News | Menter gymdeithasol

Canolfan Cydweithredol Cymru yn penodi dau Gyfarwyddwr newydd i dyfu ei changen Fasnachol

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei bod wedi penodi Rhian Edwards yn Gyfarwyddwr Masnachol, a Joanne Jones yn Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, i ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer gweithgareddau datblygu busnes a masnachol y sefydliad.

By Mike Erskine · Chwefror 19, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei bod wedi penodi Rhian Edwards yn Gyfarwyddwr Masnachol, a Joanne Jones yn Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, i ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer gweithgareddau datblygu busnes a masnachol y sefydliad.

Mae Rhian Edwards yn parhau ar ei llwybr tuag i fyny yn y sefydliad, ar ôl treulio’r 12 mis diwethaf yn datblygu gwasanaeth ymgynghoriaeth fasnachol penodedig cyntaf y Ganolfan, sef Cyswllt Busnes Cymdeithasol*.  Cyn y rôl hon, bu Rhian yn darparu ymgynghoriaeth sector cyhoeddus i’r Ganolfan am y naw mlynedd diwethaf, gan gydweithio â chleientiaid uchel eu proffil, fel Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Banc Datblygu Cymru a Trafnidiaeth Cymru.  Mae hefyd wedi rheoli ystod o raglenni cymorth busnes menter gymdeithasol i’r Ganolfan yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys prosiect £11 miliwn Busnes Cymdeithasol Cymru a’r prosiect Olyniaeth Busnes a Chonsortia.

Mae Joanne Jones yn ymuno â Chanolfan Cydweithredol Cymru fel y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Newydd, gan ddod â chyfoeth o brofiad mewn archwilio, cyfrifyddu a risg.  Fel Cyfrifydd Siartredig, dechreuodd ar ei gyrfa mewn practis cyfrifyddiaeth, lle’r oedd y cleientiaid yn sefydliadau nid er elw, yn bennaf, ond hefyd yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu, manwerthu a gwasanaeth.  Mae Joanne wedi treulio’r pedair blynedd diwethaf mewn cwmni gofal iechyd masnachol preifat, lle bu’n arwain ar gyllid, adnoddau dynol a TG.

Bu Canolfan Cydweithredol Cymru’n gweithredu ers dechrau’r 1980au. Bu ein cynaliadwyedd yn ganlyniad llywodraethu cryf, enw da am gyflawni, ond hefyd ein gallu i amlygu a meithrin doniau ymhlith ein staff. Mae Rhian yn enghraifft berffaith o hyn. O’r diwrnod cyntaf iddi ymuno â ni, mae bob amser wedi dangos gweledigaeth ac uchelgais i amrywiaethu ein sylfaen incwm a dod o hyd i ffyrdd newydd i gyflawni ein nodau a chryfhau ein busnes.

Gyda Joanne wrth ei hochr fel ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau newydd, mae gennym dîm arweinyddiaeth cryf ar waith, erbyn hyn, i dyfu cangen fasnachol y busnes a sicrhau mwy o gontractau â’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Dywedodd Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, Derek Walker

Canolfan Cydweithredol Cymru yw corff cenedlaethol Cymru ar gyfer cwmnïau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau dan berchenogaeth gweithwyr.  Er 1982, mae’r Ganolfan wedi cymhwyso ei gwerthoedd cydweithredol i gryfhau a grymuso cymunedau drwy gefnogi twf cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol.

*Cyswllt Busnes Cymdeithasol yw gwasanaeth ymgynghoriaeth fasnachol penodedig cyntaf Canolfan Cydweithredol Cymru.  Lansiwyd y gwasanaeth ym mis Ebrill 2019, ac fe’i lluniwyd i gynorthwyo sefydliadau i ddatblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu â’r sector busnes cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth ymgynghoriaeth yn cydweithio â Banc Datblygu Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Cartrefi Cymoedd Merthyr i helpu i gynyddu effaith gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol caffael.