Ceisiadau am Wobrau 2021

Fe'ch gwahoddir i wneud cais am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ie, chi: entrepreneuriaid cymdeithasol, arweinwyr busnes, cydweithredwyr sy’n gweithio’n galed ac arloeswyr talentog y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Er y bydd 2020 yn cael ei chofio fel blwyddyn Covid-19, ni fyddwn byth yn anghofio’r adegau o garedigrwydd a’i gwnaeth yn flwyddyn o undod, ysbryd cymunedol a chydweithrediad. Gwelsom fentrau cymdeithasol yn estyn allan i gymunedau ledled Cymru i gefnogi’r rhai a oedd angen cymorth ychwanegol; a chamodd mentrau cymdeithasol i’r adwy hefyd i gyflenwi adnoddau hanfodol a chodi arian ar gyfer ein GIG. Roedd hefyd yn flwyddyn o wydnwch a thrawsnewid enfawr i’r sector. Mae gwir angen i ni ddathlu y cyflawniadau hyn!

Felly ewch amdani, derbyniwch ein gwahoddiad, a gwnewch gais am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021. Nid yn unig y gallech ennill gwobr ariannol a hybu eich enw da, ond gallech hefyd fod yn destun balchder i’ch cymuned ac ysbrydoli’r genedl i gynnal busnesau yn well.

Ceisiadau agored o 24 Mai – 16 Gorffennaf. Mynegwch eich diddordeb ‘nawr er mwyn cael diweddariadau, nodau atgoffa a gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu trwy’r broses.

Gwybodaeth categori

Mae’r wobr hon yn agored i fenter gymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 2 flynedd ac sy’n gallu arddangos tystiolaeth o’r meini prawf isod ac sydd hefyd wedi hyrwyddo mentrau cymdeithasol y tu hwnt i’r sector.

Mae’r meini prawf yn cynnwys:

 • Gweledigaeth a chyfeiriad strategol rhagorol
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth glir y sefydliad
 • Lefel uchel o fodlonrwydd cwsmeriaid
 • Effaith gymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol â thystiolaeth glir
 • Dangos cynaliadwyedd o ran elw a thwf, neu wytnwch mewn ymateb i amodau masnachu Covid

Noddir gan Cowshed

Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am lai na 2 flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

Mae’r meini prawf yn cynnwys:

 • Gweledigaeth glir ar gyfer y fenter gymdeithasol
 • Dull creadigol o ddatrys problemau
 • Rhagoriaeth effaith, dyluniad neu wytnwch ers sefydlu
 • Potensial ar gyfer llwyddiant a thwf yn y dyfodol, ym marn y beirniaid

Noddir gan Legal and General

Mae hyn yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 2 flynedd ac sy’n defnyddio technoleg yn un o’r ffyrdd canlynol, gan fodloni’r meini prawf isod:

a) Defnyddio technoleg newydd i ddatblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd, neu

b) Ddefnyddio technoleg newydd yn y model busnes craidd i wella’r modd o ddarparu gwasanaethau

Noddir gan Perago

Mae hyn yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 2 flynedd ac sydd yn:

 1. lleol
 2. masnachu er budd y gymuned leol
 3. atebol i’r gymuned leol
 4. cael effaith ar y gymuned

Mae’r meini prawf yn cynnwys:

 • Gweledigaeth a chyfeiriad strategol rhagorol
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth glir o’r sefydliad
 • Effaith drawsnewidiol ar le a chymuned

Noddir gan Triodos

Mae’r categori hwn yn cydnabod y timau hynny sydd, yn ystod blwyddyn hynod heriol, wedi arddangos y cryfder, yr angerdd a’r gwydnwch sydd mor nodweddiadol o’r sector mentrau cymdeithasol. Dylai sefydliadau allu dangos tystiolaeth o sut mae’r gweithwyr hyn, drwy gydweithio, wedi mynd y tu hwnt i’w rôl, gan arwain at safon uwch o gynnyrch neu wasanaethau, mwy o effaith gymdeithasol a/neu dwf busnes cyffredinol.

Mae’r meini prawf yn cynnwys:

 • Dangos sut mae’r tîm wedi arddangos gwerthoedd mentrau cymdeithasol
 • Tystiolaeth o sut mae gwaith y tîm wedi arwain at safon uwch o gynnyrch neu wasanaethau, mwy o effaith gymdeithasol a/neu wydnwch busnes cyffredinol
 • Gwaith tîm rhagorol

Noddir gan Acuity Law

Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw fenter gymdeithasol, sefydliad trydydd sector, corff sector cyhoeddus neu sefydliad sector preifat sydd, yn amlwg, wedi ymdrechu o fewn ei sefydliad a’i gylch gwaith ei hun i greu mwy o gyfleoedd i brynu oddi wrth fentrau cymdeithasol. Gallai hyn fod yn awdurdod lleol sy’n gweithredu strategaeth gwerth cymdeithasol ar draws y cyngor, cwmni sy’n newid ei brosesau caffael, neu fenter gymdeithasol sy’n ceisio cefnogi’r mudiad drwy brynu’n gymdeithasol.

Cymhwyster a Meini Prawf

Ar gyfer categorïau 1-5, rhaid i’ch sefydliad fod yn fusnes sydd â phencadlys yng Nghymru sy’n ei ddiffinio’i hun fel menter gymdeithasol gan ddefnyddio’r meini prawf canlynol:

 • Mae gan y busnes genhadaeth gymdeithasol neu amgylcheddol glir sydd wedi’i nodi yn ei ddogfennau llywodraethu.
 • Mae’n fusnes annibynnol ac yn nodweddiadol mae’n ennill mwy na hanner ei incwm trwy fasnachu (rydym yn cydnabod bod amodau masnachu yn 2020/2021 wedi cael eu tarfu ac y gallai fod cyfran uwch na’r arfer o incwm trwy grantiau a benthyciadau eleni).
 • Mae’n cael ei reoli neu ei berchnogi er budd y genhadaeth gymdeithasol.
 • Mae’n buddsoddi neu’n rhoi o leiaf hanner ei elw neu wargedion tuag at ei bwrpas cymdeithasol.
 • Mae’n dryloyw ynglŷn â sut mae’n gweithredu a’r effaith y mae’n ei gael.

Mae Categori 6 (Prynu Cymdeithasol) hefyd yn agored i sefydliadau sydd â phencadlys yng Nghymru sy’n gweithredu yn y trydydd sector cyhoeddus neu breifat.

Gwobrau ar gael

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £ 1000, saethiad lluniau proffesiynol o’u sefydliad, sylw yn y cyfryngau, ac aelodaeth am ddim blwyddyn o Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae’n dal yn ansicr a fyddwn yn gallu cynnal seremoni Wobrwyo fyw eleni. Ar y cam hwn, rydym yn rhagweld cynnal digwyddiad ar-lein ddiwedd mis Medi. Efallai ein bod ni i gyd yn gwylio o gartref, ond bydd hwn yn dal i fod yn achlysur i gael siwt a bwt, ciniawa cain (neu archebu tecawê!), Crac agor siampên a mwynhau’r sioe!

Ein noddwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n noddwyr – y prif noddwr Cowshed, ochr yn ochr â’r noddwr cyswllt Legal and General, a noddwyr categori Acuity Law, Perago a Triodos.

Mae ceisiadau am wobrau eleni bellach ar gau.

Cadwch lygad ar ein gwefan a’n sianeli cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf ar Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru!