Blog | Menter gymdeithasol

Cynghorydd Busnes y Ganolfan yn dweud mai ‘Grymuso, sgiliau a gwybodaeth newydd a magu hyder’ yw’r elfennau pennaf i gleientiaid

Carl Gough, Cynghorydd Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe

By Catherine Evans · January 21, 2020

See this page in: English

Mae’r gwaith o gefnogi busnesau cymdeithasol yn ddiddorol, oherwydd nid ydych yn gwybod beth sy’n mynd i ddod i fyny nesaf.

O gelfyddydau perfformio i weithgynhyrchu, o ailwampio adeiladau i logisteg. Rwy’n wynebu amrywiaeth helaeth o faterion a gofynion cymorth, ac felly’n teimlo’n ffodus iawn fy mod wedi cael gyrfa yr un mor amrywiol gyda phrofiadau yr un mor amrywiol y gallaf dynnu arnynt. Yn ystod fy oes, rwyf wedi bod yn ffermwr pysgod, hyfforddwr dolffiniaid a môr-lewod, swyddog addysg, warden parc cenedlaethol, athro, garddwr, biolegydd ymchwil a storïwr – i enwi ond ychydig. Ac fe synnech faint o’r profiadau hynny sydd wedi bod yn ddefnyddiol i mi, wrth weithio gyda chleientiaid!

A dweud y gwir, arweiniodd fy ngyrfa wyddonol at astudiaethau ar gyfer gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), fel rhan o fy ymchwil biolegol i raddedigion ym Mhrifysgol Cranfield. Roedd y gwaith hwn ar lefel uchel ac roeddwn i fel pysgodyn ar dir sych. Roeddwn i’n dod i gyswllt â phwysigion o’r ‘Ddinas’, gan gynnwys broceriaid stoc, a meibion a merched arweinwyr busnes pwysig yn y Deyrnas Unedig. Nid hwn oedd y cymhwyster i mi, serch hynny roedd yn gyfle i fraenaru’r tir ar gyfer materion busnes – bryd hynny roedd Marchnata, Cyfrifyddu a Chyllid a Datblygiad Busnes Strategol fel iaith estron i mi. Wrth edrych yn ôl, roedd y profiad yn debyg i “The Apprentice“; cawsem ddarlithoedd ac yna cyfle i rannu yn dimoedd er mwyn ymgymryd ag aseiniadau o fewn cyfnod penodol o amser, gan weithio trwy’r nos (ac weithiau dros benwythnosau) er mwyn datblygu datrysiadau busnes cadarn mewn ymateb i’r heriau a osodwyd. Ar y pryd, roeddwn i’n casáu’r profiad, ond erbyn hyn rwy’n hynod o ddiolchgar amdano; allwn i ddim gwneud y gwaith yr wyf yn ei wneud nawr hebddo.

"Felly, pa elfen o'r cymorth a geir gennyf sydd fwyaf gwerthfawr i gleientiaid? Wel, efallai mai gofyn iddyn nhw fyddai'r peth gorau. Serch hynny, rwyf wedi clywed bod cleientiaid yn hoff iawn o’r ffaith nad ydw i'n dweud wrthynt beth i'w wneud; rwy'n eu helpu i ystyried eu hopsiynau ac asesu goblygiadau pob penderfyniad hyd nes bod y camau gweithredu mwyaf addas yn dod i'r amlwg."

Carl Gough, Cynghorydd Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe

Ers yr MBA, rwyf wedi dysgu a hyfforddi’n barhaus, gan gynnwys ILM5 mewn cymorth i fusnesau cymdeithasol. Rwyf wedi ymgymryd â rolau gwirfoddol ac wedi bod yn ymddiriedolwr ac yn gyfarwyddwr ar sawl busnes cymdeithasol, elusen a grŵp cymunedol. Diolch i fy nghyfuniad o brofiad, gwybodaeth a sgiliau, gallaf asesu materion, darganfod beth yw’r anghenion ac archwilio persbectifau gwahanol er mwyn dod o hyd i atebion sy’n addas i heriau busnes unrhyw sefyllfa.

Felly, pa elfen o’r cymorth a geir gennyf sydd fwyaf gwerthfawr i gleientiaid? Wel, efallai mai gofyn iddyn nhw fyddai’r peth gorau. Serch hynny, rwyf wedi clywed bod cleientiaid yn hoff iawn o’r ffaith nad ydw i’n dweud wrthynt beth i’w wneud; rwy’n eu helpu i ystyried eu hopsiynau ac asesu goblygiadau pob penderfyniad hyd nes bod y camau gweithredu mwyaf addas yn dod i’r amlwg. I mi, mae hyn yn bwysig oherwydd rwy’n gweld fy rôl fel un sy’n grymuso mudiadau ac yn eu cefnogi i ennill sgiliau a gwybodaeth ac i fagu hyder. Fy nod yw helpu cleientiaid i deimlo eu bod yn gafael yn yr awenau, ac yn cyrraedd man lle gallant gydnabod a deall yr hyn y mae arnynt ei angen i lwyddo. Wedyn, mae’n fater syml o helpu chwalu unrhyw rwystrau fel eu bod yn gallu sicrhau’r hyn sy’n ofynnol a symud ymlaen

Er enghraifft, roedd un cleient wedi cael grant sylweddol am brosiect ac yn dod yn gyflogwr am y tro cyntaf erioed. Trwy ein cymorth, roedd modd dangos y ffordd at y cyfrifoldebau cyfreithiol perthnasol a datblygu cyfres newydd sbon o bolisïau Adnoddau Dynol. O ganlyniad, maent wedi cynnal ymgyrch recriwtio effeithiol ac wedi penodi eu haelodau cyntaf o staff, yn hyderus yn eu rôl fel cyflogwr newydd.

Weithiau, mae bod yn ysgwydd i bwyso arni cyn bwysiced. Daeth cleient arall ataf wedi iddo fethu â chael nawdd dro ar ôl tro. Buan y sylweddolais fod gan eu prosiect botensial aruthrol fel busnes cymdeithasol ac felly, trwy ymarferion llunio gweledigaeth a chynllunio busnes, llwyddais i’w helpu i adnabod beth oedd ganddynt. Trwy ein rhaglen Mentora Cymheiriaid, llwyddais i feithrin cysylltiad rhyngddyn nhw a busnesau cymdeithasol eraill lle gallent gael anogaeth a chymorth parhaus. Wedi iddynt gael gwell dealltwriaeth o botensial eu syniad o ran busnes, mae pobl nawr yn talu am eu gwasanaeth ac maent yn cael eu cydnabod fwyfwy am eu gwaith ymhlith awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Carl ar 01792 484001, 07464 548927 neu carl.gough@wales.coop