Cymorth ar gael ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned

Mae Cymunedau'n Creu Cartrefi yma i helpu pobl i ddatblygu eu cynlluniau tai dan arweiniad y gymuned eu hunain. Yn ogystal â gwella darpariaeth tai, hoffem greu Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus.

See this page in: English

Cymorth wedi’i deilwra

Rydym yn gwybod bod pob prosiect yn wahanol – felly rydym yn teilwra ein cymorth at anghenion pob cymuned. P’un a ydych yn newydd i dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, neu eisoes wedi ffurfio grŵp neu am ymuno â grwp sy’n bodoli’n barod, rydym am eich helpu.

Mae pum cam i’n cymorth.

Ymgysylltu:

A ydych chi erioed wedi clywed am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned o’r blaen? Rydym yma i gyflwyno’r syniad a gweld a allai hyn ddatrys eich problemau tai.

Archwilio:

Unwaith y byddwch yn gwybod rhywbeth am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, cewch ddarganfod mwy drwy ein digwyddiadau, gweithdai a chyhoeddiadau. Byddwn yn ateb eich holl gwestiynau ac yn eich cysylltu â phobl sydd â’r un meddylfryd i archwilio potensial datblygu cynllun.

Galluogi:

Os ydych yn barod i ddechrau prosiect tai, byddwn yn cefnogi’ch grŵp i ddatblygu’r cydlyniant, y gallu a’r galluedd sydd eu hangen er mwyn ei wireddu. Gyda’n hyfforddiant mentro hanfodol, cymorth technegol a chyngor, byddwch yn barod i gymryd y camau nesaf. Gallwch hefyd ddefnyddio ein pecyn cymorth ar-lein sy’n llawn adnoddau defnyddiol.

Ymestyn:

Wrth i’ch cynlluniau symud ymlaen, rydym yn cynnig cymorth ychwanegol, rhwydweithiau cymorth gan gymheiriaid a strategaethau cynaliadwy er mwyn sicrhau llwyddiant i’r eithaf yn y hirdymor.

Addysgu a dylanwadu: Rydych wedi cyflawni’ch gweledigaeth, ond rydym am ddweud wrth y byd am eich llwyddiant! Rydym yn comisiynu ymchwil ac yn hyrwyddo’ch stori fel y gall pobl eraill ddysgu o’ch profiad.

Ein tîm

Dave, Jocelle, Casey, Allan, Claire and Paul yw ein harbenigwyr ar dai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, gyda nifer o flynyddoedd o brofiad yn y sector. Maent yn frwdfrydig am dai a arweinir gan y gymuned ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ledled Cymru i ddarganfod atebion er mwyn diwallu anghenion lleol o ran tai.

“Yn draddodiadol yng Nghymru, rydym wedi bod yn genedl sy'n berchen ar dai, ond erbyn hyn mae tai yn bethau moethus sydd bron allan o gyrraedd llawer o bobl, yn arbennig y rhai ohonom o'r 'genhedlaeth rent'. Ond, gan fod cymaint o straen ar y sector rhentu cymdeithasol a phreifat, rwyf yn teimlo mai nawr yw'r cyfle delfrydol i archwilio dulliau gwahanol, gan gynnwys modelau tai cydweithredol a rhai a arweinir gan y gymuned."

Casey Edwards, swyddog prosiect Cymunedau'n Creu Cartrefi