Cymunedau’n Creu Cartrefi

Mae ein prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau newydd a’r rhai sy’n bodoli’n barod sy’n bwriadu datblygu cynlluniau tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

See this page in: English

Communities creating homes (1)

  I gael gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd, ewch I https://cymru.coop/privacy-policy/

Pwrpas tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yw dod â phobl ynghyd i benderfynu pa fath o gartrefi a chymunedau eu bod am fyw ynddynt. Gall pobl sy’n rhannu gweledigaeth ddod ynghyd a chodi llais dylanwadol. Maent yn chwarae rôl hanfodol  ar y cyd â chynghorau, datblygwyr a buddsoddwyr mewn creu cartrefi fforddiadwy sy’n diwallu anghenion cymunedol lleol.

Daw tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned mewn bob lliw a llun. Grwpiau bach o ffrinidau’n prynu tŷ i’w rannu, lesddeiliaid yn sefydlu pwyllgor rheoli tenantiaid, aelodau o gymuned yn prynu tir lleol er mwyn datblygu tai newydd arno, a phobl sydd am ddatblygu tai cynaliadwy – mae’r rhain i gyd yn enghreifftiau.

Mae gan bobl fwy o reolaeth dros ble meant yn byw, a gallant gydweithio ag eraill er mwyn cyflawni nod a rennir rhyngddynt. Cymunedau sy’n creu cartrefi.

Ymchwil newydd i fuddion TCAG

Adroddiad i fuddion CCLH, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Darllenwch nawr

 

Gwerthoedd Cydweithredol a Chryfder y Gymuned Trwy'r Pandemig

Darllenwch sut mae cymunedau wedi dod at ei gilydd er gwaethaf pandemig byd-eang a sut y gallwn ddefnyddio gwerthoedd cydweithredol ar ôl y Covid

Darllenwch nawr

 

Nid oes dau gynllun yr un fath, ond mae nodweddion cyffredin tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, gan gynnwys:

 • Mae’r gymuned yn rhan annatod o wneud penederfyniadau am y cartrefi
 • Mae’r gymuned yn cymryd rôl ffurfiol ym mherchnogaeth, stiwardiaeth a rheolaeth y cartrefi
 • Mae’r cynllun tai o fudd i’r gymuned leol neu grŵp diffiniedig o bobl.

Mae tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned i bawb:

 • Ar gyfer pobl ar lefelau incwm wahanol
 • Ar gyfer pobl sydd eisiau rhentu neu brynu
 • Ar gyfer pobl sydd eisiau byw mewn cymuned ddiogel a chefnogol
 • Ar gyfer adeiladu cartrefi newydd neu ddychwelyd eiddo gwag i’w defnyddio eto
 • Ar gyfer rheoli cartrefi presennol.

Mae tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yn cynnwys pobl leol mewn penderfyniadau ynghylch tai – ac felly mae’r canlyniadau’n fwy llwyddiannus yn aml.

 • Mae cael dweud eu dweud ynglylch datblygu a rheoli tai yn meithrin ymdeimlad o ryn, balchder a pherchnogaeth i’r trigolion
 • Daw cymunedau’n fwy cydnerth gan ddatblygu’r gallued i fynd i’r afael ac amrywiaethau o faterion sy’n effeithio arnynt
 • Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn lleihau
 • Mae preselwyr yn teimlo’n hapusach am eu bod yn rhan o gymuned gefnogol.

Caiff tai eu hadeiladu mewn ardaloedd lle mae angen amdanynt – ym aml mewn lleoedd na fyddai datblygwyr masnachol yn eu hysteried ar gyfer adeiladu tai.

 • Bydd hyn gwella’r cyflenwad o dai a darpariaeth tai fforddiadwy
 • Gall ardaloedd sydd wedi dirywio gael eu hadnewyddu a chaiff tai gwag eu defnyddio unwaith eto
 • Gall safleoedd bach lletchwith gael eu defnyddio’n dda
 • Bydd pwysau ar fannau gwyrdd yn lleihau drwy greu mannau cymunedol a rennir
 • Gall mwy o bobl gael buddiannau o fod yn berchen ar dŷ, gyda rhwyd ddiogelwch gefnogol.

Cysylltwch â’n tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi am gymorth.

Ariennir y prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi gan The Nationwide Foundation a Llywodraeth Cymru ac fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Bydd elfen cyfnod cynnar y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan Gymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymru.