Ceisiadau am Wobrau 2019

Fe'ch gwahoddir i wneud cais am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

See this page in: English

Ie, ch: entrepreneuriaid cymdeithasol, arweinwyr busnes, cydweithredwyr sy’n gweithio’n galed ac arloeswyr talentog y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Rydych yn eich gwthio eich hun fel y gall eraill elwa, ac mae cymunedau ar hyd a lled Cymru yn well o’ch herwydd. Rydych yn cynnal busnes yn y ffordd iawn, ac rydym am ysbrydoli’r genedl i’ch cefnogi trwy dynnu sylw at y gorau o’r sector yng Nghymru.

Felly ewch amdani, derbyniwch ein gwahoddiad, a gwnewch gais am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019. Nid yn unig y gallech ennill gwobr ariannol a hybu eich enw da, ond gallech hefyd fod yn destun balchder i’ch cymuned ac ysbrydoli’r genedl i gynnal busnesau yn well.

Ceisiadau agored o 13 Mai – 14 Gorffennaf. Mynegwch eich diddordeb ‘nawr er mwyn cael diweddariadau, nodau atgoffa a gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu trwy’r broses.

Award expression of interest (1)

  Nodwch pa gategorïau gwobrau yr hoffech wneud cais amdanynt. Gallwch ddewis mwy nag un.
  Rhowch wybod i ni os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys ffurflenni, nodiadau atgoffa dyddiad a chynghorion ac ati.

Gwybodaeth categori

Mae’r categori hwn ar agor i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers dros ddwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

Enillydd y llynedd oedd Ymddiriedolaeth Gymunedol Sblash, canolfan hamdden aml-gyfleuster wedi’i lleoli yn Wrecsam. Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth yn dilyn cau Canolfan Plas Madog ym mis Ebrill 2014. Gyda chymorth y gymuned, llwyddodd yr ymddiriedolaeth i achub y Cyfleuster Hamdden a thrawsnewid adeilad a oedd wedi cau, ac a gynlluniwyd i gael ei ddymchwel, yn hwb cymunedol a chanolfan hamdden boblogaidd a ffyniannus. Yn ogystal â gwella iechyd y preswylwyr lleol, mae’r ymddiriedolaeth hefyd yn darparu mwy na 40 o swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Gogledd Cymru.

 

Mae’r categori hwn ar agor i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

Enillydd y llynedd oedd Natural Weigh, siop sero gwastraff yng Nghrucywel sy’n gwerthu bwydydd sych, nwyddau glanhau, a chynnyrch ffordd o fyw o ansawdd uchel. Ei chenhadaeth yw gostwng y defnydd o blastig untro trwy roi cyfle i gwsmeriaid siopa heb becynnau.

 

Yn agored i sefydliadau sy’n masnachu fel busnes sy’n eiddo i’r gweithwyr, a hynny mewn unrhyw sector busnes.

Enillodd Skye Instruments wobr cydnabyddiaeth arbennig am ei fodel perchnogaeth y llynedd. Mae Skye Instruments yn dylunio ac yn gwneud offerynnau electronig ar gyfer gwaith monitro amgylcheddol, astudiaethau o newid yn yr hinsawdd, ymchwil i blanhigion, cnydau a llystyfiant, a rhaglenni synhwyro o bell.

Mae’n agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros flwyddyn ac sy’n defnyddio technoleg i gyflawni effaith gymdeithasol, ac sy’n bodloni’r meini prawf isod. Naill ai:

 1. A) Mae technoleg yn rhan o fodel busnes craidd y fenter gymdeithasol

NEU

 1. B) Mae technoleg wedi cael ei defnyddio wrth ddatblygu cynhyrchion neu wasanaethau i wella effaith, mynediad neu effeithlonrwydd.

Enillydd y llynedd oedd ProMo-Cymru, cwmni cydweithredol o Gaerdydd sy’n grymuso pobl ifanc trwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers mwy na dwy flynedd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol (er enghraifft, busnesau sy’n darparu gofal neu gymorth i bobl, gan gynnwys pobl oedrannus; pobl ag anghenion iechyd meddwl; pobl ag anableddau dysgu ac anableddau corfforol; pobl sy’n dioddef o broblemau camddefnyddio alcohol a sylweddau; pobl ddigartref; pobl sydd wedi dioddef cam-drin domestig; plant sydd angen gofal maeth, mabwysiadu, amddiffyn plant; troseddwyr; pobl ddi-waith neu blant digartref).

Enillydd y llynedd oedd Antur Waunfawr, menter yng Nghaernarfon sy’n cynnig cyfleoedd gwaith a chymorth i oedolion ag anableddau dysgu, a hynny ochr yn ochr â thai gwarchod ac arferion o hyrwyddo iechyd a lles da.

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers mwy na dwy flynedd yn y sector addysg, hyfforddiant a chyflogaeth (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fusnesau sy’n cynnig cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol, prentisiaethau, hyfforddiant seiliedig ar waith, lleoliadau gwaith, swyddi i bobl mewn amgylchedd a gynorthwyir, a chwmnïau cymdeithasol).

Enillydd y llynedd oedd Empower – Be the change, menter o Wrecsam y mae ei phrif genhadaeth yn seiliedig ar leihau diweithdra a thlodi, ynghyd â gwella cydlyniant cymunedol a sgiliau meddal unigol.

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers mwy na dwy flynedd yn y sector rheoli gwastraff a’r amgylchedd (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fusnesau ym meysydd: ailgylchu, casglu gwastraff, ailddefnyddio dodrefn, cynhyrchu ynni, ymgynghori amgylcheddol, rheoli adnoddau, cadwraeth, coetiroedd cymunedol, ymddiriedolaethau tir cymunedol).

Enillydd y llynedd oedd Reseiclo Community Wood Recycling, sef cwmni wedi’i leoli yng Nghasnewydd sy’n cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddi ar gyfer y rheiny sy’n llai ffodus mewn cymuned trwy ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff cynnyrch coed.

Yn agored i fentrau cymdeithasol sy’n cyflwyno cynnyrch neu wasanaeth i’r cyhoedd (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i siopau, tafarndai, clybiau cymdeithasol, canolfannau cymnedol, canolfannau garddio, caffis, canolfannau celfyddydol, theatrau, amgueddfeydd, busnesau twristiaeth a threftadaeth, canolfannau chwaraeon, clybiau chwaraeon, busnesau gofal plant).

Enillydd y llynedd oedd Toogoodtowaste, sef elusen ailddefnyddio ac ailgylchu wedi’i lleoli yng Nghwm Rhondda. Cyflwynwyd gwobr glodwiw iawn i Cardiff & Vale Credit Union, cwmni cydweithredol ariannol, sy’n eiddo i’r aelodau, ac sy’n cynnig arbedion a benthyciadau fforddiadwy i 10,000 o aelodau.

 1. Mae gan y busnes genhadaeth gymdeithasol neu amgylcheddol glir sydd wedi’i hamlinellu yn nogfennau llywodraethu’r busnes.
 2. Mae’n fusnes annibynnol ac mae’n ennill dros hanner ei incwm trwy fasnachu (oni bai iddo fod yn masnachu ers llai na 24 mis).
 3. Mae’n cael ei reoli neu mae’n cael ei berchen er budd y genhadaeth gymdeithasol ac mae ganddo elfen o berchenogaeth gymdeithasol.
 4. Mae’n ailfuddsoddi neu’n rhoi o leiaf hanner ei elw neu warged i’w ddiben cymdeithasol.
 5. Mae’n dryloyw ynglŷn â’i ffordd o weithredu a’i effaith.
 6. Rhaid i’r busnes fod wedi’i leoli neu weithredu yng Nghymru.
Mae gwahanol feini prawf ar gyfer pob categori a amlinellir yn fanwl ar y ffurflen gais.

Gwobrau ar gael

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £ 1000, saethiad lluniau proffesiynol o’u sefydliad, sylw yn y cyfryngau, aelodaeth am ddim blwyddyn o Ganolfan Cydweithredol Cymru a thlws i’w gyflwyno iddynt mewn seremoni wobrwyo yn Venue Cymru, Llandudno. Bydd y seremoni yn ddigwyddiad hudolus sy’n cael ei gynnal gan bobl enwog; cyfle go iawn i ddathlu cyflawniad a rhoi sylw i effeithiau cadarnhaol y sector.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD DATA AR GYFER YMGEISWYR AM DDYFARNIADAU

Darllenwch nawr (31.6KB document)

Uchafbwyntiau o Seremoni Wobrwyo 2018