Cartref Gofal Woffington House – Defnyddio technoleg ddigidol yn gwella lles ac yn lleihau’r angen am feddyginiaeth

Mae Woffington House yn gartref gofal arloesol i bobl hyn yn Nhredegar. Maent yn derbyn ymweliadau rheolaidd gan blant ysgol lleol sy'n dod i gyfeillio'r trigolion ac yn eu dysgu sut i ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae'r ymweliadau hyn ochr yn ochr â hyfforddiant digidol ar gyfer staff wedi arwain at welliant dramatig yn lles trigolion.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Woffington House yn gartref gofal arloesol ar gyfer pobl hŷn yn Nhredegar. Mae’r cartref gofal wedi meithrin partneriaeth ag ysgolion cynradd lleol, ac mae plant o’r ysgolion cynradd hynny yn ymweld â’r trigolion yn rheolaidd. Mae plant o Ysgol Gynradd Georgetown wedi bod yn Arwyr Digidol, gan fod yn gyfeillion i’r trigolion a dangos iddynt sut i ddefnyddio technoleg, a hynny gan ddefnyddio tabledi sydd wedi cael eu benthyca gan Cymunedau Digidol Cymru. Mae’r preswylwyr yn arbennig yn mwynhau ymweld â lleoedd yr arferent fynd iddynt, ar-lein.

Mae Ken (nid ei enw go iawn) yn byw yn Woffington House ers dros ddwy flynedd. Nid oes ganddo deulu ac nid oes neb yn ymweld ag ef. Mae’n dioddef o bryder ac iselder ysgafn, ac yn byw â dementia. Arferai frathu ei bigyrnau a tharo fframiau’r drysau oherwydd ei rwystredigaeth, a byddai’n cael Lorazepam ar bresgripsiwn yn ôl yr angen. Trwy ddefnyddio iPad a gwisgo sbectol Rhith-wirionedd, mae Ken wedi gallu ailymweld ag Aberystwyth yn 1965, yn ogystal â mynd ar reidiau ffigar-êt. Mae Ken hefyd wrth ei fodd yn chwilio am ganeuon ar YouTube. Mae iechyd a lles Ken wedi gwella’n ddramatig, ac mae dyddiau’r meddyginiaethau gwrthseicotig wedi hen ddiflannu.

Mae Ken hefyd wedi bod yn ymchwilio i rasio colomennod gyda’r plant. Bydd y plant ‘nawr yn dod i’r cartref ac yn estyn y gweithgarwch ymhellach trwy ollwng colomennod rasio o faes parcio’r cartref gofal. Mae hobi Ken wedi cael ei wireddu o ganlyniad i’r cynllun Arwyr Digidol.

Mae profiad Ken yn nodweddiadol yn y cartref gofal, lle mae’r defnydd o feddyginiaethau gwrthseicotig “yn ôl y galw” wedi lleihau 100%. Mae nifer yr achosion o gwympo wedi lleihau yn sylweddol hefyd, ac mae nifer y galwadau am ambiwlans (sy’n costio £300 y tro i’r GIG) wedi lleihau 28%. At hynny, mae morâl y staff wedi gwella – ac mae plant o’r ysgolion cynradd yn dweud eu bod am weithio ym maes gofal pan fyddant yn hŷn.

I ddarganfod mwy am Gymunedau Digidol Cymru a’r gefnogaeth mae’n ei gynnig, ewch i’r wefan benodol.

Ysgrifennwyd yr astudiaeth achos hon fel rhan o adroddiad a gomisiynwyd gan Ganolfan Gydweithredol Cymru ac Ymddiriedolaeth Carnegie. Ysgrifennwyd gan Bob Gann, yr adroddiad, cynhwysiant digidol mewn iechyd a gofal yng Nghymru, yn edrych ar y manteision gwirioneddol y gall technoleg ddigidol eu cyrraedd i leoliadau iechyd a gofal, ac mae’n nodi camau i wella gwasanaethau gofal iechyd a lleihau’r rhaniad digidol. Darllenwch yr adroddiad nawr.