3. Creu cynllun realistig

Er mwyn sicrhau bod ein cynllun tai yn ymarferol, rhaid bodloni rhai meini prawf hanfodol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Elfennau sylfaenol cynllun TCAG ymarferol

Fel arfer, mae cynllun TCAG ymarferol yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  1. Grŵp cymunedol cynaliadwy – pan fydd y cynllun yn cael ei lansio, bydd angen ffurfio grŵp o bobl a fydd cymryd cyfrifoldeb ac yn llywodraethu’r cynllun mewn ffordd effeithiol. Gall y grŵp fod yno o’r cychwyn cyntaf, ond nid oes rhaid iddo fod.
  2. Cefnogaeth weithredol gan yr awdurdod lleol – mae gan awdurdodau lleol fynediad at safleoedd, adnoddau a chymdeithasau tai partner posibl, neu gallant eich cyfeirio tuag atynt. Hefyd, maent yn gosod strategaethau tai lleol.
  3. Partneriaeth ddatblygu realistig – mae angen datblygwr ar y mwyafrif o gynlluniau. Yn achos y rhai sydd â’r sgiliau a’r ymroddiad, gall hyn olygu cyflogi rheolwr prosiect, ond i nifer o gynlluniau eraill, cymdeithas tai partner fydd y dull gorau. Mae ganddynt sgiliau datblygu a mynediad at adnoddau a phartneriaethau.
  4. Safle neu adeilad(au) go iawn – nid yw cynllun tai yn gynllun tai nes bod ganddo safle go iawn lle bydd yn cael ei adeiladu, neu lle mae adeiladau’n bodoli yno eisoes.
  5. Cynnig realistig am gynllun – mae angen cynllun busnes ymarferol ar gynllun tai, er mwyn rhoi trefn ar y costau datblygu a’r rheolaeth tymor hir.