#NewyddionDaCymru | #GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Cynlluniau creadigol Cwmni Buddiannau Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin yn rhoi blas ar ffyniant i’r gymuned drwy rwydweithiau bwyd lleol

Alex Cook sy'n trafod uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r cyfyngiadau symud a sut mae Swper.Box wedi troi adfyd yn ffyniant gyda chynlluniau i greu swyddi lleol, rhoi hwb i economïau cylchol a buddsoddi yn entrepreneuriaid bwyd y dyfodol.

By Ben Bostock · 3 Medi 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble y daeth y syniad(au) ar gyfer Cwmni Buddiannau Cymunedol Swper. Box?

Lai na thri mis ar ôl i’r pandemig ddechrau, dechreuodd ein busnes ni a busnesau eraill yn y diwydiant gwympo’n ddarnau yn gyflym iawn, ond yn araf ar yr un pryd rywsut.

Gwnaethom weld a phrofi’n uniongyrchol pa mor anodd oedd cael gafael ar fwyd lleol maethlon, y pwysau ar ein hiechyd meddwl, a thrafferthion ynghylch bwyd a sicrwydd swyddi.

“Os ydych yn sefydlu busnes newydd dan yr amgylchiadau presennol, mae’n RHAID iddo fod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol – mae’n ddewis amlwg. Mae heriau mawr o’n blaenau ni oll”

Gwyddom y bydd angen i bobl yn ein cymunedau gael addysg bwyd, hyfforddiant a swyddi cynaliadwy.

Gwyddom fod pobl yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar fwyd iach, maethlon a ffres. Gwyddom ein bod ni oll am gefnogi Amaethyddiaeth Gynaliadwy, Ffermio a Physgota yng Nghymru. Gwyddom fod angen i ni ailadeiladu ein gwlad er mwyn creu Cymru Iachach, Gyfoethocach a Mwy Gwyrdd.

Dyna pam y sefydlwyd Cwmni Buddiannau Cymunedol Swper. Box.

Allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni?

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi cydweithio â Busnes Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Prosiectau Cywain a Bucanier, Canolfan Bwyd Cymru Horeb, Ciotek, Marchnata InSynch, BIC-Innovation, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a rhagor i greu ein cynllun busnes cymunedol. Mae hwn yn gynllun 60 tudalen sy’n nodi ein nodau clir ac uchelgeisiol i arwain y farchnad yma yng Nghymru o fewn tair blynedd a chefnogi’r gwaith o adfywio cymunedau lleol Cymru sy’n cyd-fynd â Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Chynlluniau Adfywio Gwledig Sirol, sydd â’r nod o wneud y canlynol:

  • creu swyddi i wrthsefyll argyfyngau
  • creu economïau cylchol
  • addysgu oedolion y dyfodol
  • rhoi hwb i faeth a systemau imiwnedd
  • buddsoddi mewn entrepreneuriaid bwyd

Rydym wedi sefydlu rhwydwaith o gynhyrchwyr bwyd teulu lleol bach, wedi dod o hyd i ddeunydd pacio ecogyfeillgar, ac wedi datblygu ryseitiau modern, creadigol a thymhorol. Rydym wedi sefydlu bwrdd o gyfarwyddwyr sydd â dros 40 mlynedd o brofiad yn y sectorau bwyd, diod a buddiannau cymunedol.

Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Menter Gymdeithasol y Flwyddyn 2020 yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru.

Mae wedi bod yn dri mis hir, ond byddwn yn cyrraedd ein nod – does dim dewis arall!

Oedd angen i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr, yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau symud?

Mae ein lleoliad gwledig a dod o hyd i ffyrdd o gyrraedd ein cwsmeriaid wedi bod yn her fawr i ni. Fodd bynnag, mae hyn hefyd wedi bod yn un o’n cryfderau – mae ein cadwyni cyflenwi byr, gyda chynhyrchwyr bwyd lleol, yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres a’r cynnyrch o’r ansawdd gorau posibl.

Mae cael gafael ar gyllid a’r amser sy’n gysylltiedig â hyn wedi bod yn her arall i ni. Ar ôl datblygu llwybr i’r farchnad wedi’i gostio’n llawn, rydym wedi bod yn ymchwilio i gyfleoedd am arian grant ar lefel leol a chenedlaethol, sy’n cymryd llawer o amser ac ymdrech, ond gobeithio y bydd buddiannau gwirioneddol i’w gweld dros y misoedd nesaf.

Beth sydd nesaf?

Rydym yn datblygu ein llwyfan e-fasnachu pwrpasol, ein strategaeth marchnata digidol a’n cadwyn gyflenwi cyn ein prif lansiad ym mis Hydref.

Ein nod nawr yw sefydlu rhwydweithiau i’r sector twristiaeth yma yng Nghymru a galluogi ymwelwyr i archebu pecynnau prydau tymhorol, organig a chynaliadwy cyn cyrraedd, gan sicrhau eu bod yn cyfrannu at yr economi leol.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal ein cynllun peilot ar gyfer Hybiau Rhwydwaith Bwyd Agored Caerfyrddin ac Aberteifi, gan gasglu adborth gan ein cymunedau i wella ein cynnyrch a’n gwasanaeth i ddiwallu eu hanghenion.

Rydym yn credu’n gryf mewn creu a diogelu swyddi cynaliadwy yma yng Nghymru, felly rydym yn cyfyngu ar nifer y tanysgrifiadau cyn ein prif lansiad er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu cynnyrch ffres o ansawdd, a chefnogaeth i’n cyflenwyr wrth i ni dyfu gyda’n gilydd.

Allwch chi ddisgrifio pa mor bwysig yw hi i fusnesau cymdeithasol gydweithio er mwyn helpu ei gilydd?

Mae yna gyfle enfawr ym mhob rhan o’r sector busnes cymdeithasol – rydym ni oll yn gweithio tuag at yr un nodau. Yr unig ffordd ymlaen yw cydweithio. Bydd ymgysylltu ag eraill i rannu gwybodaeth, strategaethau ac adnoddau yn allweddol er mwyn creu amgylchedd entrepreneuraidd a fydd yn ysbrydoli ein cenedlaethau iau i ymuno â’r sector. Maent eisoes yn deall pwysigrwydd creu busnesau sydd ag effeithiau amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol cadarnhaol – ond mae angen dangos iddynt ble i gael cymorth i gyrraedd y nod.

Pe byddai gennych un neges ar gyfer y sector busnesau cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai honno?

Ceisiwch ganolbwyntio ar greu cynnyrch sy’n fasnachol hyfyw a chysylltwch â sefydliadau a all eich helpu i gyflawni hyn. Mae cymaint o gefnogaeth ar gael, dim ond i chi chwilio amdani. Ond sicrhewch eich bod yn glir ynglŷn â’r canlyniadau rydych am eu gweld cyn pob cyfarfod, galwad ffôn neu gyflwyniad e-bost.

Os gallwch greu cynnyrch proffidiol, gallwch greu cyfalaf i greu swyddi, tyfu eich busnes yn naturiol, a buddsoddi mewn mentrau cymdeithasol eraill.

 


 

Os ydych chi, fel Alex, yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol a bod gennych ddiddordeb mewn cydweithio â busnesau cymdeithasol yn y sector, ymunwch â’r sgwrs yn ystod ein sesiwn Rhwydwaith Bwyd i Fusnesau Cymdeithasol ddydd Mercher nesaf. Byddwn yn edrych ar ddatblygu rhwydweithiau cyflenwi lleol ac yn clywed sut mae eraill wedi goresgyn heriau’r gadwyn gyflenwi er mwyn ymdopi â galw cynyddol.

Mae Swper.Box wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Do you have a story for #GoodNewsCymru?

If you know of anyone who’s been making a difference in their community or have a story about your good deeds, get in touch and tell us about it.