Cymorth ar gael ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned

Mae Cymunedau'n Creu Cartrefi yma i helpu pobl i ddatblygu eu cynlluniau tai dan arweiniad y gymuned eu hunain. Yn ogystal â gwella darpariaeth tai, hoffem greu Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus.

Gweler y dudalen hon yn: English

Cymorth wedi’i deilwra

Rydym yn gwybod bod pob prosiect yn wahanol – felly rydym yn teilwra ein cymorth at anghenion pob cymuned. P’un a ydych yn newydd i dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, neu eisoes wedi ffurfio grŵp neu am ymuno â grwp sy’n bodoli’n barod, rydym am eich helpu.

Mae pum cam i’n cymorth.

Ymgysylltu:

A ydych chi erioed wedi clywed am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned o’r blaen? Rydym yma i gyflwyno’r syniad a gweld a allai hyn ddatrys eich problemau tai.

Archwilio:

Unwaith y byddwch yn gwybod rhywbeth am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, cewch ddarganfod mwy drwy ein digwyddiadau, gweithdai a chyhoeddiadau. Byddwn yn ateb eich holl gwestiynau ac yn eich cysylltu â phobl sydd â’r un meddylfryd i archwilio potensial datblygu cynllun.

Galluogi:

Os ydych yn barod i ddechrau prosiect tai, byddwn yn cefnogi’ch grŵp i ddatblygu’r cydlyniant, y gallu a’r galluedd sydd eu hangen er mwyn ei wireddu. Gyda’n hyfforddiant mentro hanfodol, cymorth technegol a chyngor, byddwch yn barod i gymryd y camau nesaf. Gallwch hefyd ddefnyddio ein pecyn cymorth ar-lein sy’n llawn adnoddau defnyddiol.

Ymestyn:

Wrth i’ch cynlluniau symud ymlaen, rydym yn cynnig cymorth ychwanegol, rhwydweithiau cymorth gan gymheiriaid a strategaethau cynaliadwy er mwyn sicrhau llwyddiant i’r eithaf yn y hirdymor.

Addysgu a dylanwadu:

Rydych wedi cyflawni’ch gweledigaeth, ond rydym am ddweud wrth y byd am eich llwyddiant! Rydym yn comisiynu ymchwil ac yn hyrwyddo’ch stori fel y gall pobl eraill ddysgu o’ch profiad.

Er nad ydyn ni’n gallu creu eich cartrefi ar eich rhan, gallwn ni rhoi chi gwialen a dysgu chi sut i bysgota, fel mae’r hen ddywediad yn mynd. Gwelwch pa gyngor sydd ar gael o’r rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi yma.

Ein tîm

Dave, Jocelle, Casey, Allan, Claire and Paul yw ein harbenigwyr ar dai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, gyda nifer o flynyddoedd o brofiad yn y sector. Maent yn frwdfrydig am dai a arweinir gan y gymuned ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ledled Cymru i ddarganfod atebion er mwyn diwallu anghenion lleol o ran tai.

“Yn draddodiadol yng Nghymru, rydym wedi bod yn genedl sy'n berchen ar dai, ond erbyn hyn mae tai yn bethau moethus sydd bron allan o gyrraedd llawer o bobl, yn arbennig y rhai ohonom o'r 'genhedlaeth rent'. Ond, gan fod cymaint o straen ar y sector rhentu cymdeithasol a phreifat, rwyf yn teimlo mai nawr yw'r cyfle delfrydol i archwilio dulliau gwahanol, gan gynnwys modelau tai cydweithredol a rhai a arweinir gan y gymuned."

Casey Edwards, swyddog prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi