch pa mor bwysig yw cefnogi gweithgynhyrchu yng Nghymru a’r DU. Yn anad dim, mae’r pandemig hwn wedi dangos i’r Byd ei bod yn bwysig sicrhau bod nwyddau yn cael eu gwneud a’u gweithgynhyrchu yn lleol. Rydym wedi gwneud ein hunain yn agored i niwed fel gwlad drwy ddefnyddio contractau allanol ar gyfer popeth – gweithgynhyrchu, ffermio a mwy – ac efallai y bydd COVID-19 yn cynnig trobwynt yn ôl i fod yn hunangynhaliol. Roedd Cymru yn ganolfan gweithgynhyrchu 30 mlynedd yn ôl, gan weithgynhyrchu dillad ar gyfer y prif frandiau a marchnadoedd byd-eang. Bryd hynny, bu fy nhad helpu Llywodraeth Cymru gyda’r gwaith o ailhyfforddi ac ail-gyflogi staff o ffatrïoedd xxx yn y cymoedd. Ar yr un pryd, roedd ffatrïoedd eraill yn cau eu drysau er mwyn symud eu gwaith gweithgynhyrchu i Moroco yn gyntaf, ac wedyn ymhellach i ffwrdd i Dde-ddwyrain Asia. Mae hyn yn hen hanes i ni a gafodd ein magu yng Nghymru, ac rydym y cofio hefyd sut roedd cau ffatrïoedd megis Burberry yn y Porth wedi dinistrio pentrefi lleol a bywoliaethau’r gweithwyr lleol. Aeth Burberry i Hong Kong. Methiant fu hynny, a daethant yn ôl i’r DU i sefydlu eu hunain yn Leeds, gyda chymorth Llywodraeth y DU, ond nid, am ryw reswm, i’r lle roeddent wedi dechrau. Mae ein poblogaeth yn mynd yn hŷn, ac mae llu mawr o beirianwyr o’r diwydiant cynhyrchu nwyddau tecstil gennym sy’n gallu gweithio, ond nad ydynt yn cael eu defnyddio’n ddigon. Mae angen i ni ymgysylltu ac ail-gyflogi, yn ogystal â meithrin y genhedlaeth nesaf i ymuno â’r diwydiannau hyn. Rwyf yn gobeithio y bydd ein hymdrechion, ac ymdrechion cwmnïau micro, bach a mawr eraill sydd wedi goroesi hyd yn hyn, yn cael eu hystyried yn enghreifftiau i’w dilyn pan gaiff cynlluniau eu gwneud yn y dyfodol.

Allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni?

Yn blwmp ac yn blaen, rydym yn benderfynol o oroesi a, heblaw am grant o £10K gan y Llywodraeth drwy’r cyngor, rydym yn goroesi drwy werthu baneri a chynhyrchu sgrybs ar gyfer y gadwyn gyflenwi (cawn ein talu am y rhain 30 diwrnod ar ôl i ni ddarparu’r niferoedd sydd eu hangen). Nid elusen ydym, felly ni allwn fanteisio ar gronfeydd grant; nid yw ein busnes â chenhadaeth gymdeithasol yn cydweddu ag unrhyw baramedrau cyllido a bennwyd ymlaen llaw, felly yr unig ffordd i oroesi hyn yw gweithio’n galetach ac yn ddoethach. Rwyf yn credu y bydd y busnesau sy’n goroesi hyn yn ffynnu ar ôl y pandemig – dyna’r hyn sy’n ein hysgogi.

A oedd angen i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr?

Roedd y broses o ddod yn rhan o gadwyn gyflenwi Llywodraeth Cymru yn her, ond gydag amser, rwyf wedi meithrin rhwydwaith cadarn o gysylltiadau a, rywsut neu’i gilydd, gwnaethom lwyddo.

Hoffech chi dynnu sylw arbennig at unrhyw aelodau o’r staff / y gymuned?

Mae tîm anhygoel gennyf, sy’n cynnwys aelodau o’r staff a gwirfoddolwyr cymunedol. Mae pawb wedi ymdrechu’n galed ac nid oes neb wedi gwneud drama o’r sefyllfa. Nid oes neb wedi cymryd amser i ffwrdd ac mae pawb, heb eithriad, wedi gweithio’n galed, ac wedi gweithio oriau hwy, gyda cherddoriaeth yn canu yn y cefndir a llawer o sgwrsio hapus i gadw pethau i fynd. Rwyf yn ffodus iawn i fod yn gweithio gyda nhw.

Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am ein cynnwys yn y gadwyn gyflenwi, a hoffwn ddiolch yn fawr i bawb yn Hwb Gwyddorau Bywyd, tîm COVID SWARM a phawb sy’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau bod pethau’n digwydd mor gyflym ac effeithlon.

Yn bwysig, ond nid yn olaf, hoffem i gyd gydnabod yn arbennig Ewan Tozer yn Orangebox am dorri cannoedd o fetrau o ddefnydd coch i ni am ddim ar gyfer yr ymgyrch codi arian, a hoffem ddiolch i Dr David Woolf o Urdd Sant Lasarus yng Nghaerdydd am y cymorth a’r rhoddion hael o ran amser ac arian a wnaed ganddo ef a’i gydweithwyr ar gyfer ymgyrch codi arian SCRUBS FOR ALL.

Pe bai gennych un neges ar gyfer y sector busnesau cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai honno?

Mae’r sector busnesau cymdeithasol yn cael ei ystyried fwyfwy fel y model busnes safonol a ffefrir, a dylem oll fod yn falch iawn o’r hyn rydym wedi ei gyflawni. Ymlaen yw’r nod!

Mae Red Dragon Flagmakers wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.