Cymunedau’n Creu Cartrefi

Mae ein prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau newydd a’r rhai sy’n bodoli’n barod sy’n bwriadu datblygu cynlluniau tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

See this page in: English

Communities creating homes (1)

  I gael gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd, ewch I https://cymru.coop/privacy-policy/

Pwrpas tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yw dod â phobl ynghyd i benderfynu pa fath o gartrefi a chymunedau eu bod am fyw ynddynt. Gall pobl sy’n rhannu gweledigaeth ddod ynghyd a chodi llais dylanwadol. Maent yn chwarae rôl hanfodol  ar y cyd â chynghorau, datblygwyr a buddsoddwyr mewn creu cartrefi fforddiadwy sy’n diwallu anghenion cymunedol lleol.

Daw tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned mewn bob lliw a llun. Grwpiau bach o ffrinidau’n prynu tŷ i’w rannu, lesddeiliaid yn sefydlu pwyllgor rheoli tenantiaid, aelodau o gymuned yn prynu tir lleol er mwyn datblygu tai newydd arno, a phobl sydd am ddatblygu tai cynaliadwy – mae’r rhain i gyd yn enghreifftiau.

Mae gan bobl fwy o reolaeth dros ble meant yn byw, a gallant gydweithio ag eraill er mwyn cyflawni nod a rennir rhyngddynt. Cymunedau sy’n creu cartrefi.

Ymchwil newydd i fuddion TCAG

Adroddiad i fuddion CCLH, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Darllenwch nawr

 

Nid oes dau gynllun yr un fath, ond mae nodweddion cyffredin tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, gan gynnwys:

 • Mae’r gymuned yn rhan annatod o wneud penederfyniadau am y cartrefi
 • Mae’r gymuned yn cymryd rôl ffurfiol ym mherchnogaeth, stiwardiaeth a rheolaeth y cartrefi
 • Mae’r cynllun tai o fudd i’r gymuned leol neu grŵp diffiniedig o bobl.

Mae tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned i bawb:

 • Ar gyfer pobl ar lefelau incwm wahanol
 • Ar gyfer pobl sydd eisiau rhentu neu brynu
 • Ar gyfer pobl sydd eisiau byw mewn cymuned ddiogel a chefnogol
 • Ar gyfer adeiladu cartrefi newydd neu ddychwelyd eiddo gwag i’w defnyddio eto
 • Ar gyfer rheoli cartrefi presennol.

Mae tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yn cynnwys pobl leol mewn penderfyniadau ynghylch tai – ac felly mae’r canlyniadau’n fwy llwyddiannus yn aml.

 • Mae cael dweud eu dweud ynglylch datblygu a rheoli tai yn meithrin ymdeimlad o ryn, balchder a pherchnogaeth i’r trigolion
 • Daw cymunedau’n fwy cydnerth gan ddatblygu’r gallued i fynd i’r afael ac amrywiaethau o faterion sy’n effeithio arnynt
 • Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn lleihau
 • Mae preselwyr yn teimlo’n hapusach am eu bod yn rhan o gymuned gefnogol.

Caiff tai eu hadeiladu mewn ardaloedd lle mae angen amdanynt – ym aml mewn lleoedd na fyddai datblygwyr masnachol yn eu hysteried ar gyfer adeiladu tai.

 • Bydd hyn gwella’r cyflenwad o dai a darpariaeth tai fforddiadwy
 • Gall ardaloedd sydd wedi dirywio gael eu hadnewyddu a chaiff tai gwag eu defnyddio unwaith eto
 • Gall safleoedd bach lletchwith gael eu defnyddio’n dda
 • Bydd pwysau ar fannau gwyrdd yn lleihau drwy greu mannau cymunedol a rennir
 • Gall mwy o bobl gael buddiannau o fod yn berchen ar dŷ, gyda rhwyd ddiogelwch gefnogol.

Cysylltwch â’n tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi am gymorth.

Ariennir y prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi gan The Nationwide Foundation a Llywodraeth Cymru ac fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Bydd elfen cyfnod cynnar y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan Gymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymru.