Cyfeillgarwch a diben cyffredinol – pam bod angen cwmnïau cydweithredol gweithwyr

Gyda dyfodol llawer o weithwyr yn ansicr ac yn gwneud iddynt ystyried eu hopsiynau cyflogaeth, mae Jess Davidson o Arfon Timber yn dangos sut y mae dull cydweithredol o fynd i'r afael â hunangyflogaeth yn eich galluogi i fod yn annibynnol a gwneud eich penderfyniadau eich hun, heb y risgiau o fod ar eich pen eich hun.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Arfon Timber yn gwmni cydweithredol gweithwyr. Rydym yn dylunio ac yn adeiladu strwythurau pren cadarn; gan gyfuno technegau traddodiadol â thechnoleg eco-adeiladu gyfoes. Rydym yn cael ein holl bren yn lleol ac yn ei brosesu yn ein melin lifio ein hunain. Rydym hefyd y cyflenwi amrywiaeth o gynnyrch pren gwydn, naturiol ar gyfer gwaith adeiladu a thirlunio.

Sefydlwyd y cwmni cydweithredol gan grŵp o unig fasnachwyr a ddaeth at ei gilydd yn naturiol, gan eu bod wedi cydweithio ar brosiectau penodol i ddechrau cyn dod at ei gilydd i’w sefydlu. Rydym yn gwmni cydweithredol gweithwyr erbyn heddiw, gan fod ein chwe aelod yn gweithredu ac yn berchen ar y cwmni ar y cyd. Mae gennym strwythur tâl cyfartal nad yw’n hierarchaidd ac rydym yn gwneud penderfyniadau ar sail consensws. Yn ogystal â chyflog sylfaenol, caiff aelodau’r cwmni cydweithredol gyfran gyfartal o elw’r busnes bob blwyddyn.

Fel cwmni cydweithredol, gwelsom ein bod yn gallu gwneud cais am gontractau mwy uchelgeisiol a diddorol yn ogystal â buddsoddi mewn offer a seilwaith gwell. Un o’r manteision amlwg yw ein bod yn gallu cydweithio i drafod rhai o hanfodion rhedeg busnes – yn cynnwys yswiriant, gwaith gweinyddol a hysbysebu, gan roi mwy o amser ac adnoddau i ni allu bwrw ati gyda’n gwaith go iawn. Rydym yn defnyddio dull mwy pwyllog – gan ein galluogi i gymryd cam yn ôl ac edrych ar gyfeiriad y busnes – a’r hyn yr hoffem ei gyflawni.

Mae manteision eraill, llai amlwg i gydweithio, sy’n cyfrannu at ansawdd bywyd yr aelodau; gallwn weithio’n hyblyg, dysgu sgiliau newydd a datblygu cynnyrch newydd – heb amharu ar y ffordd y caiff y busnes ei redeg o ddydd i ddydd. Mae yma ymdeimlad o gyfeillgarwch a diben cyffredinol. Rydym hefyd yn cadw at arferion gwaith gwell; mae’n hawdd i unig fasnachwyr ddatblygu arferion gwael; gweithio oriau hir a llosgi’r gannwyll ar y ddau ben.

Er bod rhesymau niferus dros ddod at ein gilydd, roedd y broses o benderfynu sut i wneud hynny yn union yn gymhleth oherwydd yr amrywiaeth o opsiynau i’w hystyried. Fel aelodau cyfartal o gwmni cydweithredol gweithwyr, rydym yn teimlo ein bod wedi gallu parhau i fod yn annibynnol a gwneud ein penderfyniadau ein hunain, fel yr oeddem yn gallu gwneud fel unig fasnachwyr, heb deimlo unigedd a’r risgiau sy’n gysylltiedig â bod ar eich pen eich hun. Doedd yr un ohonom yn teimlo ein bod yn mwynhau gweithio mewn strwythur busnes traddodiadol o’r brig i’r bôn, felly mae strwythur nad yw’n hierarchaidd yn gweithio’n dda i ni!

Mae bod yn fenter gymdeithasol wedi dod yn rhan bwysig o hunaniaeth y busnes, ac wedi ehangu ein hapêl. Mae’n galluogi ein cwsmeriaid i uniaethu â’n moeseg yn sgil eu rhagdybiaethau o’r brand cydweithredol. Rydym wedi cael budd o’r amrywiaeth wych o gymorth sydd ar gael i sefydlu a datblygu cwmnïau cydweithredol.

Mae’r busnes wedi dangos gwydnwch yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud – mae eleni wedi bod yn hollol wahanol i’r hyn roeddem wedi ei ddychmygu, ac er ein bod wedi wynebu sawl her, mae ein hyblygrwydd a sgiliau amrywiol ein tîm wedi ein galluogi i ddod o hyd i ffyrdd i ni i gyd barhau i weithio.

Caiff y blog hwn ei gyhoeddi fel rhan o gyfres ar gyfer digwyddiad Pythefnos y Cwmnïau Cydweithredol 2020 (Co-operatives Fortnight 2020). #KeepCooperating

Jess Davidson from Arfon Timber

“Fel aelodau cyfartal o gwmni cydweithredol gweithwyr, rydym yn teimlo ein bod wedi gallu parhau i fod yn annibynnol a gwneud ein penderfyniadau ein hunain, fel yr oeddem yn gallu gwneud fel unig fasnachwyr, heb deimlo unigedd a’r risgiau sy’n gysylltiedig â bod ar eich pen eich hun.”

Rhag ofn ichi ei golli..

Darllenwch fwy o'n blogiau #KeepCooperating ar gyfer Co-operatives Pythefnos 2020

 • hand opening wallet

  23 Mehefin 2020 · Blog | Cydweithredol | Cynhwysiant ariannol | Y wasg a barn

  Gwahaniaeth Undebau Credyd

  Yn ôl Sara Burch, mae undebau credyd wedi bod wrth wraidd sawl cymuned ers degawdau, ond nid ydynt erioed wedi chwarae rôl mor hanfodol â’r cyfnod hwn...

 • 22 Mehefin 2020 · Blog | Covid-19 | Cydweithredol | Economi sylfaenol | Y wasg a barn

  Ailadeiladu economi Cymru ar ôl COVID-19

  Yn ôl Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AS, dyma'r amser i dyfu'r economi cydweithredol er mwyn newid, addasu ac ail-adeiladu'n gryfach nag erioed.